Τι είναι οι Premium Προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για προθεσμιακές καταθέσεις ετήσιας ή διετούς διάρκειας με τρίμηνο ή εξάμηνο εκτοκισμό. Παρέχονται δύο προϊόντα: το Premium 12 και το Premium 24

Premium 12

 • Διάρκεια Κατάθεσης: 12 μήνες

 • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από  150.000€ και άνω.

 • Η καταβολή των τόκων γίνεται κάθε τρίμηνο (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%).

 • Παρέχεται σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια της κατάθεσης.

   

 • Δείτε εδώ το ισχύον επιτόκιο

 • Η κατάθεση είναι δυνατό να προεξοφληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της ολικά ή μερικά. Μερική προεξόφληση είναι εφικτή εφόσον το ποσό του κεφαλαίου που παραμένει στην κατάθεση δεν είναι μικρότερο από το ελάχιστα απαιτούμενο ποσό.

 • Η πρόωρη απόδοση μέρους ή του συνόλου της κατάθεσης κατά την ημερομηνία εκτοκισμού πραγματοποιείται χωρίς ποινή ή άλλη πρόσθετη επιβάρυνση. Εάν η ημερομηνία εκτοκισμού δεν είναι εργάσιμη ημέρα (αργία) τότε η δυνατότητα προεξόφλησης της κατάθεσης χωρίς ποινή πραγματοποιείται ακριβώς την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

 • Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης μέρους ή του συνόλου της κατάθεσης σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία εκτοκισμού παρακρατείται τόκος ποινής επί του ποσού της πρόωρης ανάληψης βάσει του εκάστοτε επιτοκίου ποινής (σήμερα 2,00%) για το διάστημα που μεσολαβεί από την ανάληψη μέχρι την συμφωνημένη λήξη.

Premium 24

 • Διάρκεια Κατάθεσης: 24 μήνες

 • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από  150.000€ και άνω.

 • Η καταβολή των τόκων γίνεται κάθε εξάμηνο (από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

 • Παρέχεται επιτόκιο αυξανόμενο κάθε εξάμηνο

 • Δείτε εδώ το ισχύον επιτόκιο

 • Η κατάθεση είναι δυνατό να προεξοφληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της ολικά ή μερικά. Μερική προεξόφληση είναι εφικτή εφόσον το ποσό του κεφαλαίου που παραμένει στην κατάθεση δεν είναι μικρότερο από το ελάχιστα απαιτούμενο ποσό

 • Η πρόωρη απόδοση μέρους ή του συνόλου της κατάθεσης κατά την ημερομηνία εκτοκισμού πραγματοποιείται χωρίς ποινή ή άλλη πρόσθετη επιβάρυνση. Εάν η ημερομηνία εκτοκισμού δεν είναι εργάσιμη ημέρα (αργία) τότε η δυνατότητα προεξόφλησης της κατάθεσης χωρίς ποινή πραγματοποιείται ακριβώς την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

 • Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης μέρους ή του συνόλου της κατάθεσης σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία εκτοκισμού παρακρατείται τόκος ποινής επί του ποσού της πρόωρης ανάληψης βάσει του εκάστοτε επιτοκίου ποινής (σήμερα 2,00%) για το διάστημα που μεσολαβεί από την ανάληψη μέχρι την συμφωνημένη λήξη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να ανοίξετε Λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Βεβαίωση εργοδότη, εάν είστε μισθωτός

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.