Τι είναι ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Επιχειρήσεων

Με τον Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, η Τράπεζα σας χορηγεί πιστωτικό όριο, το οποίο χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το ύψος του πιστωτικού ορίου διαμορφώνεται ανάλογα με τα οικονομικά σας στοιχεία, τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, ενώ το πιστωτικό όριο επανεξετάζεται ετησίως.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Εξαμηνιαία καταβολή τόκων, μόνο για το ποσό που έχετε χρησιμοποιήσει

 • Επιστροφή του κεφαλαίου, όποτε έχετε τη δυνατότητα

 • Διαθεσιμότητα του κεφαλαίου που έχετε επιστρέψει, όταν εσείς επιθυμείτε

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις

Πλεονεκτήματα

 • Ανοικτό όριο: κεφάλαιο κίνησης, για να έχετε διαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν και για όσο τη χρειάζεστε

 • Όριο ενεχυρίασης αξιογράφων: σας παρέχουμε τη λύση στην καθυστέρηση εξόφλησης των απαιτήσεών σας  από επιταγές πελατείας σας

 • Συνδυασμός των δύο παραπάνω στον ίδιο λογαριασμό

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.