Τι είναι το στεγαστικό δάνειο

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσφέρει στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, για την επισκευή / βελτίωση της κύριας / εξοχικής κατοικίας, καθώς και για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Το δάνειο χορηγείται για:
  – Αγορά αποπερατωμένης κατοικίας ή διαμερίσματος
  – Ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας
  – Επισκευή, επέκταση, βελτίωση υφιστάμενου οικήματος
  – Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας
  – Δάνεια που συνδυάζουν τα παραπάνω, με προσαρμογές στις ανάγκες του δανειολήπτη

 • Διάρκεια από 3 έως 30 έτη, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειοδοτούμενου και δυνατότητα περιόδου χάριτος

 • Ποσό δανείου: Συνήθως έως το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Σε περιπτώσεις επέκτασης ή βελτίωσης υφιστάμενου οικήματος, η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

 • Εξασφαλίσεις: Εγγράφεται προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου που χρηματοδοτείται. Σημειώνεται ότι το ακίνητο που είναι αντικείμενο του δανείου υποχρεωτικά ασφαλίζεται από πυρκαγιά, σεισμό κλπ. με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων

 • Εκταμίευση: Στις περιπτώσεις αγοράς κατοικίας, το δάνειο εκταμιεύεται μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την εγγραφή της προσημείωσης. Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης ή επισκευής κατοικίας, η εκταμίευση γίνεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών κατόπιν πιστοποίησης.

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορηγήσεως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα:

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.