Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για αύξηση του κύκλου εργασιών τους και διεύρυνση των  συνεργασιών τους, παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, υπογραφή σύμβασης καλής εκτέλεσης, αντικατάστασης δεκάτων, λήψης προκαταβολής, καλής πληρωμής, πρακτορείας κ.α

Εγγυητική επιστολή μπορεί να εκδοθεί υπέρ υμών, υπέρ τρίτων ή υπέρ κοινοπραξιών.

Ο υπολογισμός και η χρέωση των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών γίνεται ανά αδιαίρετο τρίμηνο και υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ποσού της εγγυητικής επιστολής.

Επωφεληθείτε από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προμήθειες έκδοσης Ε/Ε και τις γρήγορες διαδικασίες της Τράπεζάς μας και αξιοποιήστε χωρίς εμπόδια τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες τη στιγμή που θα σας παρουσιαστούν!

(Ισχύει ειδικό τιμολόγιο προμηθειών Ε/Ε για μέλη Τ.Ε.Ε.).