Για την προσωρινή διευκόλυνση των δανειοληπτών, που έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου για επιδότηση των δόσεων δανείων, με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας τους.

Το νέο πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα, που έχουν αποδεδειγμένα σημαντικά μειωμένα εισοδήματα λόγω κορονοϊού, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος ή το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας τους και ως εκ τούτου έχουν λάβει κάποιο επίδομα / ευεργέτημα λόγω κορονοϊού

Συγκεκριμένα υπάγονται:

 • Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους
 • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση
 • Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για την ένταξη του δανειολήπτη στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

 • Ο αιτών ή ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει πληγεί από τις συνέπειες του Covid-19.
 • Ο αιτών να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Να μην έχει υπαχθεί στο Ν.4605/2019 για την Προστασία κύριας κατοικίας ή σε ρύθμιση οφειλών με τον Ν.3588/2007, τον Ν.4307/2014 ή τον Ν.4469/2017.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο.
 • Η αξία της κύριας κατοικίας, το οικογενειακό εισόδημα, η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας που έχει στην κατοχή του να μην υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Τα όρια των συγκεκριμένων κριτηρίων κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της οφειλής.

Επιλέξιμα Δάνεια

Δάνεια όλων των σκοπών ενήμερα, υπερήμερα ή καταγγελμένα φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

Η οφειλή κατηγοριοποιείται με βάσει το status της στις 29/02/2020 σε:

 • Εξυπηρετούμενη ή με Καθυστέρηση πληρωμής ≤ 90 ημέρες
 • Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών, Μη καταγγελμένη οφειλή
 • Με καθυστέρηση πληρωμής > 90 ημερών, Καταγγελμένη οφειλή

Διάρκεια & Υψος επιδότησης

Η διάρκεια επιδότησης του Δημοσίου ισχύει συνολικά για 9 συνεχόμενους μήνες.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 90% μέχρι 30% ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της οφειλής, ενώ προβλέπεται σταδιακή μείωση του ποσοστού ανά τρίμηνο.

Η επιδότηση καταβάλλεται έναντι κάθε δόσης, με έναρξη από την 1η δόση μετά την έγκριση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δόσης και τυχόν ασφάλιστρα/λοιπά έξοδα που βαρύνουν την οφειλή.

Διάστημα παρακολούθησης

Μετά τη λήξη της περιόδου επιδότησης τίθεται χρονικό διάστημα παρακολούθησης από το Δημόσιο, για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων, από 6 έως 18 μήνες ανάλογα την κατηγορία της οφειλής

Διακοπή επιδότησης:

Η επιδότηση διακόπτεται εφόσον ο πελάτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα συνολικό ποσό οφειλής ύψους € 150, είτε κατά την διάρκεια της επιδότησης είτε για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης της οφειλής (6-18 μήνες μετά την περίοδο επιδότησης, ανάλογα με την κατηγορία).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καθώς και στη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30/09/2020 από τους ενδιαφερόμενους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr, που είναι προσβάσιμη και στην εθνική πύλη του Δημοσίου www.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ταυτοποίησης TAXISnet.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι ιδιαίτερα απλή. Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, ο αιτών συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας, επιλέγει το ακίνητο που αποτελεί την α κατοικία του και συναινεί στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απόρρητου. Η  πιστοποίηση του νοικοκυριού που έχει πληγεί από τον Κορωνοϊό, καθώς και των λοιπών στοιχείων, γίνεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Για την υποβολή της αίτησης δύναται ο αιτών να ορίσει σύμβουλο, η αμοιβή του οποίου θα ανέλθει σε € 250 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα επιβαρύνει το δάνειο του.