Ενημερωθείτε για τις αρχές και πρακτικές που υιοθετούμε, με στόχο την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο της εταιρίας, στοχεύοντας στην αύξηση της αξίας της και την παράλληλη διαφύλαξη και ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, τις μεθόδους με τις οποίες εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων και καθιερώνουν κατάλληλα συστήματα για την παρακολούθηση και αποτίμηση των εταιρικών κινδύνων.

Διαβάστε αναλυτικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.