Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με δ.τ. «Micro Agri-Fund», χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 με πόρους αποκλειστικά του Ενωσιακού Μέσου Ανάκαμψης (EURI) και φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ.). Ο σκοπός του «Micro Agri-Fund» είναι η παροχή νέων δανείων (επενδυτικού σκοπού με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης)  με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων

Δικαιούχοι

Όλες οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (όπως ορίζονται στον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως εκάστοτε ισχύει) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Αγροτικό και Μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νομικής μορφής και σταδίου λειτουργίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Από 3.000€  έως και 25.000€

 • Από 24 έως 84 μήνες, με δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων έως 12 μηνών.

 • Επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα πρώτα δύο (2) έτη του δανείου

 • Μειωμένο επιτόκιο του δανείου λόγω της άτοκης χρηματοδότησης του 50% που συνεισφέρει το ταμείο.

 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση

 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Επιλέξιμοι Πιστούχοι

Οι επιλέξιμοι πιστούχοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

 • Να εδρεύουν και να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

 • Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΕΧΟ).

 • Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό.

 • Να μην θεωρούνται ως προβληματικές επιχειρήσεις κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ.

 • Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των ΕΧΟ.

 • Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ.

 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου.

 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (ΦΕΚ Α 138/139), όπως ισχύει.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ.

 • Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους.

 • Να μην βρίσκεται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία

 • Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 • O Τελικός Αποδέκτης μπορεί να αιτηθεί συγχρηματοδοτούμενο δάνειο σε περισσότερους από έναν ΕΧΟ, αρκεί το ποσό να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ανώτατο όριο των 25.000 Ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες για τις οποίες τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τους  στο κατατεθειμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

Η τεκμηρίωση των δαπανών λαμβάνει χώρα έναντι των παραστατικών, για δαπάνες σύμφωνες με το κατατεθειμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

Επιλέξιμες δαπάνες/επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικώς:

 • αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αγορά υλοποιείται στο πλαίσιο του αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου σε ό,τι αφορά την αξία, την ηλικία και τον σκοπό χρήσης,

 • ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται από τον Τελικό Αποδέκτη επί των επιλέξιμων δαπανών

 • αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης,

 • μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών,

 • ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους,

 • νέες εγκαταστάσεις σφαγείων και παραγωγής κρέατος (εξαιρουμένων των πουλερικών) υπό προϋποθέσεις,

Επιδότηση Συμβουλευτικής υπηρεσίας

Η επιχείρηση δύναται να επιχορηγηθεί με ποσό ύψους 300€ με σκοπό την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) από Συμβουλευτικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Τράπεζα.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

 1. Υποβάλλετε το αίτημα σας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας: https://kyc.hdb.gr (know your customer by HDB). Για την είσοδο στο σύστημα θα απαιτηθούν κωδικοί taxisnet της επιχείρησης. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός. Η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 2. Στο ΠΣΚΕ μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης στην πλατφόρμα KYC δηλώνοντας την Τράπεζα μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: