Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 10 Μαΐου 2023

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,02

Τρεχούμενος (ιδιωτών)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,05

Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Έως €5.000 0,25

 

Παραγωγικός Λογαριασμός* (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου

 

** Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,01 – 50.000,00 0,05
50.000,01 – 100.000,00 0,10
100.000,01 – 500.000,00 0,15
500.000,01 – 1.000.000,00 0,20
> 1.000.000,00 0,25

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 10 Μαΐου 2023

Κατεβάστε το έντυπο με τα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

Καταθέσεις Προθεσμίας

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ )
30 90 180 365
5.000,00 – 25.000,00 0,25 0,30 0,40 0,80
25.000,01 – 50.000,00 0,30 0,35 0,45 1,00
50.000,01 – 100.000,00 0,35 0,40 0,55 1,55
100.000,01- 250.000,00  0,40 0,45 0,65 1,85
250.000,01 – 500.000,00 0,43 0,48 0,65 1,85
> 500.000,00 0,45 0,50 0,65 1.85

 

Μηνιαίο Εισόδημα

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ )
90 180 365
5.000,00 – 25.000,00 0,24 0,32 0,70
25.000,01 – 50.000,00 0,30 0,38 0,80
50.000,01 – 100.000,00 0,35 0,48 1,30
100.000,01- 250.000,00  0,38 0,60 1,45
250.000,01 – 500.000,00 0,41 0,60 1,45
> 500.000,00 0,46 0,60 1,45

 

Εξαρχής

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ )
90 180 365
5.000,00 – 25.000,00 0,20 0,30 0,70
25.000,01 – 50.000,00 0,25 0,35 0,90
50.000,01 – 100.000,00 0,30 0,45 1,45
100.000,01- 250.000,00  0,35 0,55 1,75
250.000,01 – 500.000,00 0,38 0,55 1,75
> 500.000,00 0,40 0,55 1,75

 

"Premium" Καταθέσεις Προθεσμίας

Premium 12

Διάρκεια Κατάθεσης : 1 έτος

Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης: 150.000€

ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
1ο 1,75
2ο 1,75
3ο 1,75
4ο  1,75
Μέσο  Ετήσιο Επιτόκιο 1,75

 

Premium 24

Διάρκεια Κατάθεσης: 2 έτη

Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης: 150.000€

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
1ο 1,00
2ο 1,70
3ο 2,40
4ο  3,10
Μέσο  Ετήσιο Επιτόκιο 2,05

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
  • Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.
  • Η ημερομηνία τοκοφορίας ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης είναι η ημέρα λήξης της κατάθεσης. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης της προθεσμιακής κατάθεσης, παρακρατείται τόκος ποινής με επιτόκιο 2% για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης ως την ημερομηνία της αρχικά συμφωνημένης λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 10 Μαΐου 2023
 

Online Προθεσμιακή

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
30 90 180 365
5.000,00 – 25.000,00 0,30 0,35 0,45 0,85
25.000,01 – 50.000,00 0,35 0,40 0,50 1,05
50.000,01 – 100.000,00 0,40 0,45 0,60 1,60
100.000,01- 200.000,00  0,45 0,50 0,70 1,90

Μηνιαίο Εισόδημα Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
90 180 365
5.000,00 – 25.000,00 0,29 0,37 0,75
25.000,01 – 50.000,00 0,35 0,43 0,85
50.000,01 – 100.000,00 0,40 0,53 1,35
100.000,01- 200.000,00 0,43 0,65 1,50

Εξαρχής Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
90 180 365
5.0000,00 – 25.000,00 0,25 0,35 0,75
25.000,01 – 50.000,00 0,30 0,40 0,95
50.000,01 – 100.000,00 0,35 0,50 1,50
100.000,01- 200.000,00 0,40 0,60 1,80
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 12 Ιουνίου 2024
Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 4,25%

Χορηγήσεις Ιδιωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) Παρατηρήσεις
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθωρίου Προϊόντος (%) Πλέον Εισφοράς Ν. 128/75 (%)
Προσωπικό 11,90 έως 5,70 0,60 Το επιτόκιο του πελάτη προσδιορίζεται από το προφίλ κινδύνου και την πιστωτική του συμπεριφορά
Προσωπικό με προσημείωση 11,90 έως 3,00 0,60
Υπερανάληψη Ιδιωτών 11,90 έως 5,70 0,60
Υπερανάληψη Μισθοδοσίας* 11,90 έως 2,50 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard 17,45 για αγορές & 18,45 για αναλήψεις 0,60
Στεγαστικό – Επισκευαστικό 11,90 έως 1,30 0,12 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, της σχέσης του με την Τράπεζα, του είδους της εξασφάλισης του δανείου και του ποσοστού χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμάται από την Τράπεζα
Επενδυτικό Ιδιωτών 11,90 έως 1,30 0,60

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) Παρατηρήσεις
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθωρίου Προϊόντος (%) Πλέον Εισφοράς Ν. 128/75 (%)
Ανοιχτός Λογαριασμός 11,90 έως 4,40 0,60 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης, της σχέσης της με την Τράπεζα και της παρεχόμενης εξασφάλισης
Κεφάλαιο Κίνησης 11,90 έως 3,80 0,60
Παγίων Εγκαταστάσεων 11,90 έως 3,00 0,60
Επαγγελματική Στέγη 11,90 έως 1,30 0,60
ΕaSI 11,90 0,00 0,60 Το τελικό επιτόκιο χρηματοδότησης διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρισης
EGF επενδυτικού σκοπού 11,90 0,00 0,60 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης και της παρεχόμενης εξασφάλισης
Προϊόντα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, “Σπίτι μου” Ακολουθούν τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας συνεργασίας
Προϊόντα σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για προγράμματα (π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Ακολουθούν τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας συνεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα επιτόκια πιστοδοτήσεων είναι κυμαινόμενα και περιλαμβάνουν, ως επιτόκιο αναφοράς, το βασικό επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) (σήμερα 4,25%). Επιπλέον, κάθε πιστοδοτικό προϊόν έχει μια προσαύξηση επιτοκίου (σήμερα 7,65%) και ένα μεταβλητό περιθώριο προϊόντος. Τέλος, προστίθεται και η προβλεπόμενη εισφορά Ν. 128/75.

Συγκεκριμένα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται από τη σχέση:
Τελικό Επιτόκιο (%)= Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων Ε.Κ.Τ.(%) +Προσαύξηση Επιτοκίου(%) + Περιθώριο Προϊόντος(%)
+ Εισφορά Ν. 128/75 (%)

Τα επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης αναφέρονται σε ημερολογιακή βάση 365 ημερών (υπόλοιπες κατηγορίες 360 ημέρες).

Το επιτόκιο υπερημερίας ορίζεται σε 2,5% υψηλότερου του ισχύοντος μικτού επιτοκίου.