18/09/2020

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1, 13 παρ. 6, 16 παρ. 1 και 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4701/2020, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄ π.μ., στο συνεδριακό κέντρο της ΑΝΕΚ, στα Χανιά και επί της Λ. Καραμανλή αρ. 148, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διαγραφής μελών και εγγραφής νέων μελών.

2. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 26η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2019.

3. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 26η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2019.

4.  Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2019.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2020.

7. Έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).

8. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Χανίων Συμμετοχές Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

9. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας «ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από τον πιστωτικό αστικό συνεταιρισμό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης»

10. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 4η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 11η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με συμμετοχή εξ αποστάσεως, τα νυν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (υπό 2-10) και τα νέα μέλη, των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την προσκαλούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού. Τυχόν εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νόμιμα και να κατατεθούν στα καταστήματα της Τράπεζας ή να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@chaniabank.gr το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή. Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης, που θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.chaniabank.gr), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του συνεταίρου το αργότερο δυο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή.

Υπόμνηση: Η Τράπεζα τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις κείμενες νόμιμες διατάξεις, επέλεξε με σκοπό την τήρηση των κανόνων αποστασιοποίησης, την διενέργεια της συνέλευσης στον χώρο του συνεδριακού κέντρου της ΑΝΕΚ, με περιορισμένη δυνατότητα παρευρισκομένων (νυν ισχύον όριο 50 άτομα) και εφιστά την προσοχή των συνεταίρων που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στις εργασίες της συνέλευσης για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

Χανιά 18.09.2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Νεα

Νέο
20/06/2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ