Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων,  έχουν προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund», το οποίο στοχεύει στην στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εφεξής «ΜμΕ») με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα πράσινης μετάβασης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας Covid 19, αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και την βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω της ανάπτυξης τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund, λειτουργούν τα εξής επί μέρους χρηματοδοτικά εργαλεία:

α) Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans),

β) Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) και

γ) Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans).

Πλεονεκτήματα

 • 40% μειωμένο επιτόκιο (λόγω άτοκης συμμετοχής της ΕΑΤ στο κεφάλαιο των δανείων)

 • Μερική επιδότηση επιτοκίου κατά 3% για 2 έτη

 • Για κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά σχέδια

 • Ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Έως 1,5 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Με δάνειο από 10.000€ έως 1.500.000€ μπορείτε να καλύψετε νέες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, μέσα από το πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans).

 • Έως 8 εκατ. ευρώ για πράσινη μετάβαση. Με δάνειο επενδυτικού σκοπού από 80.000€ έως 8.000.000€ μπορείτε να υλοποιήσετε επενδύσεις που σχετίζονται με έργα πράσινης μετάβασης, μέσα από το πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans). Ανάλογα με τον σκοπό της επένδυσης, μπορείτε να ενταχθείτε σε ένα από τα τρία υποπρογράμματα: Green Mobility, Green Energy και Green Renewable Energy.

 • Έως 1 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση. Με δάνειο επενδυτικού σκοπού από 25.000€ έως 1.000.000€ μπορείτε να υλοποιήσετε επενδύσεις σε έργα ψηφιακής αναβάθμισης, μέσα από το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans).

 • 40% άτοκο δάνειο. Το 40% του δανείου είναι άτοκο από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, λόγω άτοκης συμμετοχής της ΕΑΤ στο σχήμα της συγχρηματοδότησης. Για το υπόλοιπο 60% του δανείου, κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 3m + περιθώριο). Η εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%) εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου.

 • 3% επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια. Για τα δυο πρώτα χρόνια του δανείου παρέχεται επιπλέον επιδότηση 3% για το έντοκο μέρος του δανείου (60%).

Η επιδότηση ισχύει για:

 • Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων — Για επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται 1η φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).
 • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια – Για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.
 • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης – Για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.
 • Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από τον σκοπό του δανείου και το πρόγραμμα :

 • Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων: 2-5 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 12 μήνες εντός της συνολικής διάρκειας

 • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια: 2-10 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 24 μήνες εντός της συνολικής  διάρκειας

 • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης: 2-10 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 24 μήνες εντός της συνολικής  διάρκειας.

Καθεστώτα ενίσχυσης Ταμείου

Τα προγράμματα:  Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) και  Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans), εντάσσονται στον Κανονισμό De Minimis (Ε.Ε.) 1407/2013 όπως εκάστοτε ισχύει.

Το πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans):

Υποπρόγραμμα 1: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 17 του ΓΑΚ.

Υποπρόγραμμα 2: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του ΓΑΚ. Επιπρόσθετα, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της τροποποποίησης του ΓΑΚ σύμφωνα με την Ανακοίνωση C(2023) 1712 final και ειδικότερα τη θέση σε ισχύ του Άρ. 38b, το Υποπρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει και Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό τρίτων.

Υποπρόγραμμα 3: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να  πληροί τους όρους του άρθρου 41 του ΓΑΚ .

Επιλέξιμες Δαπάνες Δανείων

 

Ενδεικτικά καλύπτονται δαπάνες για:

 • Πρώτες και βοηθητικές ύλες.
 • Αγαθά και υπηρεσίες.
 • Εμπορεύματα.
 • Γενικά έξοδα.
 • Λειτουργικά έξοδα, όπως μισθολογικό κόστος, δαπάνες προβολής/προώθησης, διοικητικά έξοδα κ.λπ.

 

Στα προγράμματα Green Mobility και Green Energy,  ενδεικτικά καλύπτονται δαπάνες για:

 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων.
 • Αποθήκευση ενέργειας μέσα από την ΑΠΕ.
 • Ανάπτυξη/αναβάθμιση εγκαταστάσεων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης.

Στο πρόγραμμα Green Renewable Εnergy ενδεικτικά καλύπτονται δαπάνες:

 • Αγοράς και εγκατάστασης πλήρους εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαμόρφωση χώρου για  παραγωγή ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, βιομάζα κ.ά).

 

Ενδεικτικά καλύπτονται δαπάνες:

 • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, cloud, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, IoT, κ.ά.).
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό (hardware).
 • Επενδύσεις σε λογισμικό και δεδομένα.
 • Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με συστήματα πληροφορικής.
 • Υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Οι Δικαιούχοι χρηματοδότησης, πρέπει να είναι επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 2. Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα.
 3. Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ. Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς, η κύρια δραστηριότητα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη. Ως κύρια δραστηριότητα – σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δανειακή Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την ΕΙΒ- νοείται η δραστηριότητα (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα (προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων).
 4. Διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 5. Δε θεωρούνται προβληματικές (υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ.4 και του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν).
 6. Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 7. Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 8. Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης (το παρόν ελέγχεται μέσω τραπεζικής ενημερότητας, εξτρέ ή εκτύπωση από web banking με εμφάνιση των ημερών καθυστέρησης).
 9. Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 10. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 11. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί (δεν αφορά το «Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»).
 12. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ και οι επιχειρήσεις δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου), αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 13. Δεν έχει αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα όσο και κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ.
 14. Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα εκτός από τους αναφερόμενους στον Κωδικό 2 του Κώδικα NACE (Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα), όπως ορίζεται στην Δανειακή Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και τη Συνοδευτική αυτής Επιστολή και αναγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου (αφορά μόνο το Πρόγραμμα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»).
 15. Δεν έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου (όπως αυτή ορίζεται στο Άρ.2, σημείο 23 του ΓΑΚ) πριν από το χρόνο υποβολής γραπτής αίτησης χρηματοδότησης στον ΕΧΟ, ώστε να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης του άρθρου 6 του ΓΑΚ. (αφορά μόνο το Πρόγραμμα «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια»).

Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 1.  Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) ΕΚ 1407/2013, ήτοι: 1. ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
 2. Ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 3. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: o όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις o όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 4. Ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 5. Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
 6. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.).
 8. Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 9. Οι Εξωχώριες επιχειρήσεις ή εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή τα υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα.
 10. Οι Επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 11. Οι δραστηριότητες αποκλειόμενες από την πολιτική εξαιρέσεων της ΕΤΕπ (EIB’s exclusion Policy) σύμφωνα με Πίνακα Μη επιλέξιμων Κωδικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) όπως αυτός θα συμπεριληφθεί στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.
 12. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στις ακόλουθες δραστηριότητες: I. Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική χρήση, καθώς και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (π.χ. φυλακές, κέντρα κράτησης κάθε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και δεν αντισταθμίζονται (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικοτόπους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς). II. Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά ή δεοντολογικά αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπων και δοκιμές σε ζώα. ΙΙΙ. Δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα. ΙV. Δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες και απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία. Σε δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα. V. Δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων) . VI. Παροπλισμός ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής VII. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, στις οποίες πάνω από το 10% των ετήσιων εσόδων του προέρχεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού/στοιχηματισμός και β) δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού (π.χ. “αίθουσες καπνίσματος”).

Εξασφαλίσεις

 • Ενοχικές εγγυήσεις φυσικών προσώπων αποδεκτής αξιολόγησης

 • Εμπράγματες ασφάλειες maximum για το 100% του ποσού δανείου

 • Άλλες εξασφαλίσεις (π.χ cash collateral, εκχωρήσεις απαιτήσεων κ.α)

   

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

 • Κάντε την αίτησή σας, στην πλατφόρμα KYC  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, με τους κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τη χρηματοδότηση που ταιριάζει στις ανάγκες στον κάτωθι σύνδεσμο: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

 • Αίτηση στο ΠΣΚΕ – www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος.

 • Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζα Χανίων. Μπορείτε να επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προκειμένου να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσετε στη συνέχεια πλήρη φυσικό φάκελο, με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος σας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Συχνές Ερωτήσεις

Με την υπ΄ αριθμόν ΥΑ 21615/15.03.2023 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1574/15.03.2023) συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» εντός του οποίου αναπτύσσεται το Ταμείο «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια». Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη της πρόσβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και διετή μερική επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου πραγματοποιείται με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μέσω του Ταμείου θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αυτόνομων Yποπρογραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων Πράσινης Μετάβασης. Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου για συγχρηματοδότηση Δανείων ανέρχεται στα€200 εκ. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €300εκ. διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως €500εκ.
Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται ανά Yποπρόγραμμα ως ακολούθως: Υποπρόγραμμα 1–Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας: Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ. Υποπρόγραμμα 2–Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €100 εκ. Υποπρόγραμμα 3–Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €80 εκ.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους€18 εκ.

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.
Β. Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3 (ή αλλιώς κατά 300 bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.
Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.
Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%ή αλλιώς 300 bps), για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Η σύναψη δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών, θα υλοποιηθούν από το εκάστοτε συνεργαζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, τηρώντας τους όρους του Ταμείου, όπως αυτοί ισχύουν και περιγράφονται στην Πρόσκληση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και την Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΑΤ και του εκάστοτε Πιστωτικού Ιδρύματος. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με την επιχείρηση.

Η χρηματοδότηση μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000. Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των Υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη Τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των €8 εκ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις  στην ενότητα Υποστήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.