Βασικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύσηση των καταθέσεων

 

Οι καταθέσεις σας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)1
Όριο Κάλυψης 100.000€ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα2
Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης3
Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα: Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της Ε.Ε.4

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο (-α): >Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά
Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος: 7 εργάσιμες ημέρες5
Νόμισμα της αποζημίωσης: Ευρώ
Επικοινωνία: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμερικής 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10671

Τηλέφωνο: 2103639933, 2103635433

Fax: 2103635582

Email: info@hdigf.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

1 Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσή σας.

Γενικό όριο κάλυψης

Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταθέτες.

Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ και τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ

3 Ειδικό όριο κάλυψης

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

4 Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

5 Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω προθεσμία μπορεί να επεκταθεί κατ’ ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες.

Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο Διαδικτυακό Τόπο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) www.teke.gr. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων. Εφόσον καλύπτονται οι καταθέσεις, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων το επιβεβαιώνει στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.