Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην χώρα μας, έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν και να τηρούν τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων (διαμονής, επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας) των πελατών τους, καθώς επίσης και να επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Τα στοιχεία αυτά οι Τράπεζες οφείλουν να τα επαληθεύουν και να τα επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ποια χρήσn γίνεται από τnν τράπεζα στις πληροφορίες που παρέχω και στα προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιέχονται σε αυτά:

Σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019, τον Νόμο 2472/1997, όπως ισχύει και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], τα στοιχεία που παρέχετε στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε:

• συλλέγονται και φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστπμα που επιβάλλεται από την ως άνω νομοθεσία.
• χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής τους, ενώ
• κάθε τυχόν παράβαση της νομοθεσίας αυτnς από τις τράπεζες επιφέρει σε αυτές βαρύτατες ποινές και αυστηρότατα πρόστιμα.

 

Γιατί είναι υποχρεωτικό να παρέχω στοιχεία στην Τράπεζα;

Σύμφωνα με τα ισχύοντα τόσο στnν Ευρωπαϊκn Ένωση όσο και διεθνώς, με τον Νόμο 4557/2018 και τn σχετικn Απόφαση τnς Επιτροπnς Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 τnς Τράπεζας τnς Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναθεωρnθnκε και στnν Ελλάδα το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τnν πρόλnψn τnς χρnσιμοποίnσnς του χρηματοπιστωτικού συστnματος με σκοπό τn νομιμοποίnσn εσόδων από εγκληματικές δραστnριότnτες και τn χρnματοδότnσn τnς τρομοκρατίας.
Με το εν λόγω πλαίσιο επιδιώκονται:

• n διασφάλιση τnς ακεραιότητας του τραπεζικού συστnματος, καθώς και
• n προστασία των έννομων συμφερόντων κάθε συναλλασσομένου και n διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών του.

Σε εφαρμογn αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να μnν πραγματοποιούν καμία συναλλαγn, αν δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιnσει και επαληθεύσει τnν ταυτότητα του συναλλασσόμενου. Έχουν, επίσης, τnν υποχρέωση να ζητούν από τnν πελατεία τους στοιχεία, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα (για τα νομικά πρόσωπα, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους πραγματικούς δικαιούχους τους), έγγραφα πιστοποίnσnς τnς ταυτότητας (για τα φυσικά πρόσωπα), εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδnματος ή/και δnλωσn φορολογίας εισοδnματος, δικαιολογητικά συναλλαγών του πελάτη, κ.λπ. και να τηρούν τα στοιχεία αυτά σε αρχεία.
Για τον λόγο αυτό, όταν n τράπεζα ζnτά τα στοιχεία για μια συναλλαγή σας, ή για τnν έναρξη, ή τn συνέχιση τnς τραπεζικής σας σχέσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι εφαρμόζει τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.

Ποιά ακριβώς στοιχεία θα μου ζητηθούν και πως θα τα πιστοποιήσω

Τα έγγραφα που ενδεικτικά μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Νόμο 4557/2018 και την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17-3-2009 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν, περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών “Συστηθήκατε; Αν όχι κάντε το τώρα”

Τρόποι Επικαιροποίησης στοιχείων

Α) Μέσω του eBanking της Τράπεζας ή της εφαρμογής Chaniabank Mobile App, με διαβίβαση στοιχείων από την εφαρμογή eGov-KYC της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr

 • Είσερχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στην εφαρμογή Chaniabank Mobile App
 • Επιλέγετε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “Προφίλ”
 • Στη συνέχεια επιλέγετε ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ σας μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC
 • Ενημερώνεστε και αποδέχεστε τους όρους της υπηρεσίας
 • Έπειτα θα ανακατευθυνθείτε στο περιβάλλον του gov.gr όπου θα χρειαστεί να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε στο taxisnet
 • Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης  θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα διαθέσιμα στοιχεία σας και, εφόσον συναινέσετε, αυτά να διαβιβαστούν προς την Τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να επισυνάψετε έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων αυτών.
Στοιχεία που επικαιροποιούνται μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC
Τα στοιχεία που μπορείτε να επικαιροποιήσετε μέσω της υπηρεσίας eGov KYC “Know Your Customer”, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Ταυτότητας
 • Εισοδήματος
 • Επικοινωνίας
 • Επαγγελματικής δραστηριότητας
Η Τράπεζα μας θα προβεί στην επικαιροποίηση των στοιχείων, τα οποία εσείς θα επιλέξετε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας eGov KYC είναι να είστε κάτοχος Ελληνικού Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ).
Το ΑΦΜ σας θα ελεγχθεί υποχρεωτικά για την ταυτοποίηση σας με το eGov KYC.
Συστήνεται πριν τη χρήση της υπηρεσίας eGov KYC να έχετε ήδη προχωρήσει στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Β) Μέσω του eBanking της Τράπεζας ή της εφαρμογής Chaniabank Mobile App, με υποβολή εγγράφων

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τα έγγραφα για την επικαιροποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, εκτός του εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας(*).

Μέσω υποβολής εγγράφων μπορείτε να επικαροποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τηλέφωνο κατοικίας και κινητό
 • Διεύθυνση επικοινωνίας και κατοικίας
 • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Στοιχεία εισοδήματος

(*) Το εγγράφο πιστοποίησης ταυτότητας μπορεί να επικαιροποιηθεί μέσω της υπηρεσίας e-Gov KYC ή προσκομίζοντας το έγγραφο σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Γ) Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας με τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης.

Μπορείτε να  προχωρήσετε στη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου μας.