Απλές προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μαθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
30 - 365 ημέρες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στην λήξη της κατάθεσης

Μηνιαίο Εισόδημα

Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρεις έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. ταμιευτηρίου).
Μαθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3 - 12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής

Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα