Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΤΚ 73132, Χανιά (εφεξής η «Τράπεζα»), υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, (εφεξής η «πλατφόρμα») μέσω της ιστοσελίδας της www.chaniabank.gr,  προκειμένου οι συνέταιροι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να μπορούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στη Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η χρήση της ιστοσελίδας της Τράπεζας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα τα οποία συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού της Τράπεζας.

Η δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα παρέχεται μόνο σε συνεταίρο ή τυχόν αντιπρόσωπό του (εφεξής «χρήστης»).

Ο χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα μέσω internet με τη χρήση των ηλεκτρονικών του μέσων, ενδεικτικά υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου – smartphone, φορητού υπολογιστή, ταμπλέτας κλπ.

Για τη σύνδεση του χρήστη στην πλατφόρμα και την ταυτοποίησή του απαιτείται η προηγούμενη επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του συνεταίρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της ΓΣ.

Μέσω της πλατφόρμας ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης σε ζωντανή μετάδοση, να συμμετέχει ενεργά σ΄ αυτήν εγγράφως, διατυπώνοντας τυχόν ερωτήσεις, εκφράζοντας τις απόχεις του και  να ψηφίζει με βάση τα δικαιώματα ψήφου του ανάλογα με τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο καταστατικό της Τράπεζας.  Διευκρινίζεται ότι η ψήφος από απόσταση του συνεταίρου καταγράφεται (ως προς τη συμμετοχή του στη διαδικασία) και η ψηφοφορία μέσω της πλατφόρμας δεν αναιρεί τη μυστικότητα της ψήφου.

Οι συνεταίροι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας και την ασφάλεια της σύνδεσης. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνεται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνεται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας, όμως πέραν τούτου, η Τράπεζα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή να καταστεί νομικά υπόλογη για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής της.

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα δικαιούται να διακόπτει μερικά ή ολικά, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή για τεχνικούς λόγους.

Η Τράπεζα ή/και τρίτοι, που ενεργούν για λογαριασμό της, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση της πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο από όποια αιτία κι αν προέρχεται, όπως λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας, ενδεχόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση πρόσβασης ή σύνδεσης με αυτήν κ.λ.π.

Η πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης/συνεταίρος αναγνωρίζει κάθε πράξη ή παράλειψη που διενεργεί στην πλατφόρμα ως ισχυρή, έγκυρη, δεσμευτική για τον ίδιο και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που απορρέει από αυτήν. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας, αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση του σε αυτή και για τη χρήση της.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά  τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική και αθέμιτη ενέργεια χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Τράπεζας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της Τράπεζας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Τον χρήστη βαρύνει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Τράπεζα ή σε τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του που αντιβαίνουν στο νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και το καταστατικό της Τράπεζας.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό και οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών του συστημάτων, υλικού και λογισμικού (πρόσφατες εκδόσεις λογισμικών, προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων, προγράμματα προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών συσκευών π.χ. firewalls, antivirus κλπ) ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και χρήσης της πλατφόρμας πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’. Τυχόν αστοχία των συστημάτων του χρήστη ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη της Τράπεζας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Τράπεζα.

Για να συνδεθείτε από απόσταση στη Γενική Συνέλευση, η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου κλπ), προκειμένου να προβεί σε ταυτοποίησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας διαβάστε τη σχετική δήλωση τη Τράπεζας (ΕΔΩ).