01/05/2013

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣΥΝΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1. του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 19η Διαχειριστική Περιόδο 1/1/-31/12/2012.
 2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η Διαχειριστική Περίοδο 1/1-31/12/2012.
 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2012.
 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2013.
 7. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 1667/1986.
 8. Τροποποίηση των διατάξεων του Κατασταστικού (1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 32 κλπ) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των τροποποιήσεων με τις λοιπές διατάξεις του Κατασταστικού.
 9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τα θέματα 3, 4 και 10 της ημερήσιας διάταξης.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι συνέταιριοι έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα της Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, μέχρι τις 3:30 μ.μ. της 13/6/2013
 11. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στις εταιρείες “Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.” και “Κρητικές Συμμετοχές Α.Ε.” και στην αύξηση κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.
 12. Μετατροπή ομολογιών του ομολογιακού δανείου της Πανελλήνιας Τράπεζας σε κοινές μετοχές.
 13. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2013, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Νεα

Δελτίο Τύπου
04/08/2020
Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
17/07/2020
Από 22 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμο το νέο eBanking της Τράπεζας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/04/2020
Προσφορά υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
14/04/2020
Μηδενισμός προμηθειών σε ηλεκτρονικές συναλλαγές
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
13/04/2020
Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
02/04/2020
Ανακοίνωση αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/03/2020
Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
17/03/2020
Μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/02/2020
Ανακοίνωση: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εναλλακτικών δικτύων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ