Η γνώση και η διαχείριση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και οι αποδοχές, οι πάσης φύσεως αμοιβές και παροχές του προσωπικού, όπως και  η συνολικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος και αντικείμενο εργασίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Αξιολόγηση Απόδοσης

Το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού της Τράπεζάς μας συνδέεται με την ανάπτυξη, την ανάδειξη στελεχών-τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, την εκπαίδευση, τις παροχές και αμοιβές των εργαζομένων.

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθοι:

 • Αντίληψη
 • Κρίση
 • Ομαδικότητα-Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Πρωτοβουλίες-Δημιουργικότητα
 • Επαγγελματική συνέπεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ποιότητα εργασίας
 • Γνώσεις-Προσωπική βελτίωση
 • Προσανατολισμός στον πελάτη (εσωτερικό ή εξωτερικό)
 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού

 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων συνεκτιμάται η συνολική επαγγελματική τους εικόνα και η πρόθεση συνεισφοράς στο συνεχώς αναπτυσσόμενο όμιλό μας.

 

Αμοιβές, Παροχές & Κοινωνική Πολιτική

Η μισθολογική πολιτική (εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο) διαμορφώνεται σε συνέπεια με την επιχειρηματική στρατηγική, την πολιτική ανάληψης κινδύνων, τις αξίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Οι σταθερές αποδοχές είναι συνάρτηση της οικογενειακής κατάστασης, του μορφωτικού επιπέδου, της εργασιακής εμπειρίας, της ευθύνης και βαρύτητας της θέσης στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προσέλκυση ικανών εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η διατήρηση και η περαιτέρω εξέλιξη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που οι ικανότητές του φέρουν προστιθέμενη αξία στην τράπεζα.

Με σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, η Τράπεζα προσφέρει,  επιπλέον, οικονομικές και κοινωνικές παροχές στο προσωπικό της, επιτυγχάνοντας αύξηση του εισοδήματός του αλλά και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής παροχές:

 • Ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης το οποίο, σε συνδυασμό με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μπορεί να καλύψει το 100% των ιατρικών δαπανών στις περισσότερες περιπτώσεις.
 • Διανομή μέρους κερδών, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
 • Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε πλήθος τραπεζικών προϊόντων ( στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καταθετικός λογαριασμός μισθοδοσίας με υπερανάληψη, πιστωτικές κάρτες).
 • Οικονομική διευκόλυνση για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Επίδομα βρεφονηπιακής φύλαξης.
 • Χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου.
 • Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου σε διευθυντικά στελέχη.
 • Οικονομική ενίσχυση νυμφευόμενων.
 • Διαμονή των εργαζομένων και των οικογενειών τους στις ιδιόκτητες παραθεριστικές κατοικίες της Τράπεζας.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε επιλεγμένες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 • Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων.

 

Οι πολιτικές και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών λειτουργούν ως ένα διαρκές κίνητρο απόδοσης και αυτοβελτίωσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και πλήρη διαφάνεια στην Τράπεζα. Είναι, επίσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το καταστατικό της, την Εργατική Νομοθεσία, τον Κανονισμό Εργασίας και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τέλος, έχουν συνταχθεί με σαφήνεια ώστε να είναι κατανοητές από το προσωπικό, το οποίο ενημερώνεται για την  καθιέρωση και πρακτική εφαρμογή τους.

 

Ασφάλεια & Υγιεινή στον χώρο εργασίας

Η Τράπεζα εφαρμόζει τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τα άνω θέματα και μέσω του δικτύου τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων με στόχο τη δημιουργία χώρων εργασίας με υψηλά κριτήρια αισθητικής και εργονομικών προδιαγραφών για ένα σύγχρονο, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι τεχνικοί ασφαλείας επιθεωρούν και καταγράφουν τα προβλήματα που εντοπίζονται, για την αποκατάσταση των οποίων μεριμνούν στη συνέχεια οι τεχνικές υπηρεσίες ενώ οι ιατροί εργασίας επισκέπτονται τους εργασιακούς χώρους παρέχοντας ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς τους, συμβουλές για τη λήψη μέτρων προστασίας αλλά και συμβουλές για την πορεία των εργαζομένων σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.