Είμαστε υπερήφανοι για το ανθρώπινο δυναμικό μας, το υψηλό μορφωτικό του επίπεδο, τη διάθεση εξέλιξης και συνεχούς απόκτησης νέων γνώσεων, καθώς και καλλιέργειας δεξιοτήτων.

Επιπλέον, κατά διαστήματα απασχολήθηκαν και εξωτερικοί συνεργάτες, είτε παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα project. Σε συνεχή συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση αποκομίζοντας ταυτόχρονα γνώσεις, εμπειρίες και πρόσθετα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρακολουθεί τις ανάγκες της Τράπεζας σε προσωπικό, για την κάλυψη των οποίων πραγματοποιούνται προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπικού. Έτσι, με στοιχεία της 31/12/2022 οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανέρχονταν σε ποσοστό 0,5% και οι αορίστου σε 99,5%.

Μερικοί ενδιαφέροντες αριθμοί:

  • το 78% των εργαζόμενων διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • 31% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
  • 53% των εργαζομένων είναι γυναίκες και 47% άνδρες
  • 26% του δυναμικού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31-40

 

Οι άνθρωποί μας, το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας

Φροντίζουμε για τη στελέχωση της Τράπεζας με δημιουργικούς ανθρώπους, ικανούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας. Έτσι, η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι νέοι, με τοN μέσο όρο ηλικίας του προσωπικού της να ανέρχεται στα 42 έτη.

Σεβόμαστε την αρχή της ισότητας των δύο φύλων, δίνοντας ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο σε άνδρες και γυναίκες.

Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού, με την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ανάλογης πολιτικής σε θέματα προσλήψεων, εξέλιξης καριέρας, αμοιβών, συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Διασφαλίζουμε τη συστηματική σύνδεση και συνοχή των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας, με τις πολιτικές κατάρτισης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, προσβλέποντας σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, αλλά και ικανοποίησης των εργαζομένων.

Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η συστηματική διατύπωση πολιτικής και κανόνων διαχείρισης προσωπικού της Τράπεζας με την εκπόνηση και εφαρμογή διοικητικών συστημάτων, επιτελικής υποστήριξης και διαχείρισης της εφαρμογής τους σε θέματα προσλήψεων, τοποθετήσεων, μετακινήσεων, αμοιβών, εργασιακών σχέσεων, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού.