Για την εύρυθμη λειτουργία, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία της Τράπεζας

Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης

Είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και έχει την ευθύνη της διενέργειας ελέγχων προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τράπεζας.

 

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες ενώ εκπονεί και ετήσιο πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο την επίτευξη της έγκαιρης και διαρκούς συμμόρφωσης στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, την εξασφάλιση της πλήρους προσαρμογής στο κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας μέσω της τραπεζικής λειτουργίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση και εισηγείται την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών σε αυτό.

 

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης. Σκοπός της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αποτελεσματική κάλυψη των κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος, η σύνταξη αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Διοίκηση και η υποβολή εισηγητικού διαχείρισης κινδύνων για αιτήματα πιστοδοτήσεων στα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια.