Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας” για την ενίσχυση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Περίοδος Διάθεσης

έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Χαρακτηριστικά

 • Από 25.000€ έως και 400.000€

 • Από 1 έως και 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος από 12 έως 36 μηνών.

 • Δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις μηνιαίας, 3μηνιαίας, 6μηνιαίας ή 12μηνιάιας περιοδικότητας.

 • Δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων

 • Κυμαινόμενο συναρτήσει του Βασικού Επιτοκίου της Τράπεζας (ΒΕΧ), σήμερα το ΒΕΧ ανέρχεται σε 10,65%) και Επιτόκιο μειωμένο ανάλογα με την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης και τις προτεινόμενες εξασφαλίσεις.

 • Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έδρα και τόπο επένδυσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας,

 • Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα

 • Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα (καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια αξιολόγησης καινοτομίας) με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω με τη σχετική καταγραφή στην αίτηση χρηματοδότησης του κριτήριου βάσει του οποίου πληρείται η επιλεξιμότητα:

  1. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece , κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης  δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα.
  2. Επιχείρηση που έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων όπως π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ-καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας».
  3. Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), ότι στο προβλεπτό μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.
  4. Απόδειξη μέσω παράθεσης οικονομικών στοιχείων που προσκομίζονται, ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το ΧΟ), μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ’ έτος, για μια περίοδο τριών ετών.
  5. Απόδειξη ότι οι δαπάνες της επιχείρησης σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών της, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα).
  6. Επιβεβαίωση μέσω της παράθεσης Business plan ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.
  7. Απόδειξη ότι έχουν επίσημα χορηγηθεί στην επιχείρηση επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή Ευρωπαϊκά Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα).
  8. Απόδειξη ότι στην επιχείρηση έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα), από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.
  9. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κ.α.) κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα).
  10. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα) από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital) ή από έναν επιχειρηματικό άγγελο (Business Αngel).
  11. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς το Πιστωτικό ίδρυμα), δαπάνες έρευνας και καινοτομίας με πόρους από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς, για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία  με τις εξής προϋποθέσεις:
   1. Οι φορείς δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη
   2. Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου
   3. Οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς.
  12. Απόδειξη ότι η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους τριάντα έξι (36) μήνες Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι:
   • Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια
   • Ο φορέας δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη
   • Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου

 • είναι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα,

 • δεν βρίσκονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή δεν έχουν κηρυχτεί σε αναγκαστική διαχείριση από τους πιστωτές,

 • είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί νόμιμα έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος

 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με την πολιτική εκάστου Πιστωτικού Ιδρύματος

 • είναι  επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει

 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της εγγύησης

 • δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει

 • είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

 • εάν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών.

 • εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • δεν δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

 • δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

 • δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  2. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,
 • δεν έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα,

 • δεν έχουν δραστηριότητες στις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων,

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις συναλλαγές που αφορούν στο συγκεκριμένο ΧΕ.

Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Παραγωγή και εμπορία όπλων

 • Παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

 • Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

 • Παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

 • Παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

 • Τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

 • Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων

 • Ο τομέας της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  2. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με όρους δραστηριοτήτων τη χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Σκοπός Δανείων

Παρέχεται χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Όσον αφορά στα κεφάλαια κίνησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας και  αποτυπώνονται στο επενδυτικό πλάνο που υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, κλπ. Οι δαπάνες αυτές, δύναται να αφορούν:

 1. ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια
 2. κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης
 3. κεφάλαιο για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μιας επιχείρησης που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο για δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία μιας επιχείρησης
 4. υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
 5. διείσδυση σε νέες αγορές
 6. εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, και πρόσθετες καλύψεις.

Συγκεκριμένα,

 • Για δάνεια ύψους έως και Ευρώ 50.000 η Τράπεζα δύναται να λάβει, πέραν της Εγγύησης του Ταμείου, μόνο ενοχικές εγγυήσεις.

 • Για δάνεια ύψους άνω των Ευρώ 50.000, η Τράπεζα δύναται να λάβει και εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημείωση ή ενέχυρο κατάθεσης), στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης, έως του 20% του δανείου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του Τελικού Αποδέκτη.

Καταβολή Επιχορήγησης

Δίνεται η δυνατότητα σε εγκεκριμένους δικαιούχους να λάβουν επιχορήγηση ύψους έως και του 20% (15% και επιπλέον 5%) του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου. Σκοπός της επιχορήγησης είναι αποκλειστικά η απομείωση του δανειακού κεφαλαίου. Στο ενδεχόμενο λήψης της επιχορήγησης, η εγγύηση εξακολουθεί να υφίσταται και να αφορά αποκλειστικά το μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου.

Κριτήρια για την λήψη επιχορήγησης:

Για την λήψη του 15% του συνολικά εκταμιευμένου Δανείου ως Επιχορήγηση, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα εκ των δυο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας:

 • Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών έως και τριάντα έξι (36) μήνες  από την 1η εκταμίευση του δανείου.

 • Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία (3) έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα, οι  συνολικές  δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα πραγματοποιηθούν έως και  τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εκπλήρωση θα αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (συνδυαστικά, τιμολόγια, Ε3, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και βεβαίωση του λογιστή της επιχείρησης ή του ορκωτού ελεγκτή).

Εφόσον ο πελάτης πληροί τα ως άνω κριτήρια για τη λήψη της επιχορήγησης ποσοστού 15%,  τότε δύναται να λάβει επιπλέον 5% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση (συνολικά δηλαδή να φτάσει το 20%), εάν τηρεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία κριτήρια , σε τουλάχιστον δύο από τις τρείς κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental /Social /Governance) πρακτικών.

Κατηγορίες Εφαρμογής ESG

 • 1.Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE – EXPOST)

 • 2.Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

 • 1.Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης  (έλεγχος EXANTE -EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης)

 • 2.Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

 • 3.Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

 • 4.Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης Πελατών

 • 1.Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης,

 • 2.Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων,

 • 3. Σε περίπτωση που δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος, κατά μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση, καθώς και σε περίπτωση που ο πελάτης δεν υποβάλει αίτημα Επιχορήγησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε δεν καταβάλλεται το ποσό της Επιχορήγησης και η οφειλή εξακολουθεί να αποπληρώνεται από το Τελικό Αποδέκτη, διατηρώντας την ωφέλεια της Εγγύησης της ΕΑΤ επί του δανείου μέχρι τη λήξη του.

Διαδικασία Έγκρισης της Χρηματοδότησης

 1. Οι υποψήφιοι αποδέκτες υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και την προσκομίζουν στην Τράπεζα. Στην αίτηση στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να αναφέρεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και η δράση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας.
 2. Η Τράπεζα υποβάλλει Ειδοποίηση Υπαγωγής σχετικά με τη Σύμβαση τη σύναψη της οποίας προτίθεται να ολοκληρώσει.
 3. Η ΕΑΤ παραλάβει την Ειδοποίηση Υπαγωγής, προβαίνει σε οικεία αξιολόγηση της αίτησης και ενημερώνει την Τράπεζα εάν μπορεί να προχωρήσει σε υπογραφή της Σύμβασης. Δεν γίνεται αποδεκτή η υπογραφή Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη της οποίας το ποσό δανείου που πρόκειται να συνάψει με το Πιστωτικό Ίδρυμα αθροιζόμενο με ποσά δανείων που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει ο Τελικός Αποδέκτης από τον ίδιο ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ίδιου Ταμείου, υπερβαίνει το Ανώτατο Ποσό Δανείου, των 400.000€. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας, η ΕΑΤ ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
 4. Το Πιστωτικό Ίδρυμα ενημερώνει στην συνέχεια την ΕΑΤ για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Τελικού Αποδέκτη.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος, πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).