Τι είναι το δάνειο Ανάπτυξη Ακινήτων

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που χορηγείται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση (κατασκευαστικές εταιρείες, εργοληπτικές κλπ.)

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Σταδιακές εκταμιεύσεις κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών

 • Εξαμηνιαία καταβολή τόκων

 • Αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης μετά την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου με αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, της άδειας οικοδομής κλπ.

 • Προσημείωση υποθήκης του ακινήτου

 • Μέγιστη διάρκεια του δανείου στα 5 έτη, ανάλογα με το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου

Πλεονεκτήματα

 • Χρηματοδότηση μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου

 • Η αποπληρωμή γίνεται μετά την πώληση των υπό ανέγερση κατοικιών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση χορήγησης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά / έγγραφα.

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη Διεύθυνσή σας

 • Λογαριασμός τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου σας

 

Κατά περίπτωση, ίσως σας ζητηθούν επιπλέον / διαφορετικά δικαιολογητικά. Παρακαλούμε επισκεφτείτε ή επικοινωνήστε με ένα Κατάστημα της Τράπεζας Χανίων.