Κάλυψη για επιχειρηματίες & ελεύθερους επαγγελματίες

Εξασφαλιστείτε σε περίπτωση αμέλειας ή λάθους στην επαγγελματική σας δραστηριότητα

Με το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής  Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν από πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία της επαγγελματικής ιδιότητας του ασφαλισμένου, οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.

Με τα εξειδικευμένα προγράμματα Αστικής Ευθύνης που διαθέτουμε μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών, μπορούμε να καλύψουμε κάθε πιθανή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως την Αστική Ευθύνη Ελεύθερων Επαγγελματιών, Εργολάβων, Τεχνικών Έργων και Διαμεσολαβούντων Προσώπων.

Ρωτήστε μας για την δική σας Επαγγελματική δραστηριότητα.