03/06/2012

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2011

Δελτίο Τύπου

Διατήρηση λειτουργικής κερδοφορίας για την  Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων

Το σύνολο της χρήσης 2011 χαρακτηρίστηκε από έντονη αβεβαιότητα, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα η μεγάλη ύφεση και τα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας που πάρθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της δραστηριότητας, τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος, τη συρρίκνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τον κλονισμό της ψυχολογίας. Επίσης η εντεινόμενη πολιτική αβεβαιότητα επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προσδοκίες για την πορεία αυτής.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τραπεζικό τομέα, το δυσμενές αυτό περιβάλλον είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσκολίες στην άντληση χρηματοδότησης με τον αποκλεισμό σε πολλές περιπτώσεις τραπεζών από την διατραπεζική αγορά, σημαντικές εκροές καταθέσεων στο εξωτερικό, αύξηση του αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων, στοιχεία που δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τράπεζας επικεντρώθηκε στην περαιτέρω θωράκιση έναντι των κινδύνων, στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, στη συνετή διαχείριση, στη συνεχή παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας και στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους. Οι ανωτέρω ενέργειες της Διοίκησης είχαν ως αποτέλεσμα παρά την αρνητική συγκυρία, η Τράπεζα στη χρήση 2011 σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (προ προβλέψεων και αποσβέσεων) να παρουσιάσει κερδοφόρα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους ανήλθαν στα €14,5 εκ. έναντι €17,6 εκ. το 2010 κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων τόκων, αποτέλεσμα των μεγαλύτερων επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρθηκαν, ως μέσο προσέλκυσης καταθέσεων. Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 16 εκ. έναντι € 19,9 εκ. το 2010 λόγω της ανωτέρω μείωσης των  καθαρών εσόδων  από τόκους  και της μείωσης εσόδων προμηθειών και των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης  στην χρήση 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων ανήλθαν στη χρήση 2011 σε € 6,2 εκ. έναντι € 9,7 εκ. το 2010, ενώ λόγω των σημαντικά υψηλών προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες ανήλθαν σε € 13,8 εκ. τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 9,1 εκ. έναντι κερδών € 2,1 εκ. το 2010.

Αναφορικά με τις καταθέσεις της Τράπεζας, αυτές ανήλθαν στο τέλος του 2011 σε € 392 εκ. έναντι € 409 εκ. το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 4,1%, μείωση η οποία αποδίδεται στην οικονομική κρίση και στη μετακίνηση κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί. Σημειώνεται ότι η μείωση των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων είναι πολύ μικρότερη από το μέσο όρο της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των καταθετών-συνεταίρων προς της Τράπεζα.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας σημείωσαν οριακή μείωση κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε € 388,5 εκ. έναντι € 391 εκ. το 2010 ως αποτέλεσμα της απόφασης της Διοίκησης της Τράπεζας να εφαρμόσει ακόμα αυστηρότερα κριτήρια χρηματοδότησης, τόσο λόγω του πιεστικότερου κανονιστικού πλαισίου, όσο και λόγω των συνθηκών της αγοράς, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας και των υφιστάμενων πελατών της από την κρίση. Παράλληλα η κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οδήγησε σε αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση, με τις οριστικές καθυστερήσεις να αντιπροσωπεύουν στο τέλος του 2011 το 11,6% του χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα με στόχο την πλήρη κάλυψή της από ενδεχόμενες ζημιές πραγματοποίησε επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους €13,8 εκ. με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις να ανέρχονται στο τέλος της χρήσης του 2011 σε € 32,7 εκ.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2011 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ. Μαρακάκης δήλωσε: «Παρά τις πρωτοφανείς αντιξοότητες και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κατάφερε και αυτή τη χρονιά να διατηρήσει την λειτουργική της κερδοφορία, παράλληλα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί η Τράπεζα της επιτρέπουν να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον. Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης έναντι των μελών και των πελατών της συνεχίζει να είναι δίπλα και να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά στην τοπική κοινωνία της Κρήτης αλλά και σε επιλεγμένα σημεία στην Αττική όπου η Τράπεζα έχει παρουσία. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα να υπηρετούμε το θεσμό των συνεταιριστικών τραπεζών όπου με τη συνετή διαχείρισή τους και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση που προσφέρουν, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ελληνικής οικονομίας».

Η Διοίκηση της Τράπεζας συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, παρακολουθώντας στενά τις ευμετάβλητες συνθήκες έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το 2012 βασικοί πυλώνες και προτεραιότητες τη Τράπεζας αποτελούν η ενίσχυση των κεφαλαίων, η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, ευελπιστώντας σε θετική κατάληξη και του αιτήματος της Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος για δυνατότητα ένταξης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πέραν των εμπορικών και των συνεταιριστικών τραπεζών, η μείωση των λειτουργικών δαπανών και ο αυστηρός έλεγχος των κινδύνων.

Νεα

Νέο
20/06/2024
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
16/05/2024
«Green School by Τράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/04/2024
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Digital School by Τράπεζα Χανίων»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
24/01/2024
Προσπάθειες απάτης μέσω απατηλής σελίδας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2023
«Green School byΤράπεζα Χανίων» για την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
27/09/2023
Η ηθική τραπεζική ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στο επίκεντρο του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/07/2023
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ΑΕ. Έλαβε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
15/06/2023
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
09/05/2023
Νέα στήριξη στους δανειολήπτες από την Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ