Λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, οι επιχειρήσεις ενδέχεται όχι μόνο να αντιμετωπίσουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά και να υποστούν σημαντική ζημία. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις σε βαθμό που να υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους.

Η  δράση “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19″ αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο τριών μηνών.

Δικαιούχοι / Λήπτες της Ενίσχυσης - Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες τηρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των εξαιρούμενων όπως ορίζονται στο Παράρτημα V της προκήρυξης.
  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος ΚΔ γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137)
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του 2019 προκύπτει από Ε3 ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του ίδιου έτους. Για το 2020, ο κύκλος εργασιών προκύπτει από το άθροισμα του κύκλου εργασιών που έχει δηλωθεί στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του ίδιου έτους. Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ δηλώνουν το ύψος του κύκλου εργασιών για το 2020 με σχετική υπεύθυνη δήλωση και με την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου της ηλεκτρονικής αίτησης και υποχρεούνται να προσκομίσουν έως 31.12.2021 το Ε3 ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για επιβεβαίωση. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών το 2019, ο κύκλος εργασιών του 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 x αριθμός ημερών λειτουργίας του 2019). Το ποσοστό μείωσης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις  στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή έχουν λάβει αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης).
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της Ανακοίνωσης, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 1.800.000 ευρώ
 • Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι και η εισφορά του ν. 128/75 των επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρηση με σημείο αναφοράς την 30/09/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.09.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων.
 • Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021.
 • Δεν καλύπτονται τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • Καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις. Για ΑΑΛ καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.12.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου. Καλύπτονται καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01.2021 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη.
Υποχρεώσεις ωφελούμενων
 • Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μέχρι την 31.12.2021 στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα α) πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και β) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογική ικανοποίησης των πιστωτών, από τα κατά τόπον αρμόδια Πρωτοδικεία ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό περί (α) προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει τεθεί σε εξυγίανση, οφείλει να προσκομίσει επίσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό πορείας της διαδικασίας καθώς και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, από τα οποία να προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση, κατά της οποίας δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα ή αίτηση για την ακύρωσή της, ή ότι εφόσον έχουν ασκηθεί έχουν απορριφθεί, καθώς και το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από όπου να προκύπτει και η απαιτούμενη, εκ του νόμου, δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Η χορήγηση των ανωτέρων πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση, είτε από το ΓΕΜΗ είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία για τις 31.12.2019 ή για την περίοδο που προηγείται της χορήγησης της ενίσχυσης. Όσες επιχειρήσεις έχουν προσκομίσει για τη δράση της 37674/10.04.2020 (β’ 1291) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» και καταχωρηθεί/επιβεβαιωθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν τα προσκομίζουν εκ νέου και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναρτούν στο ΠΣΚΕ τα προϋπάρχοντα εν ισχύ πιστοποιητικά.
 • Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και έχουν δηλώσει το ύψος του κύκλου εργασιών του 2020 με την υπεύθυνη δήλωση Β’ του παραρτήματος VII και την ηλεκτρονική αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν έως 31.12.2021 το Ε3 ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του 2020. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020. Τα έγγραφα αναρτώνται στο ΠΣΚΕ από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή μη επιβεβαίωσης της απαιτούμενης μείωσης του κύκλου εργασιών, εκδίδεται απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης.
 • Ο λήπτης υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από αυτή και να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αλλά και για 10 χρόνια με την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔΕ ΒΕΚ, της ΕΔΕΛ ή άλλων αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Κατά την υλοποίηση της πράξης, ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
  • Παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση
  • Τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης
 • Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19». Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεων τους προς αυτό.
 • Οι ημερομηνίες των αιτήσεων είναι από 01.03.2021 και ώρα 12.00 έως και 07/05/2021 και ώρα 15:00. Οι υποβολές γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ένα ψηφίο την ημέρα. Ξεκινούν με πρώτο ψηφίο το ΕΝΑ (1) την πρώτη ημέρα, και φτάνουν τη δέκατη ημέρα με το ψηφίο ΜΗΔΕΝ (0). Από την 11η ημέρα και μέχρι τις 30/06/2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όλοι, ανεξάρτητα το ΑΦΜ.
Δικαιολογητικά

Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν  τα εξής δικαιολογητικά:

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης, ήτοι 25.02.2021.
Α) για τις Μεσαίες επιχειρήσεις:
Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019:
Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:

 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών
 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :

 • κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και
 • δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Β) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι:

 • Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος VII
Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:
 • περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2020 (πλην επιχειρήσεων που δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ)
 • Ε3 έτους 2019
 • αποτελέσματα χρήσης έτους 2019 (προαιρετικά)
Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

 

Το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων  από COVID-19 MME”  αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης  τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  θα μεριμνήσει  για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.»