Ενημερωθείτε για τον τρόπο που λειτουργεί το προσωπικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων όπως ορίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας:

 

Εξωτερική απασχόληση

Οι υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις για λογαριασμό τους και να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται σε πρόσθετες ατομικές εργασίες ή για λογαριασμό τρίτων ή να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων ή άλλων Εταιριών ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη εταιρική συμμετοχή ή συνεργασία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Τράπεζας.

 

Τραπεζικό απόρρητο

Το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας έχει καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση πίστης, οφείλει δε να μη διαρρέει, αλλά και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων ή στοιχείων της Τράπεζας που θεωρούνται σημαντικά και μπορούν να χαρακτηριστούν εμπιστευτικά ή και απόρρητα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με όσα περιέρχονται σε γνώση των εργαζομένων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, τα οποία έχουν σχέση με τους πελάτες της Τράπεζας, την πορεία των εργασιών της Τράπεζας, τα συστήματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Τράπεζα, τις συναλλαγές και εργασίες της Τράπεζας, όπως επίσης και για όλα τα λαμβανόμενα από την Τράπεζα μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της κατά τις συναλλαγές της, της περιουσίας της ή των αξιών, η φύλαξη και διαχείριση των οποίων της έχουν ανατεθεί και γενικά για οτιδήποτε συμβαίνει στη Τράπεζα, τα οποία έχουν απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα. Οι υπάλληλοι που παραβαίνουν την υποχρέωση εχεμύθειας υποπίπτουν σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, επιφυλασσόμενης της Τράπεζας να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την αποκατάσταση των συμφερόντων της και να λάβει πειθαρχικά μέτρα έως απόλυση.

 

Λοιπές υποχρεώσεις προσωπικού

Οι υπάλληλοι οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της υπηρεσίας τους και να υπερασπίζουν και να προάγουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της Τράπεζας. Είναι υπεύθυνοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί ζημία στη Τράπεζα, και οφείλουν να αφιερώνουν όλες τις γνώσεις, καθώς και την πείρα τους για την πρόοδο της επιχείρησης,  να προσέρχονται στην εργασία τους την προκαθορισμένη ώρα και να τηρούν το ωράριο εργασίας της Τράπεζας.
Κάθε υπάλληλος οφείλει να τηρεί πιστά τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Τράπεζας και τις εντολές της Διοίκησης. Απαγορεύεται υπάλληλος να δέχεται άμεσα ή έμμεσα δώρα, λόγω της εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή να εξασφαλίζει για τον εαυτό του ή τους οικείους του άλλα πλεονεκτήματα ή ωφέλειες. Οι υπάλληλοι οφείλουν να ακολουθούν την ιεραρχία για την επίλυση εργασιακών ή προσωπικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ή απόδοσή τους στο χώρο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξη αναρμόδιων προσώπων ή αναρμόδιων φορέων άλλων τμημάτων.
Τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να επιδεικνύουν προθυμία και άμεμπτη συμπεριφορά, τόσο στην επικοινωνία με τους πελάτες, όσο και μεταξύ τους (γραπτά ή προφορικά). Οι υπάλληλοι λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας τους δέον να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάληψη υποχρεώσεων είτε ως πρωτοφειλέτες είτε ως εγγυητές. Οι υπάλληλοι οφείλουν να μην προκαλούν ζημιές στους χώρους εργασίας και στα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας, επιβάλλεται δε να χρησιμοποιούν αυτά με επιμέλεια και προσοχή (καλή χρήση). Οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας (σεμινάρια, διαλέξεις, όπως και κάθε άλλη συναφή μορφή εκπαίδευσης) ώστε να βελτιώνεται διαρκώς το επίπεδο κατάρτισής τους.

 

Πολιτική κατά του ξεπλύματος χρήματος

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αφορούν την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υιοθετεί κατάλληλη πολιτική, συνεπή προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιεί. Η αξιολόγηση των πελατών ως προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και η διαχείρισή τους υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας καθώς εξετάζει με τη δέουσα επιμέλεια κάθε συναλλαγή που από τη φύση της μπορεί να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Τέτοιες συναλλαγές είναι κατά γενικό κανόνα οι ασυνήθεις και ύποπτες συναλλαγές.
Εκτός από την λήψη των αναφερόμενων στο παρόν στοιχείων, η παροχή ειδικότερων οδηγιών προς τους αρμόδιους υπαλλήλους των τραπεζών για την δυνατότητα απόκτησης της πληρέστερης εικόνας σχετικά με την οικονομική επιφάνεια των, αποτελεί απαραίτητο μέσο για την ουσιαστική εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους.

 

Πολιτική διαχείρισης Αναφορών & Καταγγελιών

Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων στις εργασίες της Τράπεζας.
Σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους και αφορούν τις εργασίες της Τράπεζας. Βασική και απαράβατη αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών είναι η προστασία της ανωνυμίας και η τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.