Τι είναι το Προσωπικό | Καταναλωτικό Δάνειο

Προσωπικό δάνειο για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, με κυμαινόμενο επιτόκιο και διάρκεια προσαρμοσμένη στο προφίλ σας.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Αποπληρωμή με δόσεις και με διάρκεια προσαρμοσμένη στις δυνατότητές σας και ανάλογα με τις παρεχόμενες προς την Τράπεζα εξασφαλίσεις

  • Ειδικότερα για την αγορά αυτοκινήτου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας προσφέρει Δάνειο για Αγορά Οχημάτων για να αποκτήσετε σήμερα το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης.

  • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

  • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

  • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.