Ενημερωθείτε για τις κύριες επιτροπές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, τον ρόλο τους και τα καθήκοντά τους: 

 

Επιτροπή Ελέγχου

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αξιολόγηση και επίβλεψη των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, η επίβλεψη του διενεργούμενου ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές, η υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. για την επιλογή των παραπάνω ελεγκτών, η διασφάλιση ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ., η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές που χρήζουν αυξημένου ελέγχου, κ.ά.

Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική

Αξιολογεί τα βραχυπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα σχέδια της Πληροφορικής, την Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, αξιολογεί και εγκρίνει μεγάλη προμήθεια υλικού και λογισμικού, εποπτεύει τα μεγάλα έργα και τον προϋπολογισμό της Πληροφορικής, καθορίζει αρμοδιότητες, κ.ά.

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)

Αποφασίζει την πολιτική για την κατανομή των πηγών κεφαλαίου, επιμελείται την επιχειρησιακή πολιτική και παρακολουθεί τη ρευστότητα, την κερδοφορία και τους κινδύνους της Τράπεζας.

 Επιτροπή Ασφάλειας της Τράπεζας

Καθιερώνει πολιτική διαχείρισης για την ασφάλεια της Τράπεζας, εισηγείται προς την διοίκηση προτάσεις για την αναβάθμιση της Πολιτικής Ασφαλείας, καταγράφει και αναλύει πιθανούς κινδύνους και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τους, συντάσσει κανονισμούς Ασφαλείας και τους κοινοποιεί στο δίκτυο, παρακολουθεί την εφαρμογή τους, διοργανώνει και συντονίζει συναντήσεις στελεχών της Τράπεζας, ώστε να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις.

 Επιτροπή Προμηθειών

Επιμελείται όλα τα θέματα προμηθειών, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την τράπεζα και εγκρίνει προμήθειες εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Τράπεζας.

 Επιτροπή Επιμέλειας Ακινήτων

Διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας, πραγματοποιεί διαγωνισμούς για την πώληση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας, τη δημιουργία νέων καταστημάτων, κ.ά.

 Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής

Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής συνεδριάζει όποτε καθίσταται απαραίτητο. Εξετάζει αιτήματα για την προβολή της Τράπεζας σε διάφορα μέσα ή αιτήματα χορηγιών προς άλλους φορείς.

 Επιτροπή Outsourcing

Για τις εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους (outsourcing), κατά την έννοια του Παραρτήματος 1 της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το Παράρτημα 1 της ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007, για την αξιολόγηση τόσο του κινδύνου όσο και γενικότερα της υπό ανάθεση δραστηριότητας.

Επιτροπή Ενστάσεων

Βάσει Ν. 4224/2013 όπως ισχύει (ΦΕΚ 2376/02.08.2016 τ. Β’) κεφ. 1οΔ. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 2376/02.08.2016 τ.Β’ κεφ.1ο Δ.) και της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ). Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης που τυχόν αιτείται δανειολήπτης, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επανεξετάζεται και η τυχόν απορριπτική απόφαση της επιτροπής ενστάσεων.