Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης. Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1 -12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Στην λήξη της κατάθεσης

Μηνιαίο Εισόδημα

Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού (π.χ. όψεως).
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Μηνιαία

Εξαρχής

Μια προθεσμιακή κατάθεση, διάρκειας από 3 έως 12 μήνες, με την οποία εξασφαλίζετε κέρδος από την πρώτη μέρα, καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.
Μάθετε Περισσότερα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
3-12 μήνες
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Σταθερό
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
5000€
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ
Από την πρώτη μέρα