Τι είναι το πρόγραμμα "Σπίτι μου";

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στηρίζει τους νέους μας ηλικίας από 25-39 ετών, συμμετέχοντας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Με το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς το δικό σας σπίτι με συγχρηματοδότηση έως και 90% της αξίας του και προνομιακούς όρους, εφόσον έχετε ηλικία 25 έως 39 έτη και πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος όπως ειδικότερα προβλέπονται στο νόμο και τη σχετική ΚΥΑ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο «Σπίτι μου» απευθύνεται σε άτομα 25-39 ετών, την ημερομηνία που υποβάλλουν την αίτηση, άγαμους, έγγαμους, πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονείς.

 • Στην περίπτωση ζευγαριών, αρκεί μόνο το 1 άτομο να είναι 25-39 ετών.

 • Για να κάνετε αίτηση πρέπει το ετήσιο μεικτό εισόδημά σας, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σας, να ξεκινά από 10.000€ και να φτάνει έως:

Τύπος Δικαιούχου Ελάχιστο Ετήσιο Εισόδημα (€) Μέγιστο Ετήσιο Εισόδημα (€)
Άγαμος ≥ 10.000 ≤ 16.000
Έγγαμα Ζευγάρια και Ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ≥ 10.000 ≤ 24.000 + (3.000 * αριθμό τέκνων)
Μονογονεϊκές Οικογένειες ≥ 10.000 ≤ 27.000 + (3.000 * αριθμό τέκνων)

Το συνολικό ετήσιο μεικτό εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, με απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79(1) του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α/26.11.2020).

 • Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 1η κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε ήδη στην κατοχή σας άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο όπου εργάζεστε ή ασκείτε το επάγγελμά σας. Δηλαδή ακίνητο από 50 τ.μ. και πάνω (+10 τ.μ. ανά μέλος) στο οποίο έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατά ποσοστό πάνω από 50%.

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο επιλεξιμότητας

 • Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) ή Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους αιτούντος,

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου,

 • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους

Χαρακτηριστικά Ακινήτου προς αγορά

 • Είναι έως 150 τ.μ.

 • Έχει εμπορική αξία έως 200.000€, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς.

 • Είναι τουλάχιστον 15 ετών σε παλαιότητα, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής.

 • Βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής.

 • Βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματός σας.

 • Δεν έχει αυθαιρεσίες.

 • Διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.

 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

 • Δεν ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο Α’ ή Β’ βαθμού.

Χαρακτηριστικά Δανείου "Σπίτι μου"

 • Ποσό:

  Έως 150.000€:

  • 75% του ποσού χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, έως 112.500€.
  • 25% του ποσού χορηγείται από την Τράπεζα, έως 37.500€.
 • Έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου:

  Το ποσοστό χρηματοδότησης που λαμβάνετε είναι έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς.

  Το υπόλοιπο ποσοστό, και τουλάχιστον το 10%, το καλύπτετε από δικά σας κεφάλαια.

 • Επιτόκιο:

  • Κυμαινόμενο Euribor τριμήνου (Euribor 3M) πλέον περιθωρίου min 1,50% έως και max 4,90%.
  • 0% ,αν έχετε ή αποκτήσετε 3 ή περισσότερα παιδιά (τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι) κατά τη διάρκεια του δανείου.

  Τα δάνεια του προγράμματος απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς του Ν.128/75 μαζί με τη δόση κάθε μήνα, που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%.

 • Διάρκεια Δανείου:

  Η διάρκεια του δανείου είναι από 3 έως 30 χρόνια.

  Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το στεγαστικό δάνειό σας νωρίτερα, με μερική ή ολική εξόφληση, χωρίς καμία επιβάρυνση.

 • Εξασφαλίσεις

  Η εξασφάλιση του δανείου γίνεται με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζετε, έως 120% του ποσού του δανείου.

   

 • Έξοδα δανείου και προσημείωσης

  Τα έξοδα για το συγχρηματοδοτούμενο στεγαστικό δάνειο «Σπίτι μου» είναι:

  • 300€ εφάπαξ έξοδα αξιολόγησης αιτήματος
  • 350€ πλέον ΦΠΑ για νομικό και τεχνικό έλεγχο.
  • 0,775% ή 0,875% του ποσού της προσημείωσης για εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό γραφείο αντίστοιχα.
  • Έξοδα για την παράσταση του δικηγόρου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την προσημείωση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την οικονομική προέγκριση του δανείου και τον έλεγχο επιλεξιμότητας ένταξης στο πρόγραμμα “Σπίτι μου” απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από όλους τους ενεχόμενους στο δάνειο:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ, όλων των ενεχομένων

 • Για μισθωτούς /συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών,
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) των 2 τελευταίων φορολογικών ετών,
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (όχι χειρόγραφη), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται εκτενώς τα επαγγελματικά στοιχεία, οι μικτές και καθαρές αποδοχές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, ο φόρος κ.λπ.
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία/μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόφαση σύνταξης στις περιπτώσεις που είτε έχει υποβληθεί αίτηση για σύνταξη είτε λαμβάνεται αναπηρική σύνταξη.

  Για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες /αγρότες/κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) των 2 τελευταίων φορολογικών ετών
  • Έγγραφα για τα 2 τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Έντυπο Ν) για Έλληνες Υπηκόους ή 3 τελευταίων ετών για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε
  • Βεβαίωση απόδοσης μερίσματος, εφόσον μετέχετε σε εταιρία
 • Ανεξαρτήτως επαγγέλματος επιπλέον απαιτούνται:

  • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα.
  • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητού τηλεφώνου, εφόσον η διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση είναι διαφορετική από αυτή του εκκαθαριστικού σημειώματος, για Υπηκόους εντός ή εκτός Ε.Ε.
 • Επιπλέον βασικά δικαιολογητικά ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας

  Οικογενειακής κατάστασης:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου ή
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης η άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις ή
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, (σε περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας).
 • Ύπαρξης ή μη κατάλληλου ακινήτου για κατοικία:

  • Έντυπο Ε9 τελευταίου φορολογικού έτους ή
  • Εκτύπωση από taxisnet ότι δεν υφίστανται δηλώσεις στοιχείων ακινήτου (Ε9) ή
  • Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων τελευταίου φορολογικού έτους (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
  • Βεβαίωση του εργοδότη που αποδεικνύει τον τόπο επαγγελματικής απασχόλησης ή
  • Έντυπο Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος
  • Ιατρική Βεβαίωση σε περίπτωση κυοφορίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα που παρέχεται από την τράπεζα):

  • του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.
 • Σημειώσεις:

  • τα εισοδηματικά κριτήρια ελέγχονται από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1) ή τα εκκαθαριστικά σημειώματα του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.
  • τα εισοδηματικά στοιχεία και τα στοιχεία που αφορούν στην μη ύπαρξη ακινήτου (Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α κ.λπ.) προσκομίζονται και από τους δύο συζύγους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ανεξάρτητα εάν συμβάλλονται και οι δύο στο δάνειο.
  • Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας καθώς και τα δικαιολογητικά για τη διενέργεια νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου μπορείτε να λάβετε από το ΦΕΚ Β’ 1180/01-03-2023
  • Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από τις 3/4/2023 στα καταστήματα της Τράπεζας μας.

Τα δανειακά αιτήματα υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος μέχρι εξάντλησης των κρατικών κονδυλίων και αξιολογούνται σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της τράπεζας.

Συνοπτική Διαδικασία Συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο στο Κατάστημα και Υποβολή αίτησης δανείου

 • Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχου (εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης δανειοδότησης)

 • Γνωστοποίηση αποτελέσματος αξιολόγησης στον δικαιούχο εγγράφως για να ξεκινήσει η προθεσμία των 60 ημερών για την προσκόμιση εγγράφων νομικού & τεχνικού ελέγχου,

 • Προσκόμιση εγγράφων νομικού & τεχνικού ελέγχου από τον δικαιούχο, ενημέρωση στοιχείων και τιμής αγοράς ακινήτου (εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία προέγκρισης του δανείου)

 • Αποστολή στοιχείων στην «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» (Ε.Α.Τ.) από την Τράπεζα, διενέργεια ελέγχων, δέσμευση κονδυλίων και αποστολή ενημέρωσης για το αποτέλεσμα των ελέγχων & την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα (έγκριση Ε.Α.Τ.)

 • Διενέργεια νομικού & τεχνικού ελέγχου από την Τράπεζα (εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα ή εκατόν είκοσι (120) ημερών σε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων/δικαιολογητικών άλλου ακινήτου)

 • Προσκόμιση συμβολαίου πιστωμένου τιμήματος για το 90% /οριστική έγκριση δανείου/υπογραφή δανειακής σύμβασης (εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ),

 • Υποβολή στοιχείων δανειακής σύμβασης στην Ε.Α.Τ από την Τράπεζα και λήψη έγκρισης

 • Προσημείωση ακινήτου

 • Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης στην Ε.Α.Τ από την Τράπεζα και λήψη έγκρισης

 • Εκταμίευση δανείου (εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ με δυνατότητα παράτασης 2 επιπλέον μηνών, εφόσον η αίτηση εγγραφής προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ ) και ενημέρωση της Ε.Α.Τ για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 28210-25532 και 2821025509 ή σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου μας.