Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων  υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, (εφεξής η «πλατφόρμα»),  μέσω της ιστοσελίδας της www.chaniabank.gr προκειμένου οι συνεταίροι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να μπορούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Γενική Συνέλευση της 21/04/2022 και τυχόν επαναληπτικών της, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Δικαίωμα Συμμετοχής Στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2022 και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, με ψηφιακή συμμετοχή (εξ αποστάσεως), τα νυν μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και για τα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην του πρώτου και τα νέα μέλη, των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την προσκαλούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού.

Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Καταστατικού και διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλον συνεταίρο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ή από τα εξουσιοδοτηθέντα κάθε φορά όργανα της Τράπεζας.

Τα νομικά πρόσωπα-μέλη, δύνανται να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση είτε με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με την ισχύουσα, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Τράπεζα, νομιμοποίησή τους και στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει προσκομίζοντας στην Τράπεζα κάθε απαραίτητο έγγραφο το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών), είτε εφόσον διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλον συνεταίρο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης του εν ισχύ κατά τ’ ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου τους, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ή από τα εξουσιοδοτηθέντα κάθε φορά όργανα της Τράπεζας.

Τυχόν εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα καταστήματα της Τράπεζας ή να έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@chaniabank.gr το αργότερο δύο ημέρες (δηλαδή μέχρι την Τρίτη) πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή.

Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εργασίες της συνέλευσης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του συνεταίρου και στην περίπτωση νομικών προσώπων -μελών του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης (αρχικής και επαναληπτικών) και μέχρι την 12η μεσημβρινή.

Για την επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου ο συνεταίρος θα πρέπει να έχει φροντίσει να επισκεφθεί έγκαιρα  ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας

Είσοδος στην Πλατφόρμα και διαδικασία ταυτοποίησης

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω υπερσυνδέσμου (link) από την αρχική σελίδα του ιστότοπου της Τράπεζας (www.chaniabank.gr).

Αρχικά ο συνεταίρος θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό του επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου του, να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο μέσω SMS κωδικό πρόσβασης που θα  πρέπει να τον εισάγει στο πεδίο της πλατφόρμας εντός 4 λεπτών από την παραλαβή του.

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα παραπάνω, εμφανίζονται τα στοιχεία εγγραφής όπου αναφέρεται ο αριθμός ψήφων του συνεταίρου ως Φυσικό Πρόσωπο, των Νομικών Προσώπων που τυχόν εκπροσωπεί καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις που έχει λάβει από άλλους συνέταιρους.

 

Παρακολούθηση των εργασιών της Συνέλευσης

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η ταυτοποίηση του συνεταίρου τότε η πλατφόρμα τον οδηγεί στο περιβάλλον ζωντανής ροής (live streaming) από όπου μπορεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλει σχόλια / ερωτήσεις μέσω του πεδίου «Στείλτε μας το σχόλιο σας». Το ίδιο πεδίο θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που δεν απαιτείται μυστική ψηφοφορία, όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Στην περίπτωση που  για οποιοδήποτε λόγο ο συνεταίρος εξέλθει από την πλατφόρμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και προκειμένου να εισέλθει ξανά, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης όπως αναφέρεται παραπάνω.