Ενίσχυση για τη μεσαία, μικρή και πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση  

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος έχουν εξαντληθεί.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους για την ενισχυόμενη επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας II».
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στη δράση του Ταμείου: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

TEΠΙΧ II - Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

  • Υποπρόγραμμα 1: για δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.
  • Υποβάλετε αίτηση δανειοδότησης και στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης φυσικός φάκελος σε ένα από τα καταστήματα της δηλωθείσας τράπεζας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (απασχολούν έως 250 εργαζομένους σε Ε.Μ.Ε και εμφανίζουν έως 50 εκατ. Ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. Ευρώ), που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην κατηγορία Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
  • Εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της πρώην ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν εμφανίζουν ασυνέπεια σε εγγυημένο δάνειο.
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis.

Σημειώστε ότι:
Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση που δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. Ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).