Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙII (Πυλώνας ΙΙΙ) και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του Ν. 4261/2014, σχετικά με την δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και τη διαχείρισή τους.

Πυλώνας ΙΙΙ, 2022, (PDF, 658kb)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2021, (PDF, 860kb)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2020, (PDF, 629kb)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2019, (PDF, 663kb)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2018 (PDF, 1 MB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2017 (PDF,1 MB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2016 (PDF, 977KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2015 (PDF, 849KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ, 2014 (PDF, 334KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ - Βασιλεία ΙΙ, 2013 (PDF, 460KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ-,2012 (PDF, 261KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ, 2011 (PDF, 259KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ 2010 (PDF, 249KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας III- Βασιλεία II 2009 (PDF, 245KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)
Πυλώνας III - Βασιλεία II 2008 (PDF, 245KB)
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(0.00 bytes)