Τι είναι το δάνειο Παγίων Εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων

Πρόκειται για ένα δάνειο που μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100% του επαγγελματικού σας εξοπλισμού και του επαγγελματικού σας ακινήτου.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Διάρκεια χρηματοδότησης έως 15 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος

 • Δυνατότητα εκταμίευσης εφάπαξ ή σταδιακά ανάλογα με το είδος της επένδυσης (στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης επαγγελματικού ακινήτου, η επιχείρηση υποβάλλει προϋπολογισμό του έργου και η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών)

 • Αποπληρωμή είτε με τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με χρεολυτικές δόσεις  με συχνότητα προσαρμοσμένη στις δυνατότητες σας

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς καμία επιβάρυνση

Πλεονεκτήματα

 • Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της καθαρής αξίας των τιμολογίων του νέου εξοπλισμού (διάρκεια της χρηματοδότησης έως 10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος)

 • Χρηματοδότηση μέχρι το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ το ποσοστό μπορεί να ανέλθει έως στο 100% σε περίπτωση ανέγερσης, επέκτασης ή βελτίωση του επαγγελματικού ακινήτου
  (διάρκεια της χρηματοδότησης έως 15 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.