Τι είναι το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021"

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» παρέχει κίνητρα  για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καύσιμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

Κύρια Χαρακτηριστικά:

 • Οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

  • Επιχορήγηση έως και 75% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού, με ανώτατο ποσό  30.000€ ανά συμμετέχον διαμέρισμα/μονοκατοικία (28.000€. ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων πλέον 2.000€ ανώτατου επιλέξιμου κόστους λοιπών δαπανών).
  • Κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με 100% επιδοτούμενο δάνειο με τη χρηματοδότηση της Τράπεζας.
  • Κάλυψη δαπανών του Ενεργειακού Επιθεωρητή (1ης και 2ης Π.Ε.Α. με max ποσό 400€ έκαστη για διαμέρισμα/μονοκατοικία, 1.250€ για πολυκατοικία, Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ( max 550€), Σύμβουλου Έργου  (max 250€) καθώς & του κόστους για τυχόν μελέτες και άδειες για απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (max 400€ ανά διαμέρισμα και 1.000€ για πολυκατοικία).  Ανώτατο ποσό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών 2.000€/μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και 5.600€/πολυκατοικία.
 • Προϊόν: Τοκοχρεολυτικό επισκευαστικό δάνειο με χορήγηση προκαταβολής του 70% του δανείου κατά την κατασκευαστική περίοδο.

 • Ποσό Δανείου: έως 16.800€ (στην 5η εισοδηματική κατηγορία)

 • Διάρκεια Δανείου: από 4 έως 6 έτη

 • Επιτόκιο: σταθερό 6,5% για όλη την διάρκεια του δανείου και είναι 100% επιδοτούμενο από το πρόγραμμα.

 • Εισφορά Ν.128/75: 0,12

 • Συχνότητα Αποπληρωμής: Μηνιαίες δόσεις

 • Δυνατότητα πρόωρης ή ολικής αποπληρωμής της χορήγησης χωρίς καμία επιβάρυνση του δανειολήπτη.

 • Εξασφάλιση: Ενοχική εγγύηση, δεν επιτρέπεται από το πρόγραμμα η παροχή εμπράγματης εξασφάλισης. Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας, σε περίπτωση δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς την Τράπεζα.

 • Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος αξιολόγησης φακέλου από την Τράπεζα

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός Προγράμματος: Υπολογίζεται σε 1,354 εκ €

 • Επιλέξιμες Κατοικίες: Αφορά Μονοκατοικίες, Πολυκατοικίες ή Μεμονωμένα Διαμερίσματα, τα οποία:

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Γ.
 • Επιλέξιμες Παρεμβάσεις: 

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων, Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης/ αερισμού.
  • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης δώματος, τοιχοποιίας,
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης (καυστήρα φυσικού αερίου-υγραερίου, σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, σύστημα καυστήρα πέλετ, βιομάζας , αντλία θερμότητας και σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) (ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλία θερμότητας)
  • Λοιπές Παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας. (Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home).
  • Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικία).
  • Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.
 • Εισοδηματικές κατηγορίες & ποσοστά επιχορήγησης:

  Ποσοστό Επιχορήγησης
  Ατομικό Εισόδημα (€)  Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση
  1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 75% 65%
  2 > 5.000 – 10.000 > 10.000 – 20.000 70% 60%
  3 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55% 45%
  4 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 45% 40%
  5 > 30.000 > 40.000 40% 40%

  Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού εργασιών δύναται να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια, είτε συνάπτοντας δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

  Μετά την υπαγωγή του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (ίδια κεφάλαια ή δανεισμός), θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ωφελούμενου το 70% της προβλεπόμενης άμεσης ενίσχυσης (επιχορήγησης), όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

  Για την χρήση της προκαταβολής επιχορήγησης (70% του συνολικού ποσού), η οποία θα βρίσκεται δεσμευμένη στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του Ωφελούμενου, αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακινήσει πρώτα τα ίδια κεφάλαια ή/και την προβλεπόμενη προκαταβολή (70%) του δανείου.

 • Έναρξη επιλεξιμότητας Δαπανών: Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 01/02/2020.

Απαραίτητα βήματα και δικαιολογητικά

Για πληροφορίες για το πρόγραμμα εξοικονομώ ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: exoikonomo2021.gov.gr.

 • Ενημερωθείτε για τα Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης εδώ

 • Ενημερωθείτε για τους όρους εφαρμογής του Προγράμματος εδώ

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της Τράπεζας μας: 28210-25509, 28210-25506 και 28210-25616.