Βασική μέριμνα της διοίκησης και των στελεχών της Τράπεζας είναι η σωστή οργάνωση για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες του διευρυμένου δικτύου της.

Λειτουργική δομή

Οργάνωση σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις

Η Οργάνωση της Τράπεζας αποτελεί συνεχή μέριμνα της Διοίκησης και των στελεχών της, έτσι ώστε να αποκρίνεται στις ανάγκες του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας και στην ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η λειτουργική δομή της Τράπεζας πρέπει να συμβαδίζει με το μέγεθός της και για το λόγο αυτό η Διοίκηση συστήνει αρμόδια τμήματα τα οποία καλύπτουν εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις ορισμένων προϊόντων και λειτουργιών και έχουν συντονιστικό ρόλο για την Τράπεζα σε επίπεδο δικτύου.