Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,02

Τρεχούμενος (ιδιωτών)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,05

Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας*

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Έως €5.000 0,25

* Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

Παραγωγικός Λογαριασμός* (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.**)

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου

*  Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

** Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο*

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%)
0,01 – 50.000,00 0,05
50.000,01 – 100.000,00 0,10
100.000,01 – 500.000,00 0,15
500.000,01 – 1.000.000,00 0,20
> 1.000.000,00 0,25

* Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 06/07/2021

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Κατεβάστε το έντυπο με τα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων

Καταθέσεις Προθεσμίας

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
1-12
5.000,00 – 25.000,00 0,15
25.000,01 – 50.000,00 0,20
50.000,01 – 100.000,00 0,25
100.000,01- 500.000,00  0,30
500.000,01 – 1.000.000,00 0,35
> 1.000.000,00 0,40

 

Μηνιαίο Εισόδημα

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,12
25.000,01 – 50.000,00 0,17
50.000,01 – 100.000,00 0,22
100.000,01- 500.000,00  0,27
500.000,01 – 1.000.000,00 0,32
> 1.000.000,00 0,37

 

Εξαρχής

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,10
25.000,01 – 50.000,00 0,15
50.000,01 – 100.000,00 0,20
100.000,01- 500.000,00  0,25
500.000,01 – 1.000.000,00 0,30
> 1.000.000,00 0,35

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
  • Η ημερομηνία τοκοφορίας ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης είναι η ημέρα λήξης της κατάθεσης. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης της προθεσμιακής κατάθεσης, παρακρατείται τόκος ποινής με επιτόκιο 1% για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης ως την ημερομηνία της αρχικά συμφωνημένης λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 06 Μαϊου 2021

Online Προθεσμιακή

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ( ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
1-12
5.000,00 – 25.000,00 0,18
25.000,01 – 50.000,00 0,23
50.000,01 – 100.000,00 0,28
100.000,01- 200.000,00  0,33

Μηνιαίο Εισόδημα Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.000,00 – 25.000,00 0,15
25.000,01 – 50.000,00 0,20
50.000,01 – 100.000,00 0,25
100.000,01- 200.000,00 0,30

Εξαρχής Online

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ )
3-12
5.0000,00 – 25.000,00 0,13
25.000,01 – 50.000,00 0,18
50.000,01 – 100.000,00 0,23
100.000,01- 200.000,00 0,28
Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 27 Ιουλίου 2022

 

Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 0,50%

Χορηγήσεις Ιδιωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) Παρατηρήσεις
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%) Πλέον Εισφορά Ν. 128/75 (%)
Προσωπικό 9,90 έως 5,70 0,60 Το επιτόκιο του πελάτη προσδιορίζεται από το προφίλ κινδύνου και την πιστωτική του συμπεριφορά
Προσωπικό με προσημείωση 9,90 έως 3,00 0,60
Υπερανάληψη Ιδιωτών 9,90 έως 5,70 0,60
Υπερανάληψη Μισθοδοσίας 9,90 έως 2,50 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard 17,45 για αγορές & 18,45 για αναλήψεις 0,60
Στεγαστικό – Επισκευαστικό 9,90 έως 1,30 0,12 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, της σχέσης του με την Τράπεζα, του είδους της εξασφάλισης του δανείου και του ποσοστού χρηματοδότησης επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμάται από την Τράπεζα
Επενδυτικό Ιδιωτών 9,90 έως 1,30 0,60

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (%) Παρατηρήσεις
Β.Ε.Χ. Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%) Πλέον Εισφορά Ν. 128/75 (%)
Ανοιχτός Λογαριασμός 9,90 έως 4,40 0,60 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης, της σχέσης της με την Τράπεζα και της παρεχόμενης εξασφάλισης
Κεφάλαιο Κίνησης 9,90 έως 3,80 0,60
Παγίων Εγκαταστάσεων 9,90 έως 3,00 0,60
Επαγγελματική Στέγη 9,90 έως 1,30 0,60
ΕaSI 9,90 0,00 0,60 Το τελικό επιτόκιο χρηματοδότησης διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρισης
EGF επενδυτικού σκοπού 9,90 0,00 0,60 Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης και της παρεχόμενης εξασφάλισης
Προϊόντα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) Ακολουθούν τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας συνεργασίας
Προϊόντα σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για προγράμματα (π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) Ακολουθούν τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας συνεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα επιτόκια πιστοδοτήσεων είναι κυμαινόμενα και περιλαμβάνουν, ως επιτόκιο αναφοράς, το βασικό επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) (σήμερα 0,50%). Επιπλέον, κάθε πιστοδοτικό προϊόν έχει μια προσαύξηση επιτοκίου (σήμερα 9,40%) και ένα μεταβλητό περιθώριο προϊόντος. Τέλος, προστίθεται και η προβλεπόμενη εισφορά Ν. 128/75.

Συγκεκριμένα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται από τη σχέση:
Τελικό Επιτόκιο (%)= Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων Ε.Κ.Τ.(%) +Προσαύξηση Επιτοκίου(%) + Περιθώριο Προϊόντος(%)
+ Εισφορά Ν. 128/75 (%)

Τα επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης αναφέρονται σε ημερολογιακή βάση 365 ημερών (υπόλοιπες κατηγορίες 360 ημέρες).

Το επιτόκιο υπερημερίας ορίζεται σε 2,5% υψηλότερου του ισχύοντους μικτού επιτοκίου.