Αντιμετωπίζουμε την πρόσληψη ως το σημείο έναρξης μιας μακροχρόνιας ανταποδοτικής σχέσης.

Κριτήριο επιλογής των ανθρώπων μας αποτελεί ο συνδυασμός της γνωστικής επάρκειας, αναφορικά με τις ανάγκες της θέσης εργασίας, των δεξιοτήτων και των ατομικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων.

Ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους που διακρίνονται από:

 • Επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα
 • Ήθος και ακεραιότητα
 • Επαρκές γνωστικό υπόβαθρο
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία
 • Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έχοντας ως γνώμονα την οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, λαμβάνει σοβαρά υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιλαμβάνεται της επεξεργασίας και καταχώρισης των βιογραφικών σημειωμάτων που παραλαμβάνει σε μία ηλεκτρονική βάση, η οποία και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αναζήτησης προσωπικού.

Η επιλογή προσωπικού διεξάγεται μέσω γραπτών διαγωνισμών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων (σε περιπτώσεις μαζικών προσλήψεων) ή/και προφορικής συνέντευξης.

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας στο δικό μας εξελισσόμενο όμιλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας το Βιογραφικό σας Σημείωμα:

 • Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: hr@chaniabank.gr
 • Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά

Σε προσοχή: Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (2016/679 ΕΕ) και με το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για δύο έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο υποβλήθηκαν, με σκοπό την επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση της Τράπεζας.

Εφόσον εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος προκύψει θέση ανάλογη των προσόντων σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης) σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην Τράπεζα στο email dpo@chaniabank.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 28-32, Χανιά, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση δε που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,  μπορείτε  να  προσφύγετε,  εφόσον  επιθυμείτε,  και στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).