30/09/2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προσκαλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1, 13 παρ. 6, 16 παρ. 1 και 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις για τον περιορισμό της πανδημίας, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διαγραφής μελών και εγγραφής νέων μελών.

2. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 27η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2020.

3. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 27η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2020.

4.  Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2020.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2021.

7. Έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).

8. Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης ΑΕΕΑΠ.

9. Εκλογή νέου Δ.Σ. – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

10. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 16η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 23η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2021 και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, με ψηφιακή συμμετοχή (εξ αποστάσεως), τα νυν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του πρώτου και τα νέα μέλη, των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την προσκαλούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού.

Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.chaniabank.gr), στην οποία και θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση και συμμετοχή θα αποτελεί η προηγούμενη επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του συνεταίρου (ή του αντιπροσώπου του), το αργότερο δυο ημέρες (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη) πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή. Η διαδικασία επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου διενεργείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας.

Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την συμμετοχή δια αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νόμιμα και να κατατεθούν στα καταστήματα της Τράπεζας ή να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@chaniabank.gr το αργότερο δύο ημέρες (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη) πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, από ώρα 10.00΄ έως ώρα 18.00΄ στην έδρα του Συνεταιρισμού στα Χανιά, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν για την λειτουργία του, τυχόν δε εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί για την συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης θα ισχύουν και για την ψηφοφορία.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων από τα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, θα διενεργείται στη Γραμματεία του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την 15.00΄ ώρα της 06ης Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, με την οποία θα πρέπει να συνυποβάλλεται α) αντίγραφο του ποινικού μητρώου του/της υποψηφίου/ας, καθώς και β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία το μέλος θα δηλώνει ότι έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του/της κανένα από τα κωλύματα εκλογιμότητας της παραγράφου 15 του άρθρου 19 του καταστατικού. Έντυπα αιτήσεως και υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων και ηλεκτρονικά στο site της Τράπεζας (www.chaniabank.gr).

Χανιά 17.09.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σχετικά Έντυπα:

Έντυπο αιτήσης υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ