Εγγραφή σε Κατάστημα

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται κάποιες από τις  προϋποθέσεις  για την online εγγραφή στην υπηρεσία eBanking μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Θα πραγματοποιήσετε την εγγραφή από το κατάστημα, υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και λαμβάνοντας τον κωδικό χρήστη και ένα προσωρινό μυστικό κωδικό. Στη συνέχεια θα φροντίσετε κατά την πρώτη σας είσοδο στην υπηρεσία eBanking να αλλάξετε το μυστικό κωδικό και να δημιουργήσετε το δικό σας, προσωπικό password με τις προδιαγραφές ασφαλείας που εμφανίζονται στην οθόνη. Εφόσον το επιθυμείτε, τροποποιείτε και τον κωδικό χρήστη με κάποιον της αρεσκείας σας.

Απαιτούμενα έγγραφα

Για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία eBanking από κατάστημα της Τράπεζας θα πρέπει να προσκομίσετε, σε πρωτότυπη μορφή, τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή αλλο έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνσή σας
  • Βεβαίωση εργοδότη αν είστε μισθωτός
  • Λογαριασμό τηλεφωνίας που πιστοποιεί τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Αν είστε νομικό πρόσωπο αρκεί η επίσκεψη του νόμιμου εκπροσώπου στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας για να πραγματοποιήσει την εγγραφή, να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα (αίτηση, σύμβαση κλπ.) και να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη και προσωρινό μυστικό κωδικό ).

Απαραίτητη προϋπόθεση, έχοντας προσκομίσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, να έχει προηγηθεί το άνοιγμα του νομικού προσώπου και της σχετικής εκπροσώπησής του στο τραπεζικό σύστημα.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλον για τη διαχείριση της συνδρομής σας στην υπηρεσία eBanking όπου ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας σας θα σας ζητηθούν επιπλέον έγγραφα εξουσιοδότησης.