Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) εχει ως στόχο την παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 ο φορέας διαχειρίστηκε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις €, σχετιζόμενες με ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, στους κάτωθι τομείς:

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
  • Κατάρτιση φυσικών προσώπων

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 ο ΕΦΕΠΑΕ επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής.

Τρέχουσες δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ

Δράσεις που διαχειρίστηκε ο ΕΦΕΠΑΕ και έχουν ολοκληρωθεί

Oι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενέργειες του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο του έργου του, καλύπτουν όλα τα στάδια διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, όπως συμβολή στη:

  • δημιουργία του οδηγού του προγράμματος,
  • ευρεία δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού
  • παραλαβή των προτάσεων
  • εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων
  • ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών

Σημεία ενημέρωσης επενδυτών και υποβολής προτάσεων είναι και το Δίκτυο Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανιών.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δράσεις ΕΠΑνΕΚ :