Παροχές του τμήματος Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται ως αποκλειστική συνδεδεμένη αντιπρόσωπος της Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και προσφέρει τις ακόλουθες περιοριστικά αναγραφόμενες υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Επενδύσεων:

  • τη διαφήμιση των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες
  • τη λήψη και περαιτέρω διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα και
  • τη μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων.

Το Τμήμα Επενδύσεων :

  • Μεριμνά για το άνοιγμα νέων επενδυτικών λογαριασμών πελατών ή ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων, συλλέγοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την νομοθεσία και μεσολαβώντας στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
  • Παρέχει καθημερινά ενημέρωση σε πελάτες/ενδιαφερόμενους για τις τιμές διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους μέσω on line συστήματος.
  • Λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές των πελατών του Τμήματος σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό απόδοσης του προϊόντος  πώλησης  ή του αντιτίμου απόκτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά και πάσης φύσεως άλλων πιστώσεων π.χ. μερίσματα ή χρεώσεων που προκύπτουν από την τήρηση χαρτοφυλακίου.
  • Σε περιπτώσεις επιθυμίας συμμετοχής πελατών του Τμήματος  σε εταιρικές πράξεις εισηγμένων αξιών, π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή δημόσιες προτάσεις εξαγοράς εισηγμένων εταιρειών κτλ, φροντίζει για την διεκπεραίωση της απαιτούμενης διαδικασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της  Solidus Securities  Α.Ε.Π.Ε.Υ..
  • Μεσολαβεί στο άνοιγμα υπολογαριασμών πελατών σε άλλα προϊόντα που παρέχει η Solidus Securities  Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Οι  πληροφορίες σχετικά με τις  υπηρεσίες –προϊόντα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της https://www.solidus.gr/.