08/09/2022

Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την επικείμενη συγχώνευση μεταξύ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων («ΣΤΧ») και της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε   όπως αποτυπώνεται στο από 22.10.2021 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας και στο από 13.04.2022 Ιδιωτικό Συμφωνητικό και (β) την από 05.05.2022 Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου («ΑΜΚ») υπό όρους και προϋποθέσεις έκδοσης που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας αποφάσισε ότι «…σε περίπτωση που μετά την κατανομή των νέων μετοχών και κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, απομείνουν τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά προτεραιότητα, μέσω διαδικασίας προεγγραφής, σε πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι της ΣΤΧ εφόσον δηλώσουν συμμετοχή στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας κατά τη διαδικασία προεγγραφής…» .

Σύμφωνα με τα παραπάνω γνωστοποιούμε στα μέλη μας-Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα- το δικαίωμα τους (με το δικαίωμα της προεγγραφής) κατά τη χρονική περίοδο από 7/9/2022 έως 27/9/2022*,  να συμμετέχουν στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε με την ιδιότητα του συνεταίρου/μέλους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην προνομιακή τιμή των €1,25/μετοχή.

Ο ενδιαφερόμενος μεριδιούχος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, συμμετέχει στην Αύξηση υποβάλλοντας τα απαραίτητα ταυτοτικά στοιχεία του και (i) είτε συνυποβάλει με την αίτησή του προεγγραφής σε κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας, πρόσφατη βεβαίωση της ΣΤΧ για την ιδιότητα του αυτή, την οποία θα έχει λάβει ο ίδιος από το δίκτυο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, (ii) είτε συμπληρώνει την αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας σχετική αίτηση, την οποία  προωθεί στην Παγκρήτια Τράπεζα αφού θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής, με μέριμνα της οποίας θα υποβληθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και θα εξασφαλιστεί η εν λόγω βεβαίωση.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του μεριδιούχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στον έχοντα ασκήσει δικαίωμα προεγγραφής υπό την ιδιότητα αυτή, η έγγραφη δήλωσή του προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα ισχύει ως δήλωση νέου επενδυτή, μη μετόχου της τράπεζας και μη μεριδιούχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής εκ μέρους των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, οι ασκήσαντες αυτά θα ικανοποιηθούν αναλογικά, με βάση τον αριθμό των νέων μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των υπολειπόμενων αδιάθετων μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους.

Τυχόν καταβληθέντα ή άλλως δεσμευθέντα ποσά κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών, θα αποδεσμεύονται αμελλητί και θα επιστρέφονται άτοκα σ’ αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Αναλυτικές πληροφορίες και όλο το ενημερωτικό υλικό αναφορικά με την ΑΜΚ έχουν αναρτηθεί  τον ιστότοπο της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. (https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/afxisi-metochikou-kefalaiou)

* Νεότερη Ενημέρωση: Η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. προχώρησε στην κατάθεση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο περιλαμβάνεται η παράταση περιόδου της ΑΜΚ έως και την Τρίτη 11/10/2022. 

Νεα

Δελτίο Τύπου
21/12/2022
Αμετάβλητα τα επιτόκια των δανείων – Αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
07/12/2022
Βραβευμένο για 2η φορά το Mobile App της Τράπεζας Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ