Η Τράπεζα Χανίων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF), διαθέτει σε επιλέξιμες επιχειρήσεις την δυνατότητα χορήγησης εγγυημένων δανείων μέσω του Προγράμματος Pan-European Guarantee Fund (EGF) .
Οι εγγυήσεις προσφέρονται από το EIF για την στήριξη ΜΜΕ και Mid-cap επιχειρήσεων με σκοπό να ανταποκριθούν στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και διασφαλίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης και είναι σε θέση να συνεχίσουν την ανάπτυξη τους σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Χαρακτηριστικά προϊόντων
  • Επιχειρηματικά δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης (τοκοχρεολυτικά, χρεολυτικά ή Ανοιχτοί Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί), ύψος δανείου έως και 750.000€, με δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων. Η προσκόμιση παραστατικών είναι απαραίτητη για την απόδειξη του σκοπού της χρηματοδότησης. Καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος, με επιλογές:
    • Καταβολής τόκων κατά την περίοδο χάριτος, βάσει της συμφωνημένης περιοδικότητας εκτοκισμού.
    • Καταβολή τόκων κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
  • Ευνοϊκό επιτόκιο, ανάλογο και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης, με μειωμένο περιθώριο σε σύγκριση με το σύνηθες περιθώριο επιτοκίου που η Τράπεζα θα εφάρμοζε, σύμφωνα με την τιμολογιακή της πολιτική, σε  παρόμοιες χρηματοδοτήσεις  που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση του ΕΤαΕ.
  • Εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ποσοστό 70% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου.
  • Η χορήγηση δύναται να ενσωματωθεί είτε στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων «De minimis», είτε στο «Προσωρινό Πλαίσιο», με τους περιορισμούς στο ύψος συνολικών χρηματοδοτήσεων που ισχύουν αντίστοιχα
Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΜΜΕ, δηλαδή Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (2003/361/EC). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης Small Mid Cap επιχειρήσεων, δηλαδή όχι ΜΜΕ αλλά με προσωπικό μέχρι 499 άτομα.

Εξαιρούνται: οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία 31/12/2019 και οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες, (κοινές για όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά προγράμματα-παράνομες, όπως καπνός, αλκοόλ, τυχ. Παιχνίδια και λοιπά).  Ισχύουν περιορισμοί ως προς τον σκοπό της χρηματοδότησης, με βάση περιβαλλοντικά/ενεργειακά κριτήρια.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και στην παρακάτω διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm