Ενημερωθείτε για τις διάφορες Διευθύνσεις που έχουν συσταθεί με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των εργασιών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων:

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Έχει σαν στόχο

 • την συνεχή επίβλεψη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των μεθόδων της διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού και
 • φροντίζει για τις προσλήψεις, αλλά και την εξέλιξη καριέρας, τις αμοιβές, τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας.

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού εκτελεί καθήκοντα βάσει κανονισμού και αναφέρεται στον  Πρόεδρο Δ.Σ.. Παραδίδει ετήσια αναφορά στην Διοίκηση, στην οποία καταγράφονται τα πεπραγμένα κάθε έτους.

 

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Προγραμματίζει, διοργανώνει και προβάλει τις δραστηριότητες του Ομίλου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται

 • η επικοινωνία & marketing με σκοπό τη ανάδειξη στο κοινό πρωτοβουλιών της Τράπεζας
 • ο σχεδιασμός ενημερωτικών εντύπων, καθώς και
 • η Διαχείριση Παραπόνων Πελατών**

 

Αναφέρεται στον Πρόεδρο Δ.Σ. Από την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων υποβάλλονται ετησίως αναφορές πεπραγμένων σχετικά με τον καταρτισμό προϋπολογισμού προβολής και Δημοσίων Σχέσεων, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη στρατηγική marketing, εναρμονισμένη στους γενικούς στόχους και το συνολικό πρόγραμμα δράσης της Τράπεζας.

 

Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και παρακολούθηση όλων των σε καθυστέρηση και των Μη Εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κεντροποιημένα για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, από το στάδιο της προ-καθυστέρησης έως και τη διαγραφή τους.

Η ΔΔΚ είναι ανεξάρτητη σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργικές δομές της Τράπεζας και ιδίως σε σχέση με τις λειτουργίες χορηγήσεων και διαχείρισης του ομαλά εξυπηρετούμενου τμήματος του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Στην ΔΔΚ εντάσσονται οι παρακάτω Τομείς:

 1. Τομέας Προσωρινών Καθυστερήσεων,
 2. Τομέας Οριστικών Καθυστερήσεων

Ο Τομέας Προσωρινών Καθυστερήσεων έχει την ευθύνη της διαχείρισης και παρακολούθησης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση μέχρι την καταγγελία των συμβάσεων. Με την έναρξη των νομικών ενεργειών και την καταγγελία των συμβάσεων, αρμόδιος για τη διαχείριση των υποθέσεων είναι ο Τομέας Οριστικών Καθυστερήσεων.

 

Διεύθυνση Δικτύου

Σκοπός της:

 • η αξιοποίηση των περιφερειακών αγορών
 • η παρακολούθηση και η εποπτεία των εργασιών δικτύου στο στάδιο εκτέλεσης και παροχής τους και
 • η βελτίωση της ποιότητάς τους

 

Ο Διευθυντής Δικτύου αποτελεί το ανώτατο επιτελικό όργανο διοίκησης της Τράπεζας στην περιφέρεια, έχοντας την ευθύνη εκπροσώπησης, την άσκηση αναγκαίου εποπτικού έργου και τον συντονισμό της συνεκτικής υποστήριξης των παραγωγικών μονάδων της Περιφέρειας.
Υποβάλλει ετησίως αναφορά πεπραγμένων προς τον γενικό Διευθυντή, η οποία σχετίζεται με την απολογιστική εξέλιξη των καταστημάτων ευθύνης της, τις εξελίξεις της αγοράς και τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας. Πέραν τον ανωτέρω, η Διεύθυνση υποβάλλει εκθέσεις και αναφορές στα πλαίσια σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού, επιχειρηματικού σχεδίου, κ.ά.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Αναφέρεται στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ και το βασικό έργο της περιλαμβάνει:

 • την ορθή, έγκαιρη και νομότυπη καταγραφή των συναλλαγών και λοιπών ενεργειών που διαμορφώνουν τα μεγέθη της Τράπεζας και
 • την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που απεικονίζουν την οικονομική της θέση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.

 

Βασική αποστολή της είναι και η κάλυψη των χρηματοοικονομικών, λογιστικών και φορολογικών αναγκών της Τράπεζας, ο οικονομικός έλεγχος των διαφόρων οργανωτικών μονάδων, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, του επιχειρηματικού της σχεδίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή.

Όσον αφορά τη λειτουργία διαχείρισης διαθεσίμων, βασική αποστολή της είναι η παρακολούθηση εξασφάλισης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τράπεζας, η διαχείριση μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Διοίκησης των πάσης φύσεως διαθέσιμων κεφαλαίων και η αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παραδίδει σύντομη ετήσια αναφορά στα τέλη κάθε έτους, στην οποία καταγράφονται επιγραμματικά ανά Τμήμα, τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε.

 

Γενική Διεύθυνση

Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας και για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Δ.Σ. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται

 • ο συντονισμός όλων των οργανικών μονάδων της Τράπεζας
 • ο έλεγχος της ορθής τήρησης των πολιτικών, δράσεων και στόχων του Δ.Σ. και
 • η ενημέρωση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. για τυχόν προβλήματα ή/και προτάσεις επίλυσής τους.

 

Η Γενική Διεύθυνση υποβάλλει ετησίως αναφορές πεπραγμένων προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας σχετικά με την εν γένει λειτουργία της τράπεζας, το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και κάθε άλλο θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητά του.

 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργικής Στήριξης

Αποτελείται από την Υποδιεύθυνση Εργασιών Δικτύου και M.I.S., το Τμήμα Επιμελητείας και το Τμήμα Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Έχει ως αποστολή:

 • τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών,
 • τη συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας καθώς επίσης και
 • την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα στα εκάστοτε καθοριζόμενα από τη Διοίκηση πλαίσια
 • τη δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων.

 

Για τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες απαιτήσεις και η εξέλιξη τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος.
Η Διεύθυνση Οργάνωσης φροντίζει για την ενημέρωση της Διοίκησης, των υπηρεσιών Διοίκησης και του Δικτύου των Καταστημάτων για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία επίσημα έγγραφα, υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης που αφορούν σε καθιέρωση νέας διαδικασίας για την οποία απαιτείται άμεση συμμόρφωση, σε οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης απευθύνονται προς κάποια άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, σε ενημέρωση που αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος για το δίκτυο της Τράπεζας, σε εισηγητικά έγγραφα προς τη Διοίκηση και σε παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση του προσωπικού του δικτύου πάνω σε αλλαγές ή εξελίξεις σε προϊόντα ή μεθόδους.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης παραδίδει στη Διοίκηση σύντομη αναφορά στην αρχή κάθε έτους, στην οποία καταγράφονται, ανά Υποδιεύθυνση και Τμήμα της, τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης για τη χρονιά που πέρασε.

 

Διεύθυνση Πίστης 

Η Διεύθυνση Πίστης αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας και περιλαμβάνει τα τμήματα  Χρηματοδοτήσεων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Πίστης είναι η παρακολούθηση της πορείας των πιστοδοτήσεων της τράπεζας, η ενημέρωση της Διοίκησης και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των χορηγήσεων γενικά ή εξατομικευμένα, μέσω των επιτροπών που συμμετέχει και των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της.

Στο έργο της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και παροχή αναφορών για τα σχετικά μεγέθη της τράπεζας.

Την βασική αποστολή της Διεύθυνσης συμπληρώνουν η υποστήριξη των εργασιών του δικτύου, ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών, η επικοινωνία με το δίκτυο καταστημάτων καθώς και η εκτέλεση εργασιών με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης επιβλέπει τη διαδικασία πιστοδοτήσεων ολόκληρης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αίτησης, αναθεώρησης, αναδοχής και την αποδοχή ή άρνηση του αιτήματος.

 

Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση και περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών
 • Μηχανογραφικής Επεξεργασίας και Υποστήριξης Χρηστών και
 • Διαχείρισης Συστημάτων, Εφαρμογών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει ως αποστολή:

 • την υποστήριξη των εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας με τα απαιτούμενα και καταλληλότερα για τις ανάγκες της Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται κάθε φορά από τη Διοίκηση
 • την ανάπτυξη ή απόκτηση νέων και τη συντήρηση και βελτίωση των υφισταμένων Συστημάτων Πληροφορικής, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της Τράπεζας,
 • τη διαχείριση των Κεντρικών και Περιφερειακών Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
 • την τήρηση των Πληροφοριακών Βάσεων Δεδομένων της Τράπεζας και τη φροντίδα διαρκούς τεχνολογικού εκσυγχρονισμού τους, στα πλαίσια των εκάστοτε υφισταμένων και προβλεπόμενων αναγκών της.

 

Νομική Υπηρεσία

Βασική αποστολή της Νομικής υπηρεσίας είναι η πληρέστερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση της Τράπεζας στα θέματα που χρειάζονται νομικές και δικαστικές υπηρεσίες. Ως Μονάδα Υποστήριξης του κύριου παραγωγικού έργου της Τράπεζας αποχωρίζεται από διαχειριστικά αντικείμενα, τα οποία λειτουργικά δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητά της. Συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή νομικών υπηρεσιών, οι οποίες προσδιορίζονται και αξιολογούνται από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Αποστολή της και βασικό κριτήριο επιτυχίας της είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της συμβολής της στο παραγωγικό έργο της Τράπεζας που εκδηλώνεται με την έγκαιρη και αποτελεσματική νομική και δικαστική κάλυψη των υπηρεσιών της Τράπεζας.

Η Νομική Υπηρεσία

 • Στελεχώνεται από δικηγόρους, κατά την κρίση και σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας, οι οποίοι αναφέρονται στον Επικεφαλής της υπηρεσίας
 • Γνωμοδοτεί, προτείνει ή εισηγείται κατόπιν γραπτών ερωτημάτων των οργάνων Διοίκησης της Τράπεζας και των Διευθυντών καταστημάτων και παροχής όλων των απαραίτητων στοιχείων για το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για την εκάστοτε υπόθεση
 • Εξουσιοδοτείται να ζητά από όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα στοιχεία ή πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτέλεση των καθηκόντων της και τα ζητούμενα στοιχεία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό

 

Οι υπεύθυνοι της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρονται τουλάχιστον ετησίως στο Γενικό Διευθυντή σχετικά με την πρόοδο των θεμάτων που χειρίστηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Επίσης, συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρεται η πορεία των εργασιών της Υπηρεσίας.

 

Μονάδας Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων

Αποστολή της Μονάδας Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων είναι κυρίως η κεντροποιημένη διαχείριση των υλοποιήσεων των αποφάσεων των εγκριτικών κλιμακίων χορηγήσεων μέχρι τη σύνταξη των συμβατικών εγγράφων και τη λήψη των εξασφαλίσεων.

Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και οι κυριότερες λειτουργίες της είναι η εισαγωγή και τροποποίηση των πιστοδοτικών ορίων των πελατών, η σύνταξη, ο έλεγχος και η φύλαξη των συμβατικών εγγράφων πιστοδοτήσεων, η διαχείριση των εγγράφων των εγγυητικών επιστολών, ο έλεγχος και η συστημική έγκριση έκδοσης βιβλιαρίων επιταγών και ο έλεγχος των νομιμοποιήσεων των Νομικών Προσώπων-πελατών της Τράπεζας.

Στη Μονάδα ανήκει και η ευθύνη της κεντροποιημένης υπηρεσίας του Γραφείου Συμψηφισμού των επιταγών.

 

Τμήμα Επενδύσεων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται ως αποκλειστική συνδεδεμένη αντιπρόσωπος της Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. από 24/11/2017 οπότε και εγγράφηκε στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4514/2018 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

H Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ως «συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» προσφέρει τις ακόλουθες περιοριστικά αναγραφόμενες υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Επενδύσεων:

 • τη διαφήμιση των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες
 • τη λήψη και περαιτέρω διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα και
 • τη μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Το Τμήμα Επενδύσεων στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και λοιπό πιστοποιημένο  υπαλληλικό προσωπικό για λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018. Το Τμήμα Επενδύσεων υποβάλλει  συγκεντρωτική αναφορά συναλλαγών  προς  τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και τη Γενική Διεύθυνση στις αρχές κάθε μήνα.

 

**Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

Παραλαμβάνει τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που αφορούν την Τράπεζα, συνεργάζεται με τις εκάστοτε εμπλεκόμενες μονάδες για την ορθή αντιμετώπιση του παραπόνου, είναι αρμόδια να απαντά εγγράφως προς τους συναλλασσόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του παραπόνου καθώς επίσης φροντίζει να ενημερώνει το Δ.Σ. της Τράπεζας για το ιστορικό του παραπόνου και συνεννοείται για την ορθή επίλυση του συγκεκριμένου συμβάντος, όταν απαιτείται να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.