Παροχές του τμήματος Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δραστηριοποιείται ως αποκλειστική συνδεδεμένη αντιπρόσωπος της Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και προσφέρει τις ακόλουθες περιοριστικά αναγραφόμενες υπηρεσίες μέσω του Τμήματος Επενδύσεων:

  • τη διαφήμιση των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες
  • τη λήψη και περαιτέρω διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα και
  • τη μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Το Τμήμα Επενδύσεων :

  • Στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο και λοιπό πιστοποιημένο υπαλληλικό προσωπικό για λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018.
  • Μεριμνά για το άνοιγμα νέων επενδυτικών λογαριασμών πελατών ή ενεργοποίηση ήδη υπαρχόντων, συλλέγοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την νομοθεσία και μεσολαβώντας στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
  • Παρέχει καθημερινά ενημέρωση σε πελάτες/ενδιαφερόμενους για τις τιμές διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους μέσω on line συστήματος.
  • Λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές των πελατών του Τμήματος σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό απόδοσης του προϊόντος πώλησης ή του αντιτίμου απόκτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά και πάσης φύσεως άλλων πιστώσεων π.χ. μερίσματα ή χρεώσεων που προκύπτουν από την τήρηση χαρτοφυλακίου.
  • Σε περιπτώσεις επιθυμίας συμμετοχής πελατών του Τμήματος σε εταιρικές πράξεις εισηγμένων αξιών, π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή δημόσιες προτάσεις εξαγοράς εισηγμένων εταιρειών κτλ, φροντίζει για την διεκπεραίωση της απαιτούμενης διαδικασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ..
  • Μεσολαβεί στο άνοιγμα υπολογαριασμών πελατών σε άλλα προϊόντα που παρέχει η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες–προϊόντα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της https://www.solidus.gr/.