Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,02

Τρεχούμενος (ιδιωτών)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,05

Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας*

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Έως €5.000 0,25

* Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

Παραγωγικός Λογαριασμός* (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου

*  Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

** Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο*

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,01 – 50.000,00 0,05
50.000,01 – 100.000,00 0,10
100.000,01 – 500.000,00 0,15
500.000,01 – 1.000.000,00 0,20
> 1.000.000,00 0,25

* Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Κατεβάστε το έντυπο με τα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

Καταθέσεις Προθεσμίας

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
1-12
5.000,00 – 25.000,00 0,15
25.000,01 – 50.000,00 0,20
50.000,01 – 100.000,00 0,25
100.000,01- 500.000,00  0,30
500.000,01 – 1.000.000,00 0,35
> 1.000.000,00 0,40

 

Μηνιαίο Εισόδημα

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,12
25.000,01 – 50.000,00 0,17
50.000,01 – 100.000,00 0,22
100.000,01- 500.000,00  0,27
500.000,01 – 1.000.000,00 0,32
> 1.000.000,00 0,37

 

Εξαρχής

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,10
25.000,01 – 50.000,00 0,15
50.000,01 – 100.000,00 0,20
100.000,01- 500.000,00  0,25
500.000,01 – 1.000.000,00 0,30
> 1.000.000,00 0,35

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
  • Η ημερομηνία τοκοφορίας ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης είναι η ημέρα λήξης της κατάθεσης. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης της προθεσμιακής κατάθεσης, παρακρατείται τόκος ποινής με επιτόκιο 1% για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης ως την ημερομηνία της αρχικά συμφωνημένης λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Online Προθεσμιακή

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
1-12
5.000,00 – 25.000,00 0,18
25.000,01 – 50.000,00 0,23
50.000,01 – 100.000,00 0,28
100.000,01- 200.000,00  0,33

Μηνιαίο Εισόδημα Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,15
25.000,01 – 50.000,00 0,20
50.000,01 – 100.000,00 0,25
100.000,01- 200.000,00 0,30

Εξαρχής Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.0000,00 – 25.000,00 0,13
25.000,01 – 50.000,00 0,18
50.000,01 – 100.000,00 0,23
100.000,01- 200.000,00 0,28
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017

 

Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 0,00%

Χορηγήσεις Ιδιωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%) Πλέον Εισφορά Ν. 128/75 (%)
Προσωπικό 9,90 0,00-5,70 0,60
Προσωπικό με προσημείωση 9,90 0,00-3,00 0,60
Αγοράς Οχημάτων 9,90 0,00-3,80 0,60
Σπουδών 9,90 0,00-1,50 0,60
Υπερανάληψη Ιδιωτών* 9,90 0,00-5,70 0,60
Υπερανάληψη Μισθοδοσίας* 9,90 0,00-2,50 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard, για αγορές 17,45 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard, για αναλήψεις 17,45 0,60
Στεγαστικό 9,90 0,00-1,30 0,12
Επισκευαστικό 9,90 0,00-3,00 0,12
Στεγαστικό 2009 9,90 Μείον 0,50 0,12
Σπουδαστική Στέγη 9,90 μείον 0,50 0,12
Ανακαινίζω 2009 9,90 0,00-1,30 0,12
Επενδυτικό ιδιωτών 9,90 0,00-1,30 0,60

* Το Β.Ε.Χ. Των κατηγοριών αυτών θα διαμορφωθεί στο επίπεδο αυτό μετά από 60 ημέρες, δηλαδή στις 10 Νοεμβρίου 2017

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ)
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%) Πλέον Εισφορά Ν. 128/75 (%)
Ανοιχτός Λογαριασμός 9,90 0,00-4,40 0,60
Κεφάλαιο Κίνησης 9,90 0,00-3,80 0,60
Παγίων Εγκαταστάσεων 9,90 0,00-3,00 0,60
Επαγγελματική Στέγη 9,90 0,00-1,30 0,60
Επαγγελματική Στέγη 2009 9,90 Μείον 0,35 0,60
Ανάπτυξη Ακινήτων 9,90 0,00-3,00 0,60
Αγορά Επαγγελματικών Οχημάτων 9,90 0,00-3,80 0,60

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα επιτόκια πιστοδοτήσεων είναι κυμαινόμενα και περιλαμβάνουν, ως επιτόκιο αναφοράς, το βασικό επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) (σήμερα 0,00%). Επιπλέον, κάθε πιστοδοτικό προϊόν έχει μια προσαύξηση επιτοκίου (σήμερα 9,90%) και ένα μεταβλητό περιθώριο προϊόντος. Τέλος, προστίθεται και η προβλεπόμενη εισφορά Ν. 128/75.

Συγκεκριμένα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται από τη σχέση:
Τελικό Επιτόκιο (%)= Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων Ε.Κ.Τ.(%) +
Προσαύξηση Επιτοκίου(%) + Περιθώριο Προϊόντος(%)
+ Εισφορά Ν. 128/75 (%)

Τα επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης αναφέρονται σε ημερολογιακή βάση 365 ημερών (υπόλοιπες κατηγορίες 360 ημέρες).

Το επιτόκιο υπερημερίας ορίζεται σε 2,5% υψηλότερου του ισχύοντους μικτού επιτοκίου.