Στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος για την απα­σχό­λη­ση και την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία (“EaSI”), παρέχονται δάνεια με την εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («European Investment Fund-EIF»).