Ενίσχυση για τη μεσαία, μικρή και πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση  

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους για την ενισχυόμενη επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας II».
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στη δράση του Ταμείου: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

TEΠΙΧ II - Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Περιλαμβάνει τρία υποπρογράμματα:

 • Υποπρόγραμμα 1: για δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί
 • Υποπρόγραμμα 2: για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού και
 • Υποπρόγραμμα 3: για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.
 • Υποβάλετε αίτηση δανειοδότησης και στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης φυσικός φάκελος σε ένα από τα καταστήματα της δηλωθείσας τράπεζας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (απασχολούν έως 250 εργαζομένους σε Ε.Μ.Ε και εμφανίζουν έως 50 εκατ. Ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό 43 εκατ. Ευρώ), που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην κατηγορία Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της πρώην ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν εμφανίζουν ασυνέπεια σε εγγυημένο δάνειο.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis.

Για το Υποπρόγραμμα 3, στους όρους επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων προστίθενται και τα παρακάτω:

 • Επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1991/20.03.20 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει.
 • Δέσμευση της Επιχείρησης για διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τα δυο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.

Σημειώστε ότι:
Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία υποπρογράμματα της δράσης “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση”, ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. Ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).