Στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος για την απα­σχό­λη­ση και την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία (“EaSI”), παρέχονται δάνεια με την εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («European Investment Fund-EIF»). Η χρη­μα­το­δό­τη­ση στη­ρί­ζε­ται από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση στο πλαί­σιο του Μη­χα­νι­σμού Εγ­γυ­ή­σε­ων ο οποί­ος δη­μιουρ­γή­θη­κε με τον κα­νο­νι­σμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου.

Απευθύνεται σε:
 • Φυσικά πρόσωπα και Επαγγελματίες
 • Υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, με τον όρο ότι χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές

Ορισμός Μικροεπιχείρησης: Λιγότερους από 10 εργαζόμενους και έως 2.000.000€ κύκλο εργασιών, κατά το έτος αναφοράς.

Χαρακτηριστικά Ωφελούμενων
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , π.χ. (α) άνεργοι ή σε κίνδυνο ανεργίας, β) άτομα σε κοινωνικό αποκλεισμό ή σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, γ) άτομα με δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι οποίοι έχουν μειωμένη πρόσαση σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης π.χ. λόγω μη δυνατότητας για παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων, και επιθυμούν είτε είτε να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση.
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις είτε στην εκκίνηση ή στη φάση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων μικρο-επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν ένα ή περισσότερα άτομα που ανήκουν σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα.
 • Μη προβληματικές επιχειρήσεις , μη υπαγωγή σε πτωχευτική διαδικασία.
 • Μη Δραστηριότητα σε μη επιτρεπόμενους Τομείς ή σε παράνομες δραστηριότητες: 1. Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με το Νόμο. π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα). 2. Καπνός και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων). Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών. 3.Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις). 4. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία στοχεύουν ειδικά: στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4),σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή στην πορνογραφία.
 • Μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή με έδρα στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά Δανείων
 • Ποσό δανείου:  25.000€ (σε 1 ή περισσότερους λογαριασμούς)
 • Μορφή δανείου: Δάνεια χρεολυτικά ή τοκοχρεολυτικά & Ανοικτοί Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί (ΑΑΛ)
 • Τρόπος Εξόφλησης: Δόσεις τακτής λήξης ή Εποχικές δόσεις (ανάλογα με την δραστηριότητα) με δυνατότητα περιόδου χάριτος με πληρωμή των τόκων της περιόδου χάριτος. Στις πιστώσεις ΑΑΛ χρέωση τόκων ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο.
 • Σκοπός δανείου: Δάνεια κεφαλαίου κίνησης, δάνεια επενδυτικού σκοπού
 • Διάρκεια: 2-6 έτη
 • Εξασφαλίσεις: Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Απαιτούνται ενοχικές εγγυήσεις προσώπων εγνωσμένης φερεγγυότητας
Διαδικασία Ένταξης

Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων δανειοδότησης της Τράπεζας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και στην παρακάτω διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-call-for-expression-of-interest/easi-guarantee-annex-ii_microfinance-direct-guarantee.pdf)

καθώς και

http://ec.europa.eu/social/easi

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el

https://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

http://ec.europa.eu/social/microfinance

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/