Ενημερωθείτε για το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, μέσα από το Καταστατικό της:

Ενημερωθείτε για το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, μέσα από το Καταστατικό της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Τροποποιήσεις Καταστατικού-Επωνυμία

1. Σύσταση – Τροποποιήσεις Καταστατικού

1.α. Με την από 18 Αυγούστου 1993 ιδρυτική συνέλευση των ιδρυτικών μελών του Συνεταιρισμού συνεστήθη αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα τα Χανιά και με τους λοιπούς όρους του από 18-8-1993 καταστατικού αυτού, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη του και καταχωρήθηκε την 20-8-1993 στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων δυνάμει της με αριθ. 269/1993 πράξης του Ειρηνοδίκη Χανίων με αριθμό Μητρώου 1/1993.-

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των ιδρυτικών μελών του Συνεταιρισμού αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 31 του παρόντος (εδάφιο β της παραγρ.4 του άρθρου 1 του Ν 1667/86, όπως ισχύει).-

1.β. Με τις από 18-9-1993 και 28-8-1994 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο που έχει καταχωρηθεί την 29-10-1993 και 15-9-1994 αντίστοιχα στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, δυνάμει των με αριθ. 394/1993 και 362/1994 αντίστοιχα πράξεων του Ειρηνοδίκη Χανίων.-

1.γ. Με την από 7-5-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο που έχει καταχωρηθεί την 10-11-1995 στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, δυνάμει της με αριθ.523/1995 πράξης του Ειρηνοδίκη Χανίων. Με την τροποποίηση αυτή εκτός των άλλων άλλαξε η επωνυμία του Συνεταιρισμού και έγινε «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ».-

1δ. Ο Συνεταιρισμός έλαβε αδείας λειτουργίας αυτού ως πιστωτικού ιδρύματος με την υπ’ αριθμό συνεδρίασης 560/18-9-1995 απόφαση (θέμα 14) της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, και έκτοτε ο Συνεταιρισμός λειτουργεί μέχρι σήμερα ως Πιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις αρχικά του Ν. 2076/1992, στη συνέχεια του Ν. 3601/2007 και σήμερα του Ν.4261/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2258/1993 και με τις διατάξεις των αποφάσεων των εκάστοτε αρμόδιων επιτροπών της Τράπεζας της Ελλάδος (της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών, της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων) σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων του Συνεταιρισμού και την εν γένει λειτουργία του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986.-

1ε. Στη συνέχεια με τις από 28-4-1996, 2-3-1997, 12-4-1998, 28-3-1999, 7-5-2000, 22-4-2001, 14-4-2002, 20-4-2003, 9-5-2004, 22-5-2005, 24-6-2007, 22-6-2008, 17-10-2010, 30-6-2013, 29-6-2014 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού το καταστατικό του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρηθεί την 25-10-1996, 30-6-1997, 24-9-1998, 5-7-1999, 4-7-2000, 4-9-2001, 13-6-2002, 14-8-2003, 10-8-2004, 29-7-2005, 23-7-2007, 9-2-2009, 1-11-2010, 25-11-2013, 22-6-2015 αντίστοιχα, στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, δυνάμει των με αριθ. 333/1996, 384/1997, 407/1998, 216/1999, 314/2000, 444/2001, 238/2002, 298/2003, 476/2004, 404/2005, 316/2007, 53/2009, 604/2010, 1455/2013, 2294/2015 αντίστοιχα, πράξεων του Ειρηνοδίκη Χανίων.-

Το καταστατικό του Συνεταιρισμού και οι ως άνω τροποποιήσεις αυτού έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με τις αριθ. 171/7/11-1-2002, 167/2/16-1-2004, 190/5/26-1-2005,  252/6//31-10-2007, 281/9/17-3-2009, 304/1/9-11-2010 και 139/7/19.5.2015 αποφάσεις αυτής, καθώς και με την 160/1/24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.-

1.στ. Τέλος, με την από 24-11-2015 απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συνεταιρισμού, το καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως παρατίθεται στο παρόν, που θα ισχύει από την καταχώρησή του στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, αφού προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με το νόμο.

2. Επωνυμία

Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός τίτλος του είναι «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ». Η επωνυμία στα αγγλικά είναι «COOPERATIVE BANK OF CHANIA Cooperative of Limited Liabilities» και ο διακριτικός τίτλος «COOPERATIVE BANK OF CHANIA».-

Άρθρο 2

Σκοπός

Ο Συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό και αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του, στην οικονομική ανάπτυξή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά, μέσα σε μια κοινή επιχείρηση στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού του.

Ειδικότερα σκοπός του Συνεταιρισμού είναι:

1. Η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών :

1.1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.-

1.2. Χορήγηση πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας

επιχειρηματικών απαιτήσεων.-

1.3. Διενέργεια πληρωμών και πράξεων μεταφοράς κεφαλαίων.-

1.4. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών).-

1.5. Παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη υποχρεώσεων.-

1.6. Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου του ιδρύματος ή της πελατείας του σε: α) Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ.), β) Συνάλλαγμα, γ) Προθεσμιακά Συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα, δ) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων, ε) Κινητές αξίες.-

1.7. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις.-

1.8. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.-

1.9. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.-

1.10. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.-

1.11. Παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.-

1.12. Εκμίσθωση θυρίδων.-

1.13. Η παροχή και κάθε άλλης χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας.-

Η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των ισχυουσών γενικών διατάξεων και των ειδικών διατάξεων για τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης.-

2. Η συμμετοχή σε εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως είναι οι Εταιρίες Factoring, Leasing, Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α3γ της ΠΔΤΕ 2258/93, όπως ισχύει.-

3. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω δραστηριότητας.-

4. Προς επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

4.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α3γ της ΠΔΤΕ 2258/93, όπως ισχύει.

4.2. Να συναλλάσσεται με τα μέλη του, με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει κατά περίπτωση, μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι ποσού που σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του.-

Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, στον πιο πάνω περιορισμό δεν υπόκεινται οι ακόλουθες συναλλαγές: (ι) συναλλαγές οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού, και (ιι) συναλλαγές που αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα.-

4.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε.-

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Χανίων.-

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζονται ή και να ανακαλούνται αντιπρόσωποι σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αφού τηρηθούν και τα προβλεπόμενα σχετικώς από το νόμο. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται αορίστου χρόνου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις για την εγγραφή συνεταίρου

Συνεταίρος γίνεται όποιος, άνδρας ή γυναίκα, συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Είναι ενήλικος και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.-

2. Δεν συμμετέχει σε άλλο συνεταιρισμό που έχει την έδρα του στο νομό Χανίων και έχει τον ίδιο σκοπό.-

3. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, εφόσον κατά την έγκριση της αίτησης εγγραφής τους, πληρούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της συνεταιριστικής τράπεζας και τα λοιπά κριτήρια που θέτει η ΠΔ/ΤΕ 2258/2-11-1993 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις εισόδου των συνεταίρων

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.-

2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται άσκηση στο αρμόδιο Δικαστήριο της προσφυγής που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του αρθρ.2 του Ν.1667/86, όπως ισχύει.-

4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημέρα λήψης της απόφασης αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την εγγραφή των νέων μελών στο Μητρώο των συνεταίρων. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία, πριν από τη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης, αποφασίζει περί της εγγραφής των νέων μελών. Τα νέα μέλη συμμετέχουν, με πλήρη δικαιώματα, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την εγγραφή τους, εφόσον η έγκριση προηγήθηκε χρονικά της συζήτησης των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

5. Η συμμετοχή κάθε νέου συνεταίρου προϋποθέτει επίσης την αποδοχή, στο σύνολό τους, των όρων του παρόντος καταστατικού.-

Άρθρο 7

Όροι εξόδου των συνεταίρων

1. Ελάχιστος χρόνος παραμονής του συνεταίρου στο Συνεταιρισμό ορίζεται η περίοδος δύο (2) ετών. Η έννοια της διάταξης αυτής είναι ότι ο συνεταίρος δεν μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Συνεταιρισμό πριν παρέλθει διετία από την εγγραφή του, δηλαδή κατά την άνω διετία ο συνεταίρος δεν δικαιούται να ζητήσει τη μεταβίβαση σε άλλο συνεταίρο ή την απόδοση στον ίδιο (ρευστοποίηση) της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας με την οποία μόνο συμμετέχει στο Συνεταιρισμό, ενώ δικαιούται να ζητήσει τη μεταβίβαση ή τη ρευστοποίηση των προαιρετικών μερίδων που έχει και πριν παρέλθει διετία από την εγγραφή του ή από την απόκτηση αυτών, με την επιφύλαξη ότι η ρευστοποίηση των συνεταιριστικών μερίδων του εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συνεταιρισμού και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού και τηρουμένων συγχρόνως στην περίπτωση αυτή των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.α. του άρθρου 10 του καταστατικού.-

2. Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Συνεταιρισμό, εφόσον έχει παρέλθει διετία από την εγγραφή του, με γραπτή δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του ότι η απόδοση σ’ αυτόν της πραγματικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων που έχει μπορεί να καθυστερήσει μερικά ή ολικά, δεδομένου ότι αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ.) του συνεταιρισμού και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δεχθεί τη δήλωση αποχώρησης του συνεταίρου και καθορίζει την ακριβή ημερομηνία αποχώρησής του, ως εξής:

– Αν η δήλωση υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου ο συνεταίρος αποχωρεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που υπεβλήθη η δήλωσή του.-

– Αν η δήλωση υποβληθεί από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, ο συνεταίρος αποχωρεί την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την υποβολή της δήλωσής του.-

2.α. Ο συνεταίρος που έχει υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του από τον Συνεταιρισμό, εφόσον οι συνεταιριστικές του μερίδες δεν έχουν εξοφληθεί και εφόσον η εν λόγω μη εξόφληση δεν προκύπτει από την εφαρμογή των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986 και του άρθρου 149 του ν. 4261/2014 (στην οποία περίπτωση θεωρείται ότι η αίτηση περί μη οικειοθελούς αποχώρησης έχει απορριφθεί), μπορεί με νεότερη γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ. να ανακαλέσει την προηγούμενη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του. Αν δεν υποβληθεί τέτοια νεότερη δήλωση η διαγραφή του συντελείται με την εξόφληση του συνόλου των συνεταιριστικών του μερίδων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συνεταιρισμού) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.-

3. Ο Συνεταίρος μπορεί να αποκλείεται από το Συνεταιρισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εφόσον έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για πλημμέλημα ή κακούργημα που τέλεσε σε βάρος του Συνεταιρισμού, ή έχει ασκηθεί εναντίον του έγκληση από το Συνεταιρισμό για πλημμέλημα ή κακούργημα που τέλεσε σε βάρος του Συνεταιρισμού.-

β) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας παράβασης των υποχρεώσεών του συνεταίρου, βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.-

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και από το καταστατικό του Συνεταιρισμού.-

Για τον αποκλεισμό του συνεταίρου από το Συνεταιρισμό απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.1667/86, όπως ισχύει, και με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν τη συγκεκριμένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.-

Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται στον αποκλειόμενο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.1667/86, όπως ισχύει, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει στο αρμόδιο Δικαστήριο την προσφυγή που προβλέπεται από την παραγρ.8, του άρθρου 2 του Ν. 1667/86, όπως ισχύει.-

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.-

4. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσεως. Έως τότε οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι, ή κάποιοι από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω στις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 10, δεν επιτρέπεται ή δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα ή οι συνεταιριστικές μερίδες που είχε ο κληρονομούμενος, μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία πέθανε ο κληρονομούμενος συνεταίρος και οπωσδήποτε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνωρίσεώς τους, και συγκεκριμένα για κάθε συνεταιριστική μερίδα τους αποδίδεται η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας όπως αυτή θα έχει προσδιοριστεί από το Δ.Σ. κατά το χρόνο της απόδοσής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού.-

Η ως άνω απόδοση στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνεταίρου της ως άνω πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας ή των συνεταιριστικών μερίδων που είχε ο κληρονομούμενος, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συνεταιρισμού) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών δια-τάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.-

5. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υπό τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, όρους, προϋποθέσεις και επιφυλάξεις, αποδίδεται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνεταίρου και η συνεταιριστική μερίδα ή οι συνεταιριστικές μερίδες που είχε ο κληρονομούμενος, που δεν κληρονομούνται ή δεν κληροδοτούνται ή δεν αποκτώνται γενικά με κληρονομική διαδοχή εξ ολοκλήρου, αλλά εξ αδιαιρέτου, για την οποία ή για τις οποίες ή για όσες εξ αυτών, δεν είναι δυνατόν ή δεν συμφωνούν οι κληρονόμοι ή δεν συναινέσει το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού να μεταβιβασθούν σε κάποιον ή σε κάποιους από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω στις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 10.-

6. Στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα ή οι συνεταιριστικές μερίδες, που είχε, το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία γίνεται η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός, και συγκεκριμένα για κάθε συνεταιριστική μερίδα του αποδίδεται η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας όπως αυτή θα έχει προσδιοριστεί από το Δ.Σ. κατά το χρόνο της απόδοσής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού.-

Η ως άνω απόδοση στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό της ως άνω πραγματικής αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας του, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συνεταιρισμού και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.-

7. Ο αποχωρών συνεταίρος, ο μοναδικός κληρονόμος, κληροδόχος ή καταπιστευματοδόχος του αποθανόντος συνεταίρου ή οι περισσότεροι κληρονόμοι, κληροδόχοι ή καταπιστευματοδόχοι με εκπρόσωπό τους, δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία απεχώρησε ή πέθανε ο συνεταίρος και δεν μπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.-

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των συνεταίρων

Οι συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Κάθε συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας του, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.-

2. Κάθε συνεταίρος για κάθε συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική ή προαιρετική) που αποκτά από το Συνεταιρισμό (δηλαδή κάθε μεν νέος συνεταίρος για την υποχρεωτική και για κάθε προαιρετική συνεταιριστική μερίδα που αποκτά και κάθε παλαιός συνεταίρος για κάθε προαιρετική μερίδα που αποκτά), υποχρεούται να καταβάλλει την πραγματική αξία αυτής, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος από το Δ.Σ. κατά το χρόνο απόκτησης αυτής, δηλαδή υποχρεούται να καταβάλλει εκτός από το ποσό της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, προσαυξημένη με την τυχόν υπεραξία ή τμήμα αυτής, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 11 του παρόντος, της οποίας υπεραξίας ο υπολογισμός θα πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, δηλαδή η εισφορά αυτή θα είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ονομαστικής αξίας και του ποσού της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας κατά το χρόνο απόκτησης κάθε συνεταιριστικής μερίδας. Η εισφορά αυτή θα φέρεται στον ισολογισμό σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.-

3. Κάθε συνεταίρος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και στην επίτευξη των σκοπών του.-

β) Να μην προβαίνει σε πράξεις ή ενέργειες που ζημιώνουν (είτε θετικά είτε αποθετικά), ή που γενικά βλάπτουν με οποιοδήποτε τρόπο (είτε θετικά, είτε αποθετικά), την περιουσία, το κύρος, την αξιοπιστία, τη φήμη και την εν γένει ανάπτυξη και τα εν γένει συμφέροντα του Συνεταιρισμού.-

γ) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συνεταιρισμού.-

δ) Να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις δανειακές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Συνεταιρισμό.-

ε) Να εκπληρώνει κάθε άλλη υποχρέωση που έχει σύμφωνα με το νόμο ως μέλος του Συνεταιρισμού. –

Άρθρο 9

Δικαιώματα των συνεταίρων

Κάθε συνεταίρος έχει τα, υπό του νόμου και του παρόντος καταστατικού, προβλεπόμενα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

1. Κάθε συνεταίρος δικαιούται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και στις εργασίες  της Γενικής Συνέλευσης εφόσον έχει μία τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα. Σε κάθε συνεταιριστική μερίδα αντιστοιχεί και μία ψήφος. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, με τις ψήφους που αναλογούν στον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που έχει, με τους παρακάτω περιορισμούς: Κανένας συνεταίρος, ανεξαρτήτως των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει,  δεν δικαιούται να ασκεί δικαιώματα ψήφου του που υπερβαίνουν ποσοστό υψηλότερο του 33% του συνολικού αριθμού ψήφων του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού.  Συνεταίροι, που τα δικαιώματα ψήφου καθενός από αυτούς υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων, δεν δικαιούνται να ασκούν, αθροιστικώς, ποσοστό 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 16.  Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί τη βάσει του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ψήφου.- 

2. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να παίρνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισμού, του λογαριασμού κερδών και ζημιών και των άλλων οικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 27 του καταστατικού.-

3. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσεως καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως του συνεταιρισμού, ανάλογα με τις συνεταιριστικές του μερίδες.-

4. Δικαιούται να απολαμβάνει των προϊόντων και των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, κατά τα οριζόμενα για την προσφορά τους, προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού.-

Άρθρο 10

Συνεταιριστική μερίδα και έκταση της ευθύνης κάθε συνεταίρου

1. Η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.-

1.α. Με απόφαση της από 28-4-1996 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας μειώθηκε στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών και αποφασίστηκε η διάσπαση (split) και η ανταλλαγή κάθε παλαιάς συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών με πέντε (5) νέες συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας σα-ράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών.-

1.β. Με απόφαση της από 7-5-2000 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας μειώθηκε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών και αποφασίστηκε η διάσπαση (split) και η ανταλλαγή κάθε παλαιάς συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών με δύο (2) νέες συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.-

1.γ. Με απόφαση της από 14-4-2002 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας μετατράπηκε από δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) σε ευρώ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) και αυξήθηκε κατά ευρώ ένα και τριάντα ένα λεπτά (1,31), λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και έτσι ορίστηκε στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, και αποφασίστηκε ότι η άνω αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας κατά ευρώ ένα και τριάντα ένα λεπτά (1,31) και η ανάλογη αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου του Συνεταιρισμού να πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Συνεταιρισμού.-

1δ. Με απόφαση της από 17-10-2010 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας μειώθηκε από το ποσό των εξήντα (60) Ευρώ στο ποσό των δώδεκα (12) Ευρώ και αποφασίστηκε η διάσπαση (split) και η ανταλλαγή κάθε παλαιάς συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας εξήντα (60) Ευρώ με πέντε (5) νέες συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας δώδεκα (12) Ευρώ.-

1ε. Με απόφαση της από 24-11-2015 Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού η ονομαστική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας μειώθηκε από το ποσό των δώδεκα (12) Ευρώ στο ποσό των τριών (3) Ευρώ  και το ποσό από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο» χωρίς μεταβολή της καθαρής θέσης του Συνεταιρισμού.-

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.1667/86, όπως ισχύει, και με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν τη συγκεκριμένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.-

2.α. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.-

2.β. Η συνεταιριστική μερίδα μπορεί να κληρονομηθεί, ή να κληροδοτηθεί και γενικά να αποτελέσει αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής μόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Εφόσον μία ή περισσότερες μερίδες κληρονομούνται ή κληροδοτούνται ή αποκτώνται γενικά με κληρονομική διαδοχή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις να είναι συνεταίροι του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικού αυτού.-

(2) Εφόσον μία ή περισσότερες μερίδες κληρονομούνται ή κληροδοτούνται ή αποκτώνται γενικά με κληρονομική διαδοχή εξολοκλήρου και όχι εξ αδιαιρέτου.-

2.γ. Σε περίπτωση που συντρέχει μεν η πρώτη αλλά όχι και η δεύτερη από τις άνω προϋποθέσεις, δηλαδή όταν μία ή περισσότερες μερίδες κληρονομούνται ή κληροδοτούνται ή αποκτώνται γενικά με κληρονομική διαδοχή από πλείονες του ενός κληρονόμους εξ αδιαιρέτου, τότε, και με την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

(1) Εφόσον σε καθένα από τους κληρονόμους αναλογεί μία ή περισσότερες μερίδες εξολοκλήρου, τότε καθένας τους εφόσον το επιθυμεί μπορεί να αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου και να υπεισέρχεται στη θέση του κληρονομούμενου συνεταίρου κατά το λόγο της μερίδας ή των μερίδων που του αναλογούν.-

(2) Εφόσον όλοι οι κληρονόμοι συμφωνούν μπορούν με αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού να ζητήσουν να συναινέσει όπως, μία ή περισσότερες μερίδες που αναλογούν εξ αδιαιρέτου σ’ αυτούς, να μεταβιβασθούν σε κάποιον ή σε κάποιους από αυτούς, έτσι ώστε καθένας από τους αποκτώντες, εφόσον το επιθυμεί να μπορεί να αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου και να υπεισέρχεται στη θέση του κληρονομούμε-νου συνεταίρου κατά το λόγο της μερίδας ή των μερίδων που θα μεταβιβασθούν σ’ αυτόν με τη συναίνεση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.-

3. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα).-

Η καταβολή της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση του Συνεταιρισμού στο Μητρώο αστικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του νέου συνεταίρου. Μέσα στην ίδια προθεσμία καταβάλλεται και η εισφορά που υποχρεούται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος να καταβάλει κάθε νέος συνεταίρος εκτός από την ονομαστική αξία της υποχρεωτικής μερίδας για την οποία εγγράφεται.-

4. Κάθε συνεταίρος, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα, έχει το δικαίωμα να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.

Η αξία κάθε προαιρετικής συνεταιριστικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας.-

Η καταβολή της ονομαστικής αξίας κάθε προαιρετικής συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να καταβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την καταχώρηση του Συνεταιρισμού στο Μητρώο αστικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του νέου συνεταίρου, ή (προκειμένου για την απόκτηση μεταγενέστερα επί πλέον προαιρετικών μερίδων από ήδη εγγεγραμμένο συνεταίρο) από την υποβολή της σχετικής αίτησης του συνεταίρου για την απόκτησή τους, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενο να απαιτήσει και την άμεση καταβολή της αξίας της.-

Μέσα στην ίδια προθεσμία καταβάλλεται και η εισφορά, που υποχρεούται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος να καταβάλει εκτός από την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, τόσο κάθε νέος συνεταίρος για τις προαιρετικές μερίδες για τις οποίες εγγράφεται, όσο και κάθε ήδη εγγεγραμμένος συνεταίρος για τις προαιρετικές μερίδες που ζητεί να αποκτήσει μεταγενέστερα.-

Κάθε συνεταίρος δικαιούται να ζητήσει τη μεταβίβαση, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, των προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων που έχει, ανεξάρτητα εάν έχει παρέλθει ή όχι διετία από την εγγραφή του στο συνεταιρισμό ή από την απόκτηση αυτών.-

4.α. Κάθε συνεταίρος δικαιούται να ζητήσει τη ρευστοποίηση των μεν υποχρεωτικών μερίδων που έχει μόνο μετά την πάροδο διετίας από την απόκτησή τους, των δε προαιρετικών και πριν την πάροδο αυτής. Η ως άνω ρευστοποίηση των συνεταιριστικών μερίδων των συνεταίρων και η απόδοση και εξόφληση στους συνεταίρους της πραγματικής αξίας που δικαιούνται, για κάθε ρευστοποιούμενη συνεταιριστική μερίδα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συνεταιρισμού) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος καταστατικού.-

5. Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους.-

6. Επιτρέπεται έκδοση προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο, το οποίο θα συνίσταται σε δικαίωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλασίου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα.-

Κατά τη διανομή των καθαρών κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης όλες ανεξαιρέτως οι συνεταιριστικές μερίδες ικανοποιούνται στην ίδια σειρά.-

Η απόφαση για την έκδοση των ως άνω προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού. Για τη λήψη της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.1667/86 όπως ισχύει και η αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.1667/86 όπως ισχύει, δηλαδή πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν τη συγκεκριμένη απαρτία της Γ.Σ. και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία της Γ.Σ.

7. Ο συνεταίρος ευθύνεται σε ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων και μέχρι ποσού ίσου με την αξία των συνεταιριστικών μερίδων που έχει (υποχρεωτικής και προαιρετικών). Η ως άνω ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι την έξοδό του από το Συνεταιρισμό, δηλαδή και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν υφίσταται για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του από το Συνεταιρισμό. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου από το Συνεταιρισμό ή από την περάτωση της πτώχευσης του Συνεταιρισμού ή από την περάτωση της εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού. –

8. Οι συνεταίροι υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν το ισάξιο των συνεταιριστικών τους μερίδων (μέχρι του οποίου ευθύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου), για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού, όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη και μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.1667/86, όπως ισχύει και με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν τη συγκεκριμένη απαρτία της Γ.Σ. και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία της Γ.Σ..-

9. Οι συνεταίροι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση του συνεταιρισμού, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων.-

10. Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται ελεύθερα μόνο σε συνεταίρο.-

Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1667/86, όπως ισχύει.-

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού οφείλει μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την αναπροσαρμογή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας, να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές εγγραφές στο τηρούμενο, κατά το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει (εδάφιο α’ παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος), Βιβλίο Μητρώου των μελών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού, ώστε ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν τα μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς και η αξία κάθε μιας από τις μερίδες αυτές να τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου.-

12. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει ονομαστικά ομόλογα με περιορισμούς ως προς τη μεταβίβασή τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποκτώντες αυτά ανήκουν στην κατηγορία των προσώπων τα οποία, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3601/2007, επιτρέπεται να συναλλάσσονται με την Τράπεζα, με δυνατότητα μετατροπής των εν λόγω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986 και των διατάξεων του α και β εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της Τράπεζας.-

12α) Για τον προσδιορισμό της τιμής μετατροπής του ομολόγου σε συνεταιριστική μερίδα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 για την κτήση συνεταιριστικών μερίδων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας.-

12β) Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μετατροπής των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες δύναται να ασκήσει και άλλο πρόσωπο καθοριζόμενο από τον ομολογιούχο συνεταίρο, είτε κατά την απόκτηση από τον ομολογιούχο συνεταίρο του ομολόγου, είτε οποτεδήποτε μεταγενέστερα πριν από τη λήξη του ομολόγου, με σχετική έγγραφη αίτηση- δήλωσή του προς την Τράπεζα. Κατά το χρόνο της απόκτησης από το εν λόγω πρόσωπο της ιδιότητας του συνεταίρου πρέπει να πληρούνται για το εν λόγω πρόσωπο οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κανόνες του Ν. 1667/1986 για την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. Έτσι επιτρέπεται οι συνεταίροι να αποκτήσουν ομόλογα και στο όνομα ανηλίκων τέκνων, τα οποία θα γίνουν συνεταίροι (μέλη) της Τράπεζας όταν αυτά ενηλικιωθούν (βλ. Εισηγητική Έκθεση επί της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010 σχετικά με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986). Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους (παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986).-

12γ) Το ως άνω δικαίωμα της Τράπεζας να εκδίδει τα προαναφερόμενα ονομαστικά ομόλογα, με δυνατότητα μετατροπής τους σε συνεταιριστικές μερίδες, ασκείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην οποία καθορίζεται και κάθε σχετική πρακτική λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση και τη μετατροπή των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων και του καταστατικού της Τράπεζας.-

Άρθρο 11

Έννοια και προσδιορισμός του όρου «πραγματική αξία» της συνεταιριστικής μερίδας-Αναπροσαρμογή της αξίας που αναλογεί σε κάθε συνεταιριστική μερί-δα στην καθαρή περιουσία που προκύπτει από τον ισολογισμό κάθε χρήσης.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας του Συνεταιρισμού, ο όρος «πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας», ο οποίος χρησιμοποιείται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ορίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος αυτός παριστά και προσδιορίζει την αξία της συνεταιριστικής μερίδας που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι συνεταίροι όταν αποκτούν από το Συνεταιρισμό μία ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες ή που δικαιούνται να λάβουν όταν τους αποδίδεται ή όταν ρευστοποιούν μία ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες και ειδικότερα παριστά και προσδιορίζει:

1.α. Τόσο το συνολικό ποσό που θα δικαιούνται να λαμβάνουν, κάθε φορά και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού για κάθε συνεταιριστική μερίδα που έχουν, οι συνεταίροι που αποχωρούν ή αποκλείονται από το Συνεταιρισμό, οι κληρονόμοι του συνεταίρου που απεβίωσε, και οι συνεταίροι που ρευστοποιούν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες χωρίς να αποχωρούν από το Συνεταιρισμό.-

1.β. Όσο και το συνολικό ποσό που θα υποχρεούνται να καταβάλουν, κάθε φορά και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, για κάθε συνεταιριστική μερίδα που θα αποκτούν οι νεοεισερχόμενοι συνεταίροι ή οι ήδη συνεταίροι που θα αποκτούν προαιρετικές μερίδες (το οποίο συνολικό ποσό απαρτίζεται από την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και από την πέραν αυτής εισφορά, η οποία θα είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, όπως η τελευταία θα έχει αναπροσαρμοσθεί κάθε φορά όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, εντός 30 ημερών από την έγκριση του ισολογισμού, κάθε εταιρικής χρήσεως, να προσδιορίζει την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτής και των σχετικών μεγεθών που σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό αυτής.-

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και οποτεδήποτε άλλοτε υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, λόγω μεταβολής των σχετικών μεγεθών που σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό αυτής.-

3. Η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας θα προσδιορίζεται από την αξία που αναλογεί σε κάθε συνεταιριστική μερίδα στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο), όπως η αξία αυτή θα αναπροσαρμόζεται με τη μέθοδο αποτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1. του παρόντος άρθρου και συγκεκριμένα με τη συνδυασμένη χρήση και εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 3.1. του παρόντος άρθρου τριών αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, κατά την εφαρμογή των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη και θα υπολογίζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 3.2. του παρόντος άρθρου, της οποίας ο υπολογισμός θα πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.-

3.1. Η αποτίμηση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και της τυχόν υπεραξίας αυτής (που θα συνυπολογίζεται ολικά ή μερικά για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας), προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης και κατ’ ακολουθία να καθοριστεί η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, θα γίνεται με την συνδυασμένη χρήση και εφαρμογή τουλάχιστον δύο εκ των τριών παρακάτω αναφερόμενων αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, των οποίων ο μέσος όρος (η μέση τιμή) των εξαγομένων με την εφαρμογή καθεμιάς από αυτές αποτιμήσεων της αξίας και της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας, θα αποτελεί την αποτίμηση της αξίας και της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας και θα πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Οι εν λόγω αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης της αξίας και της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας που θα χρησιμοποιούνται όπως προαναφέρεται είναι οι εξής: α) Η μέθοδος επιτοκιακού περιθωρίου (Spread Model), β) Η μέθοδος της Υπολειμματικής Αξίας (Residual Income – Equity Model) και γ) Η μέθοδος των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Free Cash Flow to Equity).-

3.2. Σε κάθε περίπτωση στις άνω αποτιμήσεις της αξίας και της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας και στους σχετικούς υπολογισμούς για την αναπροσαρμογή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, θα λαμβάνονται υπόψη και θα υπολογίζονται, προκειμένου να καθορισθεί η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας και τα ακόλουθα:

-Θα αφαιρείται το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού για το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού με τον τίτλο «αποθεματικό μελλοντικών αναγκών.-

-Εφόσον, σύμφωνα με το μέσο όρο (τη μέση τιμή) των εξαγομένων με την εφαρμογή καθεμιάς από τις άνω μεθόδους αποτιμήσεων, προκύπτει υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας, τότε η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που θα αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού που προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την κρίση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και συγκεκριμένα θα μπορεί να προσαυξάνεται με την προκύπτουσα υπεραξία ή με τμήμα μόνο αυτής κατά την κρίση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.-

-Ο συνυπολογισμός στον ως άνω προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας της τυχόν υπεραξίας της συνεταιριστικής μερίδας ή τμήματος αυτής, θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια και με γνώμονα σε κάθε περίπτωση να μη θίγονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας.-

3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του και, ιδίως, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανακεφαλαιοποίηση του συνεταιρισμού, που τυχόν απαιτείται για να διαθέτει αυτός επαρκή ίδια κεφάλαια, ως πιστωτικό ίδρυμα, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας, να αποκλίνει από τις αρχές αποτίμησης του παρόντος άρθρου και να καθορίζει την συνολική τιμή διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας με βάση την πραγματική καθαρή θέση και τη λογιστική αξία του συνεταιρισμού, με την απόκλιση προς τα άνω ή προς τα κάτω που θα αποφασίσει, χωρίς υποχρέωση καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης εισφοράς.-

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόδοσης και εξόφλησης της αξίας συνεταιριστικών μερίδων και ρευστοποίησης προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων.

1. Η απόδοση και η εξόφληση στους συνεταίρους που αποχωρούν ή αποκλείονται από το συνεταιρισμό, στους κληρονόμους και λοιπούς δικαιούχους των αποβιωσάντων συνεταίρων, στους παραμένοντες συνεταίρους (σε περίπτωση ρευστοποίησης προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων τους) και σε οποιουσδήποτε άλλους δικαιούχους σύμφωνα με το νόμο, της πραγματικής αξίας συνεταιριστικής μερίδας ή συνεταιριστικών μερίδων, και ειδικότερα της, ανάλογα με την εκάστοτε συγκεκριμένη περίπτωση καθενός, συγκεκριμένης πραγματικής αξίας την οποία δικαιούται καθένας από τους παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού, σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του καταστατικού, των οποίων η εφαρμογή συντρέχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. παρ. 4α. του άρθρου 10), εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ.) του συνεταιρισμού, όπως αυτή εξειδικεύεται παρακάτω και σε κάθε περίπτωση η ως άνω απόδοση και εξόφληση της πραγματικής αξίας συνεταιριστικής μερίδας ή συνεταιριστικών μερίδων θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως των διατάξεων του παρόντος άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, προκειμένου να μη θίγονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας.

2. Καθένας από τους προαναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποδοθεί ή να εξοφληθεί σ’ αυτόν από τον Συνεταιρισμό η πραγματική αξία συνεταιριστικής μερίδας ή συνεταιριστικών μερίδων, και ειδικότερα η, ανάλογα με την εκάστοτε συγκεκριμένη περίπτωση καθενός, συγκεκριμένη πραγματική αξία την οποία δικαιούται καθένας από τους παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού, σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του καταστατικού, των οποίων η εφαρμογή συντρέχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. παρ. 4α. του άρθρου 10), πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, η οποία στη μεν περίπτωση της αποχώρησης μπορεί είτε να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση αποχώρησης, είτε να υποβάλλεται χωριστά μετά την υποβολή της αίτησης αποχώρησης, στη δε περίπτωση του αποκλεισμού υποβάλλεται μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του καταστατικού και στις λοιπές περιπτώσεις υποβάλλεται αφότου γεννηθεί το σχετικό δικαίωμα.-

3. Οι άνω αιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα καταχωρούνται σε ειδικό κατάλογο, ο οποίος θα τηρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνεταιρισμού, στον οποίο θα καταχωρούνται ενιαία και κατά χρονολογική σειρά όλες οι άνω αιτήσεις, προκειμένου να μπορεί το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σε κάθε σχετική συνεδρίασή του να έχει πλήρη και ακριβή γνώση των σχετικών στοιχείων, ώστε σε κάθε χρονική περίοδο να μπορεί να αποφασίζει σχετικά για την ολική ή μερική αποδοχή των άνω αιτήσεων και για να μπορεί να καθορίζει το χρόνο και κατά το δυνατόν τη συνεδρίασή του, που θα αναβάλει ολικά ή μερικά τις άνω αιτήσεις.-

4. Το Δ.Σ. εφόσον με την απόδοση όλου του ποσού που δικαιούνται όλοι οι αιτούντες δεν θίγονται οι προαναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον σε κάθε περίπτωση υπάρχει η σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014, οφείλει να αποδεχθεί ολικά τις αιτήσεις όλων των αιτούντων και να προβεί σε ολική απόδοση του ποσού που δικαιούται καθένας αιτών.-

5. Εφόσον η ολική αποδοχή αίτησης και η ολική απόδοση του ποσού που δικαιούται ένας και μοναδικός αιτών ή εφόσον σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας και ιδίως πολλών αιτήσεων η ολική απόδοση όλου του ποσού που δικαιούνται συνολικά όλοι οι αιτούντες, υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί από τον συνεταιρισμό για την εξόφληση της αξίας συνεταιριστικών μερίδων αυτού, τότε το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού: α) σε περίπτωση μίας μόνο αίτησης θα αποδέχεται μερικά την αίτηση και θα αποδίδει μερικά το ποσό που δικαιούται ο αιτών και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού που, ενόψει και των λοιπών μέχρι τότε εξοφλήσεων συνεταιριστικών μερίδων, η καταβολή του δεν θα συνεπάγεται υπέρβαση του εκάστοτε ποσού, που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για τον άνω σκοπό, β) σε περίπτωση περισσοτέρων και ιδίως πολλών αιτήσεων το Δ.Σ. μπορεί να επιμερίζει το άνω ποσό, που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για τον άνω σκοπό, σε όλους τους συνεταίρους που έχουν δικαίωμα απόδοσης ή εξόφλησης σ’ αυτούς από το συνεταιρισμό της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας ή των συνεταιριστικών μερίδων τους, ανάλογα με τις μερίδες του καθενός και τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης καθενός και κατ’ ακολουθία σε όλες τις εν λόγω περιπτώσεις θα αποδέχεται μερικά κάθε αίτηση και θα αποδίδει μερικά το ποσό που δικαιούται κάθε αιτών και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού που, ενόψει και των λοιπών μέχρι τότε εξοφλήσεων συνεταιριστικών μερίδων, δεν θα συνεπάγεται υπέρβαση του εκάστοτε ποσού, που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για τον άνω σκοπό. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις τότε το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού οφείλει να αναβάλει την απόφασή του επί των άνω αιτήσεων για το μέρος του αιτήματος αυτών που δεν ικανοποιήθηκες και να καθορίσει το χρόνο της αναβολής και εφόσον είναι δυνατόν να προσδιορίσει τη συνεδρίασή του στην οποία θα αποφασίσει επί του υπολοίπου μέρους του αιτήματος των άνω αιτήσεων, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες.-

6. Σε κάθε περίπτωση που έχει ήδη διατεθεί το εκάστοτε ποσό που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί από τον Συνεταιρισμό για την εξόφληση της αξίας συνεταιριστικών μερίδων αυτού, τότε το Δ.Σ. του συνεταιρισμού οφείλει να αναβάλει την απόφασή του επί των άνω αιτήσεων και να καθορίσει το χρόνο της αναβολής και εφόσον είναι δυνατόν να προσδιορίσει τη συνεδρίασή του στην οποία θα αποφασίσει επί των άνω αιτήσεων, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες.-

7. Οι ως άνω αιτήσεις των συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων κατά την αποχώρησή τους από το συνεταιρισμό και οι ως άνω σχετικές επ’ αυτών αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται στην έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις – Σύγκληση – Συγκρότηση – Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε συνεταιριστική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των συνεταίρων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους συνεταίρους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συνεταιρισμού, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μια φορά το έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3), με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση.-

5. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της άνω αίτησης των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.-

6. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη  του Συνεταιρισμού (συνεταίροι) αυτοπροσώπως. Εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 16 παρ. 1, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος.  Συνεταίρος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει και να ασκεί δικαιώματα ψήφου για συνεταίρους που αντιπροσωπεύει, εις τρόπον ώστε το σύνολο των ψήφων που αντιπροσωπεύει, μαζί με τις δικές του ψήφους, να υπερβαίνει το 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού αριθμού ψήφων του συνεταιρισμού.-

7. Οι προσκλήσεις των τακτικών, καθώς και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αναγράφουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, με σαφήνεια.-

8. Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, π.χ. με Fax, με Telex, με τηλεγράφημα, με τηλέφωνο, με δημοσίευση στον τύπο, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό της έδρας του Συνεταιρισμού ή με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συνεταιρισμού.-

Άρθρο 14

Απαρτία  της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, παρίστανται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού.-

Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού.-

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των (7) επτά.-

2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, στη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού, καθώς και για την ανάθεση του management του συνεταιρισμού σε εταιρία συμβούλων, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρίσταται το (1/3) ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση (δηλαδή η τρίτη κατά σειρά Γενική Συνέλευση ) για τα θέματα αυτής της παραγράφου (4 του άρθρου 5 του Ν 1667/86, όπως ισχύει) εφ’ όσον τα μέλη του Συνεταιρισμού θα είναι πάνω από χίλια, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια μέλη.-

3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα νέα θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.-

Άρθρο 15

Προεδρείο  της Γενικής Συνελεύσεως

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα Μέλος του συνεταιρισμού, που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο.-

Άρθρο 16

Δικαίωμα ψήφου και λήψη αποφάσεων – Εκλογές οργάνων του Συνεταιρισμού

1. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, με τις ψήφους που αναλογούν στον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου που έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  9 παρ. 1 και υπό την επιφύλαξη των παρακάτω εδαφίων.

α) Εφόσον παρίστανται στη Γενική Συνέλευση συνεταίροι, που τα δικαιώματα ψήφου καθενός απ’ αυτούς υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων, με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες και τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν σ’ αυτές κατά την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης εργάσιμη ημέρα, οι συνεταίροι αυτοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν, αθροιστικώς, στη Γενική Συνέλευση ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, για τις συνεταιριστικές μερίδες που τους ανήκουν, υψηλότερο του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν όλοι οι συνεταίροι, βάσει του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Για το σκοπό αυτό, μειώνονται αναλογικά τα δικαιώματα ψήφου των συνεταίρων, που τα δικαιώματα ψήφου τους υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων, έτσι ώστε τα δικαιώματα ψήφου που αυτοί θα ασκήσουν να ανέρχονται μέχρι του ποσοστού αυτού (50%).

β) Προς εξακρίβωση του αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που δύναται να ασκεί στη Γενική Συνέλευση συνεταίρος που έχει δικαιώματα ψήφου τα οποία υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων του συνεταιρισμού, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται αα) το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, βάσει του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου και ββ) ποιοί από τους παριστάμενους συνεταίρους έχουν συνεταιριστικές μερίδες, που τους παρέχουν δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων με βάση το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το σύνολο των ψήφων που κατέχουν οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση συνεταίροι της περ. α΄ υπερβαίνει ποσοστό 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες και τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν σ’ αυτές την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, τότε περικόπτονται αναλογικώς τα δικαιώματα ψήφου τους, έτσι ώστε αυτά να μην υπερβαίνουν ποσοστό 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, και ανακοινώνεται ο αριθμός ψήφων που δικαιούνται να ασκήσουν στη Γενική Συνέλευση οι συνεταίροι αυτοί.-

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των ψηφισάντων μελών.-

3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν τη συγκεκριμένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.-

4. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.-

5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον, μέσα σ’ ένα μήνα από τότε που πάρθηκε η απόφαση, ασκηθεί σχετική αγωγή (παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1667/86, όπως ισχύει).-

6. Εκλογές των οργάνων του Συνεταιρισμού:

6.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες (τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει, διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που προκηρύσσει τις εκλογές ορίζονται τα απαιτούμενα κατά την κρίση του εκλογικά κέντρα για τη διενέργεια των εκλογών, ανάλογα με τον αναμενόμενο κατά την κρίση του αριθμό προσέλευσης ψηφοφόρων, τα οποία εκλογικά κέντρα μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων της Τράπεζας και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που θα λειτουργήσει καθένα από τα άνω εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.-

6.2. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. Ειδικά για τους υποψηφίους του Δ.Σ. στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, αναγράφονται σε δύο χωριστές κατηγορίες (καταλόγους), με αλφαβητική σειρά σε κάθε κατηγορία (κατάλογο) οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και συγκεκριμένα: (1) Σε χωριστό κατάλογο στο ενιαίο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα υποψήφια εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους απασχόλησης που έχουν προταθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτισθεί κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 1667/1986 και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο κατάλογο θα τίθεται ως επικεφαλίδα σχετική ένδειξη, (2) Σε χωριστό κατάλογο στο ενιαίο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι λοιποί υποψήφιοι για το Δ.Σ., στον οποίο κατάλογο θα τίθεται ως επικεφαλίδα σχετική ένδειξη.

Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την προετοιμασία της διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή την υποβολή της σχετικής αίτησης για διορισμού των αναγκαίων δικαστικών λειτουργών, την προετοιμασία των χώρων διεξαγωγής των εκλογών, για τη σύνταξη και εκτύπωση του ενιαίου ψηφοδελτίου σε επαρκή αριθμό για τις ανάγκες της διεξαγωγής των εκλογών και επίσης την αναγκαία γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη προς την εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί από τη Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών κλπ.-

6.3. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να ψηφίζει με σταυρό που σημειώνεται δίπλα το όνομα κάθε υποψηφίου: α) από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο έναν από τα εκτελεστικά μέλη του χωριστού καταλόγου (υπό 1 της προηγουμένης παρ. 6.2) και τρείς από τους λοιπούς υποψηφίους του χωριστού καταλόγου (υπό 2 της προηγουμένης παρ. 6.2), β) από τους υποψηφίους για την αντιπροσώπευση του συνεταιρισμού στις άνω δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, όσους υποψηφίους επιθυμεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγει ο συνεταιρισμός σε καθεμιά απ’ αυτές. –

6.4. Όσα μέλη του συνεταιρισμού έχουν περισσότερες από μία ψήφους θα παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδέλτια που καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε μία, πέντε, δέκα, πενήντα, εκατό, πεντακόσιες, χίλιες ή και πολλαπλάσιο του χίλια αριθμό ψήφων, όπως αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, αφού ακούσει και τη γνώμη του συνεταίρου, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο ιδίως για συνεταίρους που έχουν άνω των χιλίων ψήφους, έτσι ώστε να διευκολύνεται πρακτικώς η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου χωρίς να θίγεται η αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας, και συγκεκριμένα τόσα ψηφοδέλτια όσα απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται ο κάθε συνεταίρος να ασκήσει.  Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κατάλογο των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση ο κάθε συνεταίρος που παρίσταται, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σ’ αυτή και, με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, συντάσσεται πρωτόκολλο ψηφοφορίας.-

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.-

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού.-

γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.-

δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.-

ε) Ο καθορισμός των γενικών όρων της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του.-

στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση των κερδών.-

ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.-

η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.-

θ) Η ανάθεση σε κατάλληλη εταιρία συμβούλων υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον αυτή απαιτείται ανάλογα και με το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης που θα καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών και η οποία θα επιλέγεται, για περίοδο όχι μεγαλύτερη της 5/ετίας, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 14 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος. Η εταιρία συμβούλων θα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης και οι συμβουλές και οι προτάσεις της δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση του Συνεταιρισμού.-

ι) Εγκρίνει τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο 2.23. της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Τράπεζας.-

ια) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων, υποχρεωτικής και προαιρετικών, λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού τους από τον συνεταιρισμό καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών τους μερίδων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του Δ.Σ. και της Γ.Σ.) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.-

ιβ) Η λήψη απόφασης για την έκδοση προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού.

ιγ) Η εκλογή της τριμελούς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014.-

2. Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδαφίου ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται εντός του έτους 2015, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης του συνεταιρισμού, ως πιστωτικού ιδρύματος, αποφασίζει την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση συνεταιριστικών μερίδων, οι οποίες έχουν δικαιώματα ψήφου ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου ή με άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και, εν γένει, τίτλους που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια, με διαδικασία προσκλήσεως που απευθύνεται στα μέλη του συνεταιρισμού, σε επενδυτές μη μέλη, καθώς και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν. 3864/2010. Η παραπάνω γενική συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων που θα διατεθούν στους επενδυτές, εντός των πλαισίων που θέτει η γενική συνέλευση και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Καταστατικού περί τιμής διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων. Η εξουσιοδότηση που παρέχεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παρούσα παράγραφο, έχει ισχύ έξι (6) μηνών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.-

Άρθρο 18

Πρακτικά και άλλες υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα (άρθρο 15 του παρόντος).-

Μετά από αίτηση συνεταίρου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.-

2. Στο βιβλίο των πρακτικών της Γ.Σ. καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ., στον οποίο αναφέρονται και οι διευθύνσεις αυτών.-

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ. που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.-

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.- Κωλύματα Εκλογιμότητας και Διαδικασία Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. κλπ- Εκπτώσεις και Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. κλπ

1. Ο συνεταιρισμός διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από (13)  δεκατρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξάνεται πέραν των  δεκατριών (13) οποτεδήποτε συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 τελευταίο εδάφιο και 18 και επ. του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις του παρόντος άρθρου.-

2. Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού, το ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό.-

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, να συμμετέχουν πάντοτε ως εκτελεστικά μέλη αυτού δύο τουλάχιστον πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος για να είναι πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 και του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με τις παρ. 6 και 5 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού (παράγραφος 19 του άρθρου 19).-

4.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να παρασχεθεί σε συνεταίρους, ο καθένας από τους οποίους κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% δέκα τοις εκατό της  συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, όπως θα πιστοποιείται με βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα να ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις παρακάτω διακρίσεις, τροποποιούμενων σχετικώς των διατάξεων του παρόντος άρθρου 19:

(α) Σε συνεταίρο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% είκοσι τοις εκατό της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, όπως θα πιστοποιείται με βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα κατονομασθεί στο Καταστατικό, δύναται να παρασχεθεί το δικαίωμα να ορίζει το ένα από τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού, ως εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό πληροί τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των διατάξεων του άρ.83 του ν. 4261/2014. Το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακαλείται για σπουδαίο λόγο από τον συνεταίρο που το όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο τελευταίος κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 20% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου.  Η ύπαρξη του σπουδαίου λόγου θα πιστοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν, ελλείψει τέτοιας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έχων το δικαίωμα ανακλήσεως συνεταίρος επιμένει στην ανάκληση, βαρύνεται με οποιαδήποτε αποζημίωση ήθελε τυχόν καταδικασθεί να πληρώσει ο συνεταιρισμός στο απομακρυνόμενο κατά τα ανωτέρω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κατά τα ανωτέρω απομακρυνόμενο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 20% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Ο συνεταίρος που αποκτά το παρόν δικαίωμα ορισμού εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται καταλλήλως με την Επιτροπή  Ανάδειξης Υποψηφίων του άρ. 8 παρ.4 και 5 του ν.1667/1986, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικού μέλους προσώπου που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Πλην αντιθέτου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ανακαλούμενο μέλος αυτού παύει να ασκεί τα καθήκοντά του από την ανακοίνωση στο συνεταιρισμό της εγκρίσεως του αντικαταστάτη του από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ορίζεται από τον συνεταίρο που έχει το δικαίωμα ορισμού.

β) Σε συνεταίρο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% δέκα τοις εκατό της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, όπως πιστοποιείται με βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να παρέχει το δικαίωμα να ορίζει έως δύο εκ των τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της αξιοπιστίας των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας του/τους. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δύνανται να ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο από τον συνεταίρο που τα όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο συνεταίρος αυτός κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου.  Η ύπαρξη του σπουδαίου λόγου θα πιστοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν, ελλείψει τέτοιας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έχων το δικαίωμα ανακλήσεως συνεταίρος επιμένει στην ανάκληση, βαρύνεται με οποιαδήποτε αποζημίωση ήθελε τυχόν καταδικασθεί να πληρώσει ο συνεταιρισμός στο απομακρυνόμενο ή στα απομακρυνόμενα κατά τα ανωτέρω μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει/συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου. Το κατά τα ανωτέρω απομακρυνόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εν λόγω μέλους του ΔΣ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Πλην αντιθέτου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ανακαλούμενο μέλος του που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου παύει να ασκεί τα καθήκοντά του από την ανακοίνωση στο συνεταιρισμό της εγκρίσεως του αντικαταστάτη του από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ορίζεται από τον συνεταίρο που έχει το δικαίωμα ορισμού.

γ) Σε συνεταίρο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% δέκα τοις εκατό της  συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, όπως πιστοποιείται με βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να παρέχεται το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται στην οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δίδεται το δικαίωμα σε ένα συνεταίρο να ορίζει κατά τα ανωτέρω, δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό δύναται να παρασχεθεί και σε περισσότερους του ενός συνεταίρους, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αθροιστικώς οι συνεταίροι αυτοί θα δικαιούνται  να διορίζουν δεν δύναται όμως να υπερβαίνει ποσοστό 2/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της αξιοπιστίας, των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας τους. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον συνεταίρο που τα όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο εν λόγω συνεταίρος κατέχει, κατά τον χρόνο της ανάκλησης, συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Το κατά τα ανωτέρω απομακρυνόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εν λόγω μέλους του ΔΣ ο εν λόγω συνεταίρος κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου.  Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποκλείεται να αναλάβουν εκτελεστικά καθήκοντα ή να γίνουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Οι οικείες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να εξειδικεύουν προϋποθέσεις και τα κριτήρια, ποσοτικά ή και ποιοτικά, για να απονεμηθούν σε ορισμένο ή ορισμένα μέλη ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Ν. 1667/1986 ως ισχύει, κατά τα ανωτέρω, καθώς και τη διαδικασία ασκήσεώς τους, καθορίζοντας, ενδεικτικώς, θέματα ποσοστού του συνολικού αριθμού ψήφων, δέσμευσης του συνεταίρου να διατηρήσει συγκεκριμένο αριθμό συνεταιριστικών μερίδων ή να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τη διάρκεια ισχύος και τους λόγους απώλειας του δικαιώματος, την παροχή από το μέλος ειδικής τεχνογνωσίας ή και άλλα θέματα, στο πλαίσιο συμφωνίας που θα καταρτίσει με τη διοίκηση του συνεταιρισμού.

ε) Οι παραπάνω συνεταίροι, εφόσον έχουν ασκήσει το δικαίωμα ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.1., δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

4.2. Τα υπόλοιπα, πέραν των ως άνω υπό 4.1. προβλεπόμενων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.  Τα εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπολείπονται των 2/3 του συνόλου των μελών του εφόσον το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 4.1. έχει παρασχεθεί σε ένα συνεταίρο και των 3/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 4.1. έχει παρασχεθεί σε περισσότερο του ενός συνεταίρους

4.3. Συνεταίρος, στον οποίο έχει παρασχεθεί κατά την παρ. 4.1. στοιχ. α΄ το δικαίωμα ορισμού εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη απασχόληση, δεν δύναται να παρασχεθεί και δικαίωμα διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς για να συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου.

4.4. Συνεταίρος δεν δικαιούται να αποκτά δικαίωμα ορισμού περισσοτέρων του 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως ιδιότητος και καθηκόντων εκάστου.

4.5. Οι συνεταίροι που κατά την παρ. 4.1. έχουν το δικαίωμα να ορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διοριζόμενα απ’ αυτά πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού περί εξόδου των συνεταίρων.

5. Εφόσον έχει παρασχεθεί σε συνεταίρο, κατά την παράγραφο 4.1. στοιχ. α,  δικαίωμα ορισμού του ενός από τα δύο εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που θα διευθύνουν εν τοις πράγμασι τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού,  κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, κατά την έννοια των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1667/1986, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, η οποία έχει συγκληθεί για να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το ένα εκ των δύο εκτελεστικών μελών του ΔΣ και δύο μήνες πριν από τον ορισμό του ετέρου εκτελεστικού μέλους που διορίζεται από συνεταίρο, κατά την παρ. 4.1. στοιχ. α, υποβάλλει στην ΤτΕ προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων να αναλάβουν καθήκοντα εκτελεστικού μέλους ΔΣ που θα διευθύνει τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού, δύο καταλόγους που περιλαμβάνουν ο καθένας α) τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση και β) το πρόσωπο που προτείνει ο συνεταίρος κατά την παρ. 4.1. στοιχ. α ως εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Αν κάποιο ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα του πρώτου καταλόγου κριθούν ακατάλληλα από την ΤτΕ και ο αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλασίου του αριθμού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, η Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής αξιολόγησης της ΤτΕ, υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν από τη ΓΣ.  Αν το πρόσωπο που έχει προταθεί από τον συνεταίρο, που έχει το δικαίωμα ορισμού εκτελεστικού μέλους κατά την παρ. 4.1. στοιχ. α΄, κριθεί ακατάλληλο από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων υποβάλλει νέο υποψήφιο πρόσωπο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής αξιολόγησης της ΤτΕ, μέχρι να κριθεί κατάλληλο το προτεινόμενο από τον έχοντα το δικαίωμα ορισμού συνεταίρο πρόσωπο.

6. Η θητεία των οριζομένων κατά την παράγραφο 4.1. μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία του εκάστοτε τρέχοντος ή του νεοκλεγομένου Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως του χρονικού σημείου ορισμού τους. Εφόσον ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εν όψει της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η άσκηση του δικαιώματος πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του συνεταιρισμού που ασκούν το παρασχεθέν σ’ αυτά κατά την παρ. 4.1. δικαίωμα γνωστοποιούν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τα πρόσωπα που ορίζουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, για την έγκριση των οποίων από την Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να έχει ληφθεί εγκαίρως προηγουμένως μέριμνα, και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Εφόσον το σχετικό δικαίωμα για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τούτο ασκηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αυξάνεται ο αριθμός των μελών του εκάστοτε τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι και τη λήξη της θητείας του, κατά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την εν λόγω διαδικασία, εκτός και αν την ημέρα παροχής ή και ασκήσεως του δικαιώματος παραιτηθούν ισάριθμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση που εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο της θέσεως του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από μέλος του συνεταιρισμού κατά την παράγραφο 4.1., το μέλος αυτό αντικαθίσταται από το μέλος του συνεταιρισμού που είχε το δικαίωμα ορισμού του.

8. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η ιδιαίτερη αναλογία οριζομένων από συνεταίρους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σύνολο των μελών του, που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1.

9. Για να διατηρήσουν συνεταίροι το κατά την παράγραφο 4.1. δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  1. i.        η συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου που κατέχουν να ανέρχεται, κατά το χρόνο εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στα ποσοστά που ορίζονται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις του παρ. 4.1. επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου,
  2. ii.        να έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς συνεταιριστικών μερίδων καθόλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο όρισαν μέλη ,
  3. iii.        να μην καταδικασθεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απάτη, για αδικήματα των άρθρων 207 επ. Π.Κ. (εγκλήματα περί το νόμισμα), τοκογλυφία, και, εν γένει για κακουργηματική πράξη  και να μην περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητος ή πτωχεύσεως,
  4. iv.        να μην στερηθεί του δικαιώματος διορισμού μελών σε Διοικητικό Συμβούλιο πιστωτικού ιδρύματος κατόπιν αποφάσεως των εποπτικών αρχών.
  5. v.        εφόσον είχε αναλάβει την υποχρέωση παροχής τεχνογνωσίας ή άλλες υποχρεώσεις στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει καταρτίσει με τη διοίκηση του συνεταιρισμού, να έχει αξιολογηθεί θετικώς η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

Εφόσον συντρέξει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους, καταργείται το εν λόγω δικαίωμα, όπως πιστοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

10. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται όπως παραπάνω στις παραγράφους 6,6.1.,6.2.,6.3. και 6.4. του άρθρου 16 ορίζεται.-

11. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.-

12. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.-

13. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.-

14. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούν τον αναπληρωτή του (κατά σειρά εκλογής εκείνων που εξελέγησαν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 18 επ. και 19 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους, οπότε εφαρμόζονται αυτές ως ειδικότερες) και καταλαμβάνει τη θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που πέθανε ή παραιτήθηκε ή κηρύχθηκε έκπτωτο.-

15. Για να θέσει κάποιο μέλος υποψηφιότητα στις εκλογές (α) για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού (ή και μη μέλος εφόσον πρόκειται για την θέση των εκτελεστικών μελών πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού), ως και (β) για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που τυχόν συμμετέχει ο Συνεταιρισμός, ως και για να συμμετέχει ως μέλος στο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού ή να διατηρεί την ως άνω ιδιότητά του ως αντιπροσώπου του Συνεταιρισμού, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό και ειδικότερα, εκτός των άλλων, πρέπει:

α) Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.-

β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα, είτε σε βαθμό κακουργήματος, είτε σε βαθμό πλημμελήματος για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, εγκλήματα περί το νόμισμα, τοκογλυφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για φοροδιαφυγή και για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύει, ως και να μην  έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα.-

γ) Να μην είναι εν ενεργεία υπάλληλος οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος και επίσης να μην είναι μέλος της διοίκησης ή να είναι αναμεμειγμένο με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση και στη διεύθυνση και την εν γένει λειτουργία οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει ή λειτουργεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και εν τοις πράγμασι, στην Ελλάδα, εξαιρουμένου κάθε πιστωτικού ιδρύματος με τη μορφή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, του οποίου θα είναι μέτοχος ο Συνεταιρισμός. –

δ) Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του για πλημμέλημα ή κακούργημα που τελέστηκε σε βάρος του Συνεταιρισμού, ως και να μην έχει ασκηθεί εναντίον του έγκληση από το Συνεταιρισμό για πλημμέλημα ή κακούργημα που τελέστηκε σε βάρος του συνεταιρισμού, καθώς και να μην έχει ασκηθεί από το Συνεταιρισμό εναντίον του κάθε είδους αστική αγωγή ή άλλη αίτηση παροχής έννομης προστασίας για οποιαδήποτε αιτία και γενικά να μην υπάρχει αντιδικία μεταξύ αυτού και του Συνεταιρισμού ενώπιον κάθε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου και ενώπιον κάθε άλλης δικαιοδοτικής αρχής, αστικής ή διοικητικής φύσεως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν σχέση με την προσβολή αποφάσεων των οργάνων του Συνεταιρισμού  αναφορικά με την νομιμότητα της εκλογής των οργάνων αυτού, τη νομιμότητα του  αποκλεισμού αυτού από μέλος του Συνεταιρισμού, τη νομιμότητα της έκπτωσης από μέλος του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου του Συνεταιρισμού.-

ε) Ο ίδιος ή κάθε είδους επιχείρηση, είτε έχει νομική προσωπικότητα είτε όχι, της οποίας είναι είτε νόμιμος εκπρόσωπος, είτε εκτελεστικό μέλος της διοίκησης αυτής, είτε διαχειριστής αυτής ή της οποίας έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου αυτής, να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Συνεταιρισμό, για τις οποίες ο Συνεταιρισμός έχει κινήσει τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες για την είσπραξή τους.»-

16. Όποιο μέλος του Συνεταιρισμού έχει τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό του Συνεταιρισμού και συγχρόνως εφόσον δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα τα κωλύματα που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό και ιδίως από τις άνω διατάξεις της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που τυχόν συμμετέχει ο Συνεταιρισμός, οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σχετική έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την 15.00 ώρα της τρίτης ημέρας πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και να επισυνάψει σ’ αυτή: α) αντίγραφο του ποινικού του μητρώου, και β) έγγραφη δήλωσή του στην οποία να δηλώνει ότι έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα εκλογιμότητας της παραγράφου 15 του άρθρου 19 του καταστατικού.-

17. Εφόσον κάποιο από τα άνω κωλύματα εκλογιμότητας και συμμετοχής ως μέλους στο Δ.Σ. αναφανεί ή συντρέξει στο πρόσωπο κάποιου μέλους του Δ.Σ. μετά την εκλογή του κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε το μέλος αυτό κηρύσσεται έκπτωτο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. και η οποία είναι εκτελεστή και εφαρμόζεται αμέσως μετά τη λήψη της και τη θέση του εκπεσόντος μέλους καταλαμβάνει αμέσως ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις εκλογές για το Δ.Σ., με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 18 κ. επ. και 19 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους, οπότε εφαρμόζονται αυτές ως ειδικότερες. Η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από την Γενική Συνέλευση.-

17.1. Η άνω απόφαση του Δ.Σ. υποβάλλεται προς έγκριση και επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ. που τυχόν δεν εγκρίνει και δεν επικυρώνει την απόφαση του Δ.Σ., ενεργεί EX NUNC, δηλαδή μόνο από τη λήψη της και εφεξής και δεν έχει αναδρομική ισχύ και κατ’ ακολουθία οι μέχρι τότε αποφάσεις του Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες και έχουν πλήρη ισχύ και όσον αφορά το μέλος που είχε κηρυχθεί έκπτωτο επανέρχεται αυτοδικαίως έκτοτε και εφεξής ως μέλος του Δ.Σ. και καταλαμβάνει τη θέση αυτού που τον είχε αντικαταστήσει, του τελευταίου επανερχομένου αυτοδικαίως στη θέση που θα είχε ως επιλαχών είτε στον κατάλογο των επιλαχόντων, είτε στη θέση που θα είχε καταλάβει στο μεταξύ στο Δ.Σ. αν δεν είχε αντικαταστήσει προηγουμένως το συγκεκριμένο έκπτωτο μέλος του Δ.Σ., οπότε ο επόμενος από αυτόν επιλαχών επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που είχε ως επιλαχών κ.ο.κ..-

17.2. Εφόσον κάποιο από τα άνω κωλύματα εκλογιμότητας και διατήρησης της ιδιότητάς του ως αντιπροσώπου του Συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που τυχόν συμμετέχει ο Συνεταιρισμός, αναφανεί ή συντρέξει στο πρόσωπο κάποιου αντιπροσώπου μετά την εκλογή του κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε ο αντιπρόσωπος αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. και η οποία είναι εκτελεστή και εφαρμόζεται αμέσως μετά τη λήψη της και τη θέση του εκπεσόντος αντιπροσώπου καταλαμβάνει αμέσως ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις εκλογές για την εν λόγω θέση. Η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από την Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως και επί των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού τα ως άνω ισχύοντα για το Δ.Σ., δηλαδή τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 17 και 17.1. του παρόντος άρθρου. –

18. Εάν στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού δεν έχει εκλεγεί κανένα μέλος στο Δ.Σ., το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο 2.23. της παρ. 2 του άρθρου 22 του καταστατικού, και συγκεκριμένα του Προέδρου αυτής, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, τότε κατ’ εξαίρεση εκλέγεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως ως μέλος ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το Δ.Σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του Δ.Σ..-

18.1. Σε περίπτωση που το ως άνω κατ’ εξαίρεση και με αύξηση των μελών του Δ.Σ. εκλεγέν μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του Δ.Σ., τότε, κατ’ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω αναφερόμενη στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου εξαιρετική διαδικασία, εκτός εάν στο μεταξύ κάποιο από τα εκλεγέντα στις εκλογές μέλη του Δ.Σ. πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, οπότε δεν θα επαναλαμβάνεται η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και θα παραμένουν εννέα τα μέλη του Δ.Σ..-

18.2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. το μοναδικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις, είχε εκλεγεί με την κανονική εκλογική διαδικασία και εφόσον αυτό αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του Δ.Σ., τότε, κατ’ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, δεν θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, αλλά θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το Δ.Σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα θα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.-

19. Με την επιφύλαξη της παρ. 4.1.i στοιχ. α΄,  σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση ενός από τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος, έχοντας κριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (άρθρο 13 κλπ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν.  4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, κατάλληλα να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως εκτελεστικά μέλη, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, τότε είτε αναλαμβάνει υφιστάμενο μέλος του Δ.Σ., που αυτό ορίζει, καθήκοντα εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εφόσον πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις και έχει παρασχεθεί προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και η θέση του μέλους στο Δ.Σ. αναπληρώνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του παρόντος άρθρου είτε, κατ’ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 11, αποφασίζει το Δ.Σ. να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό έχει κριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος κατάλληλο, βάσει των κατά το νόμο οριζομένων προϋποθέσεων, κατά τα ανωτέρω. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά επί του θέματος. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη.  Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.-

Άρθρο 20

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση εκείνου του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.-

Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Γ.Σ. που εξέλεξε τα μέλη του συμβουλίου και μέσα σε ένα μήνα δηλώνεται στο Ειρηνοδικείο, για να καταχωρηθεί στο μητρώο των συνεταιρισμών της έδρας του Συνεταιρισμού.-

2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 21

Σύγκληση και απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του συνεταιρισμού τακτικά μεν μία φορά το μήνα, κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει το (1/3) ένα τρίτο των μελών, δηλαδή όχι λιγότερα από 3 μέλη.-

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο, δεν επιτρέπεται.-

3. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.-

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού.-

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.-

6. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σε αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτό, της γνώμης του, περιληπτικώς.-

Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από μέλος που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.-

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.-

8. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.-

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και διοικεί τον Συνεταιρισμό και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα και να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που αφορά τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει λειτουργία του Συνεταιρισμού, ως και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του, εκτός αυτών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα και κάθε άλλη εξουσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του Συνεταιρισμού, ή που παραχωρείται σ’ αυτό από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του Συνεταιρισμού.-

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

2.1. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.-

2.2. Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

2.3. Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.-

2.4. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, ή γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο.-

2.5. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού.-

2.6. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του Συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

2.7. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά.-

2.8. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του συνεταιρισμού ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.-

2.9. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών του Συνεταιρισμού (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).-

2.10. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών ή από άλλη αιτία.-

2.11. Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.-

2.12. Εκδίδει, και οπισθογραφεί επιταγές.-

2.13. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.-

2.14. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.-

2.15. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.-

2.16. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του Συνεταιρισμού.-

2.17. Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού του, τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του νόμου περί συνεταιρισμών.-

2.18. Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ., οπότε αρμόδια είναι η Γ.Σ.).-

2.19. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού.-

2.20. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού του.-

2.21. Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα του Συνεταιρισμού.-

2.22. Κλείνει τα βιβλία του Συνεταιρισμού στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους συνεταίρους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.-

2.23. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση (με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 4 στοιχ. α΄ ως προς τα οριζόμενα από μέλος του Συνεταιρισμού μέλη αυτής). Μέχρι τότε η επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του Συνεταιρισμού, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού (εδαφ.2. 3. της παραγρ.2 του παρόντος), είναι επίσης αρμόδιο:

– Να ορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.-

– Να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαμβάνονται των επί μέρους θεμάτων.-

– Να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.-

– Να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνεταιρισμού.-

– Να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν θεσμοθετηθεί, από το ίδιο.-

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρισθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει, ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού, ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.-

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ., των Διευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών του Συνεταιρισμού, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

6. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23

Βιβλία που τηρεί ο συνεταιρισμός

1. O Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επί πλέον:

α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.-

Εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει πάνω από χίλια (1.000) μέλη το ως άνω Μητρώο των μελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.-

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Τα βιβλία υπό στοιχεία α’ έως γ’ θεωρούνται, πριν από τη χρήση τους, από τον Ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.-

3. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία ο Συνεταιρισμός μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία που η τήρηση τους θα είναι αναγκαία για την αποτελεσματική παρακολούθηση της διαχειρίσεως των περιουσιακών του στοιχείων και της συναλλακτικής του δραστηριότητας.-

4. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων θα γίνεται κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα θα επιλεγεί, σύμφωνα όμως με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Η τήρηση αυτή κατά προτίμηση θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο. Η τήρηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980 όπως ισχύει) είναι υποχρεωτική για το Συνεταιρισμό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 186/92.-

Άρθρο 24

Διαχειριστική χρήση – Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας του συνεταιρισμού και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και έκθεση διαχειρίσεως.-

3. Για τον καθορισμό των “Αποτελεσμάτων Χρήσεως” κάθε διαχειριστικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος.-

Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού.-

Στα καθαρά κέρδη συνυπολογίζονται και τα επιστρεφόμενα ποσά, εκπτώσεις ή άλ-λες μορφές παροχών.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή ετήσιοι λογαριασμοί (δηλαδή ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης των Κερδών και το Προσάρτημα), υποβάλλονται από το Δ.Σ. για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού που συνέρχεται μετά το τέλος κάθε χρήσης.-

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά το τέλος κάθε χρήσης υποβάλλεται και η σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του Συνεταιρισμού.-

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.-

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, δημοσιεύονται, μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση τους, από τη Γενική Συνέλευση, σε εφημερίδα του νομού όπου ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του.-

Άρθρο 25

Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών και για διανομή στους συνεταίρους. Ειδικότερα:

1.1. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) για το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.-

1.2. Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%), το οποίο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξηθεί μέχρι δέκα στα εκατό (10%), για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με τον τίτλο «αποθεματικό μελλοντικών αναγκών».-

1.3. Αφαιρείται ποσό καθοριζόμενο κάθε φορά από τη γενική συνέλευση για το σχηματισμό εκτάκτων ή άλλων ειδικών αποθεματικών.-

1.4. Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που έχουν εξοφληθεί. Οι συνεταιριστικές μερίδες που εξοφλήθηκαν εντός της τελευταίας χρήσεως δικαιούνται κλάσμα του μερίσματος ανάλογο με το χρόνο σε ημέρες από την ημέρα εξοφλήσεως μέχρι το τέλος της χρήσεως.-

2. Το μέρος των κερδών που δεν διανέμεται διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τους σκοπούς του Συνεταιρισμού.-

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών της χρήσεως πριν από την αφαίρεση τυχόν ζημιών που εμφανίζονται στα βιβλία του συνεταιρισμού και προέκυψαν σε προηγούμενες, αλλά και στην τρέχουσα χρήση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 26

Προϋποθέσεις διαλύσεως του συνεταιρισμού

1. Ο συνεταιρισμός διαλύεται:

– Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των (10) δέκα.-

– Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, για τη διάλυση του συνεταιρισμού.-

– Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.-

Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.-

2. Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.-

Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισμός και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.-

Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων, μέσα στα όρια ευθύνης τους (παράγρ.7 του άρθρου 10 του παρόντος), αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.1667/86, όπως ισχύει και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων των μελών του Συνεταιρισμού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ’ αυτό εκτελεστός.-

3. Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου:

α) Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.-

β) Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει.-

4. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει.-

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, για το λόγο που αναφέρεται στη μείωση του αριθμού των μελών, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του Συνεταιρισμού.-

Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή του υπολοίπου στους συνεταίρους.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου, ακολουθεί η εκκαθάρισή του. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) ειδικοί εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος ή και οι δύο εκκαθαριστές αδυνατούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και σε κάθε περίπτωση που ασκούν αυτά πλημμελώς ή αδρανούν, ορίζεται αντικαταστάτης ή αντικαταστάτες αυτών από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα για το σκοπό αυτό.-

2. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ’ όσον διαρκεί η εκκαθάριση.-

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή και ισολογισμό της περιουσίας του Συνεταιρισμού. Ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, εφ’ όσον η εκκαθάριση διαρκεί για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους, καθώς επίσης και στη λήξη της εκκαθάρισης.-

Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους.-

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-

Άρθρο 28

Σύγκληση και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του παρόντος καταστατικού, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.-

1.α. Ειδικότερα στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να υποβάλλουν κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση αυτής.-

2. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών ή ενός μόνο εξ αυτών σε περίπτωση αδυναμίας (θανάτου ή άλλου κωλύματος) ως και σε περίπτωση αρνήσεως του άλλου να συμπράξει στη σύγκληση αυτής.-

2.α. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ένας από τους εκκαθαριστές και σε περίπτωση απουσίας τους ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.-

2.β. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση και τη λειτουργία της Γ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές έ-χουν εξουσία να ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές έχει εξουσία να ενεργεί το Δ.Σ., εφόσον στο παρόν κεφάλαιο του καταστατικού ή στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή

Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, για την ανάδειξη των οργάνων διοικήσεως του Συνεταιρισμού, θα αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτης Κωστάκις που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1937 και κατοικεί στην Αθήνα, Αιγαίου Πελάγους 19 Αγ. Παρασκευή, με δελτίο ταυτότητας Θ 956659/69 του ΚΔ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών,

2. Μιχαήλ Μαρακάκης που γεννήθηκε στο Καστέλλι Κισσάμου το έτος 1949 και κα-τοικεί στα Χανιά, 8ης Δεκεμβρίου 44 με δελτίο ταυτότητας Ι. 963995/78 της Διοίκησης Χωροφυλακής Χανίων,

3. Μπαντουράκης Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στα Καλουδιανά Κισσάμου το έτος 1950 και κατοικεί στα Χανιά, Κ. Χιωτάκη 7 με δελτίο ταυτότητας Μ 169044/80 του Β’ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά,

4. Σφακιανάκης Μιχαήλ, που γεννήθηκε στα Χανιά το έτος 1937 και κατοικεί στην Αθήνα με δελτίο ταυτότητας Ζ 984052 του Γ’ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσ/νίκης.

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές εξουσιοδοτούν την Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή και της παρέχουν τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό τους και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση και καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, της παρέχουν επίσης την εντολή και πληρεξουσιότητα να υπογράψει, εν ονόματι των ιδρυτών κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού η οποία επιβάλλεται από το νόμο. Την τροποποίηση αυτή αποδέχονται από τώρα έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους του τροποποιουμένου καταστατικού.-

Άρθρο 30

Πρώτη Διαχειριστική Χρήση

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός (νόμιμη σύσταση συνεταιρισμού) και λήγει την (31η) τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1994.-

Άρθρο 31

Ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

1

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 44,
ΧΑΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

2

ΚΩΣΤΑΚΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 19,
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

3

ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΙΑΣΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 65,
ΧΑΝΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4

ΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 22-24,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

5

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΙΕ 48, ΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

6

ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 51,
ΧΑΝΙΑ
ΕΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

7

ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 7,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΟΤΕ

8

ΤΖΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΤΙΕ 32,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

9

ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ 69,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΟΤΕ

10

ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 27,
ΧΑΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

11

ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ 45,
ΧΑΝΙΑ
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

12

ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

13

ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 36,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΔΕΗ

14

ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ε.Τ.Ε.

15

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

16

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 9,
ΧΑΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΗΣ

17

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

18

ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 36,
ΧΑΝΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

19

ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΡΥΔΛΩΦ 6,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

20

ΑΒΔΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΚΑΘΗΓ. Π. K.

21

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΣΣΩΝ 55,
ΧΑΝΙΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

22

ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 20,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΑΝΕΚ

23

ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14,
ΧΑΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

24

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 16,
ΧΑΝΙΑ
ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

25

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 51,
ΧΑΝΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

26

ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΡΔΑΛΗ 8,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ

27

ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

28

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

29

ΜΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΔΩΝ 3,
ΧΑΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

30

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 9,
ΧΑΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

31

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΕΛΤΑ

32

ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΧΑΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

33

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ 27,
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΟΙΚ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΟ

34

ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΥΡΟΥ 9,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠ. ΑΝΤ/ΠΟΣ

35

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΔΕΗ

36

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ  2,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΔΕΗ

37

ΜΟΥΓΛΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χ΄΄ ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ 30,
ΧΑΝΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

38

ΚΑΤΣΑΦΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΝΙΔΩΝ 26,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ε.Τ.Ε.

39

ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ 6ο ΧΛΜ Ν.ΕΘΝ.
ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΣ

40

ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ΄΄ ΜΙΧ.ΓΙΑΝΝΑΡΗ 35-37,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

41

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

42

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 30,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

43

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ  ΔΟΥ

44

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ 3,
ΧΑΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

45

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤ.ΑΓΟΡΑΣ,
ΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ

46

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΡ.ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ 21   ΧΑΝΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

47

ΡΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 19,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

48

ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. ΠΙΜΠΛΗ 7,
ΧΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

49

ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 51,
ΧΑΝΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

50

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΗΣΕΩΣ 19,
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

51

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΣΑΜΟΣ,
ΧΑΝΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

52

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 19Β,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

53

ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

54

ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13,
ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ

55

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 78,
ΧΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

56

ΚΑΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 3,
ΧΑΝΙΑ
ΙΑΤΡΟΣ

57

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔ. ΒΑΝΔΟΥΛΑ 6,
ΧΑΝΙΑ
ΥΠΑΛ. ΟΤΕ

58

ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7,
ΧΑΝΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

59

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 8,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΣΤΡ/ΚΟΣ

60

ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80,
ΧΑΝΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

61

ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΤΙΣΤΑΚΗ 1,
ΧΑΝΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

62

ΚΩΣΤΑΚΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΑΛΟΣ,
ΧΑΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ

63

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 40-42,
ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ  ΔΟΥ

Άρθρο 32

1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύει και του  Ν. 4261/2014, καθώς και των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας που θα ισχύει κάθε φορά για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού.

2. Οι αναφερόμενοι στο παρόν καταστατικό όροι, « συνεταίρος» και «μέλος» είναι ταυτόσημοι.

3. Μετά την παροχή στο συνεταιρισμό, με την αρ. συνεδρίασης 560/18-9-1995 απόφαση ( θέμα 14) της ΕΝΠΘ της ΤτΕ, άδειας λειτουργίας  αυτού, ως πιστωτικού ιδρύματος  υπό τη μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/86, όπως ισχύει, όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος «Συνεταιρισμός», νοείται το συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με τη μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού, καταργουμένων διατάξεων και  άρθρων  που δεν συνάδουν πλέον με τη  λειτουργία αυτού ως πιστωτικού ιδρύματος.

4. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται , σύμφωνα με την απρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4261/2014 και την παρ. Α1 (β) της ΠΔ/ΤΕ 2258/1993 όπως ισχύει, η προηγούμενη έγκριση της ΤτΕ.

5. Το παρόν καταστατικό του Συνεταιρισμού αποτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, όπως παρατίθεται παραπάνω, από τη ΓΣ των μελών του Συνεταιρισμού της 24ης Νοεμβρίου του έτους 2015 και θα ισχύει από την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με το νόμο στο μητρώο αστικών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Χανίων, αφού προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με το νόμο.

Χανιά 24 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                                          Η Γραμματέας της Γ.Σ

Κωνσταντίνος Ποθητάκης                                                    Ζαμπία Κουρνιδάκη

Ακριβές αντίγραφο  από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων του τροποποιηθέντος και κωδικοποιηθέντος Καταστατικού της  με απόφαση της από 24-11-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Χανιά 16-12-2015

Ο Πρόεδρος της από 24-11-2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κωνσταντίνος Ποθητάκης