Αντιμετωπίζουμε την πρόσληψη ως το σημείο έναρξης μιας μακροχρόνιας ανταποδοτικής σχέσης.

Κριτήριο επιλογής των ανθρώπων μας αποτελεί ο συνδυασμός της γνωστικής επάρκειας, αναφορικά με τις ανάγκες της θέσης εργασίας, των δεξιοτήτων και των ατομικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων.

Ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους που διακρίνονται από:

 • Επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα
 • Ήθος και ακεραιότητα
 • Επαρκές γνωστικό υπόβαθρο
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία
 • Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έχοντας ως γνώμονα την οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, λαμβάνει σοβαρά υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιλαμβάνεται της επεξεργασίας και καταχώρισης των βιογραφικών σημειωμάτων που παραλαμβάνει σε μία ηλεκτρονική βάση, η οποία και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αναζήτησης προσωπικού.

Η επιλογή προσωπικού διεξάγεται μέσω γραπτών διαγωνισμών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων (σε περιπτώσεις μαζικών προσλήψεων) ή/και προφορικής συνέντευξης.

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας στο δικό μας εξελισσόμενο όμιλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας το Βιογραφικό σας Σημείωμα:

 • Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: hr@chaniabank.gr
 • Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά

 

Σε προσοχή: Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού