Δίπλα σας, για τη διευθέτηση των οφειλών σας

Με βάση όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως ισχύει αναθεωρημένος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 392/1/31.5.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β’ 2411/07.06.2021), μέσω της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων Τράπεζα και οφειλέτης μπορούν να οδηγηθούν στην κατάλληλη λύση για τη  ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση των οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση.

 

Δυσκολεύεστε να ανταποκριθείτε στην εξυπηρέτηση των δανειακών σας υποχρεώσεων;

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε μαζί να βρούμε την ενδεδειγμένη λύση για τις ανάγκες σας. Η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνία
 • Υποβολή οικονομικών & λοιπών πληροφοριών
 • Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων
 • Πρόταση λύσης
 • Εξέταση ενστάσεων

 

Η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων απευθύνεται:

 • Στους οφειλέτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούν να τηρήσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής της οφειλής τους.
 • Στους οφειλέτες που λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής τους κατάστασης εκτιμούν ότι θα οδηγηθούν άμεσα σε αδυναμία τήρησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.
 • Κάθε διάταξη της Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται και για τους εγγυητές των παραπάνω οφειλών. Όπου στη συνέχεια αναφέρεται “οφειλέτης” ή “δανειολήπτης”, νοείται και ο τυχόν συνοφειλέτης ή/και εγγυητής.

Από την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, όπως ισχύει, θα εξαιρούνται:

α) Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 1/1/2015,

β) Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν:

 • το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ έναντι ιδιωτών, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς την Τράπεζα ή
 • το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έναντι εταιρειών -νομικών προσώπων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οοφειλών του δανειολήπτη προς την Τράπεζα.

γ) Απαιτήσεις έναντι εταιρειών- νομικών προσώπω που δεν αποτελούν “πολύ μικρές επιχειρήσεις”, δηλαδή με μέσο όρο κύκλου εργασιών μικρότερο του 1 εκ. € για 3 φορολογικά έτη.

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων δύναται να ανασταλεί σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής, συμφωνία εξυγίανσης, κήρυξη σε πτώχευση ή προστασία από λοιπούς (προ)πτωχευτικούς νόμους.

Ωστόσο, η Τράπεζα θα εξετάζει την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών των δανειοληπτών, που με δικής τους πρωτοβουλία προσέρχονται και υποβάλλουν την απαιτούμενη οικονομική πληροφόρηση, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις εξαίρεσης.

Για να θεωρείται ένας δανειολήπτης συνεργάσιμος οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες γενικές αρχές συμπεριφοράς:

 • Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα.
 • Ορίζει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, ως αντίκλητο επικοινωνίας.
 • Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την Τράπεζα ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.
 • Γνωστοποιεί στην Τράπεζα με ειλικρίνεια πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση ή σχετικά με τη μεταβολή της οικονομικής  του κατάστασης (εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της οικονομικής του κατάστασης) ή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της.
 • Προβαίνει αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό της, οι οποίες πληροφορίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική του οικονομική κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του και
 • Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής οικονομικής πρότασης αναδιάρθρωσης με την Τράπεζα ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Ν. 4224/2013.

Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των οφειλετών στο πλαίσιο της ΔΕΚ γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού (1η ομάδα δαπανών), όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται/εκτιμώνται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του ν. 4389/2016.

Οι βασικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στην κατασκευή του καλαθιού των εύλογων δαπανών διαβίωσης των νοικοκυριών περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Δαπάνες διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία, έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων καθώς και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μηχανής, δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας, κλπ.

Πληροφορίες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.keyd.gov.gr/orismoi_synergasimosdan-2/

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 η Τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σας εφόσον η καθυστέρηση της οφειλής σας υπερβεί οποτεδήποτε τις τριάντα (30) ημέρες αποτέλλοντας ειδοποίηση (με συστημένη ή ηλεκτρονική επιστολή) για την ένταξή σας στη ΔΕΚ.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης:

i) είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση ρύθμισης μέσω αίτησης στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Κώδικας Δεοντολογίας”, η οποία υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η διαδικασία αυτή, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα – πολύ μικρές επιχειρήσεις), να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με την Τράπεζα, σε διμερές επίπεδο αποκλειστικά.

Τα βήματα για τους δανειολήπτες και τους εγγυητές των οφειλών περιγράφονται εδώ: Ρύθμιση οφειλών μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας – KEYD site. Επιπρόσθετα, για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει εντάξει την υπηρεσία με τίτλο “Κώδικας Δεοντολογίας” στο σύστημα κράτησης myEGDIXlive. Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, που θα προγραμματίσουν κράτηση (με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 2132125730 ή με τηλεδιάσκεψη στην ψηφιακή πύλη myEGDIX.live.gov.gr) μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας, για θέματα που αφορούν τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής τους στην εν λόγω πλατφόρμα.

ii) είτε υποβάλλονται στο κατάστημα συνεργασίας σας, τα υποστηρικτικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης και την εξεύρεση της καταλληλότερης για εσάς πρότασης λύσης.

Για την ορθή συμπλήρωση της ΤΟΚ μπορείτε να απευθύνεστε στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας ή και σε οποιονδήποτε από τους Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής για να ζητήσετε βοήθεια.

Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

Όλα τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας

(www.chaniabank.gr/el/the-group/tools/branches/chania.aspx)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων στα τηλέφωνα  2821025585, 2821025592

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 15:30

Ηλεκτρονικά στο arrears@chaniabank.gr

Επίσης, επισημάνσεις και οδηγίες συμπλήρωσης της ΤΟΚ είναι αναρτημένες στο: fysikaprosopa_mainepil_2_01_04_02_out_kdt_dekstadio01_02_v04_tok_odhgies – Keyd Site

Η Τράπεζα ενδέχεται να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από άλλες νόμιμες πηγές με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.

Η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση παρατείνοντας τις προθεσμίες που έχουν τεθεί στη Δ.Ε.Κ.

Η Τράπεζα, αξιολογεί τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει και συνεκτιμά στοιχεία που συγκεντρώνονται από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • Η τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, οι συνολικές οφειλές σας έναντι της Τράπεζας ή και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ή και έναντι του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
 • Η τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής σας (βάσει και των ΕΔΔ), το ελάχιστο επίπεδο των Εύλογων δαπανών διαβίωσης, το ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφοράς,
 • Η μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών σας κλπ.

Αν αντιμετωπίζετε ειδικά προβλήματα υγείας, με τεκμηριωμένη ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια (οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και απουσία ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, δικών σας, του/της συζύγου ή των τέκνων σας, πλην κύριας κατοικίας με αντικειμενική αξία μικρότερη του οριζόμενου σύμφωνα στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017), η Τράπεζα σας υποβάλλει την κατάλληλη πρόταση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης της οφειλής σας, αξιολογώντας αναλόγως την ικανότητα αποπληρωμής, βάσει των ειδικών προβλημάτων σας.

Αν είστε πολύ μικρή επιχείρηση (με μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών μικρότερο του 1 εκ.€ για 3 φορολογικά έτη) ή ακείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, αξιολογούνται περαιτέρω στοιχεία, όπως ενδεικτικά:

 • Το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή του ομίλου και οι παράγοντες κινδύνου αυτού, η ιδία συμμετοχή των βασικών μετόχων, οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, οι προοπτικές των εταίρων της επιχείρησης κλπ.

Η Τράπεζα θα σας παρουσιάσει το “Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης”, την καταλληλότερη για εσάς λύση ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του 2ου Σταδίου.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (που είναι η προβλεπόμενη στον ορισμό του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη προθεσμία) από την παραλαβή της πρότασης οφείλετε:

 • Να παράσχετε τη συναίνεσή σας στη λύση ρύθμισης / οριστικής διευθέτησης που επιλέγετε ή
 • Να θέσετε τυχόν αντιπρότασή σας, ζητώντας, εφόσον το επιθυμείτε, τη διαμεσολάβηση ανεξάρτητου κρατικού φορέα ή άλλου της επιλογής σας ή
 • Να δηλώσετε την άρνησή σας να συναινέσετε σε κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις.

Μετά την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων για την υλοποίηση της πρότασης, η ΔΕΚ ολοκληρώνεται.

Κατάλληλη λύση θεωρείται εκείνη, που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις (ΠΕΕ 175/2/29-7-2020 όπως ισχύει), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Η ρύθμιση οφειλών επιτυγχάνεται, μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη. Η τράπεζα δύναται να μην αποδεχτεί πρόταση επιστροφής οφειλής, που είναι μικρότερη από την αξία ρευστοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων.

Εάν, παρά το ότι αμφότερες οι συνθήκες τηρούνται, τα μέρη δεν συμφωνήσουν τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά, αλλά η τράπεζα δύναται να εκκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης με Συνεργάσιμο δανειολήπτη, εφόσον η ΔΕΚ έχει ολοκληρωθεί.

Αν είστε οφειλέτης που έχετε κατηγοριοποιηθεί ώς Μη συνεργάσιμο δανειολήπτης, η Τράπεζα σας παρέχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στη Δ.Ε.Κ.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας  ή ηλεκτρονικά στο appeals.committee@chaniabank.gr εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που λάβατε την τελευταία ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό σας ως “Μη συνεργάσιμου” και αξιολογείται από την Επιτροπή Ενστάσεων που η Τράπεζα έχει συστήσει για αυτό το σκοπό.

Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της ένστασης.

Δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία ενστάσεων έχετε μία φορά μετά από κάθε εφαρμογή της ΔΕΚ.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξέταση ενστάσεων δεν είναι υποχρεωτική από την Τράπεζα.

Οι προσφερόμενες από την Τράπεζα λύσεις ρυθμίσεων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:

Ρυθμίσεις που μειώνουν τη μηνιαία δόση παρέχοντας:

 • πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα
 • πληρωμή μέρους των τόκων για ένα διάστημα
 • μειωμένη δόση με αύξηση της διάρκειας του δανείου
 • περίοδο χάριτος

Για οφειλέτες που διατηρούν περισσότερες της μιας καθυστερημένης οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των συνολικών οφειλών σε ένα νέο δάνειο με όρους αναπροσαρμοσμένους στις οικονομικές δυνατότητές τους, με σημαντική μείωση επιτοκίου και ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής, εφόσον παρασχεθεί συναινετική εμπράγματη εξασφάλιση.

Επιπλέον των παραπάνω, και ειδικά για επιχειρήσεις παρέχεται επίσης:

 • μεταφορά χρονικά μιας δόσης του δανείου
 • προσαρμογή των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα στη ρευστότητα του οφειλέτη.
 • εξέταση τυχόν επίλυσης καθυστερήσεων/ρύθμισης οφειλής κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4738/2020, όπως ισχύει.

Λύσεις οριστικής διευθέτησης

Πρόκειται για λύσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την εθελοντική ρευστοποίηση μέρους της περιουσίας του οφειλέτη.

Η Τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί απαίτηση ως προς την τυχόν υπολειπόμενη οφειλή, μετά την εκποίηση, εκτοκιζόμενη κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση χρηματοδότησης.

Ειδικά για ακίνητα η Τράπεζα αναθέτει σε συνεργαζόμενους πιστοποιημένους μηχανικούς την αποτίμηση της εμπορικής τους αξίας, όταν αυτά εξασφαλίζουν ήδη τις χρηματοδοτήσεις σας ή προορίζονται για εξασφάλιση των οφειλών σας.

Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός δανειολήπτη ως “Μη συνεργάσιμου”, ενδέχεται να επέλθουν οι παρακάτω νομικές και οικονομικές συνέπειες:

 • καταγγελία της σύμβασης χρηματοδότησης
 • επιβάρυνση οφειλής με τόκους υπερημερίας και δικαστικές δαπάνες.
 • διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης της απαίτησης με αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη ή και των εγγυητών συμπεριλαμβανομένης και της μοναδικής κατοικίας τους. Μετά το πέρας της ενδεχόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος σας και την είσπραξη του εκπλειστηριάσματος και εφόσον εξακολουθήσει να υφίσταται ανεξόφλητη οφειλή, δεν προβλέπεται εκ του νόμου απαλλαγή σας, οπότε στην περίπτωση αυτή και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων της Τράπεζας, αυτή θα εκτοκίζεται κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση χρηματοδότησης.
 • κίνδυνος αποκλεισμού σας από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας και τυχόν πλεονεκτημάτων των οποίων μπορεί να τύχετε εαν συνεργαστείτε στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης (όπως η αποχή του ιδρύματος από δικαστικές ενέργειες κτλ).

Η τράπεζα υποχρεούται να διαβιβάζει στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές στο διατραπεζικό αρχείο που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τους σκοπούς της προστασίας της εμπορικής πίστης και εξυγίανσης των οικονομικών συναλλαγών.

Για την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής σε θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή τρίτους της δικής σας επιλογής. Συγκεκριμένα:

 • αν είστε ιδιώτης – φυσικό πρόσωπο που δεν αποκτάτε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή από ελεύθερο επάγγελμα, απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ./Γ.Ε.Υ.Δ.) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ – Keyd Site θα βρείτε λίστα των διαθέσιμων Γραφείων και Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, καθώς και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις τους.Τηλέφωνο για ραντεβού με εξουσιοδοτημένο ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ: 213.212.57.30
 • αν είστε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο, απευθυνθείτε στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επιμελητήρια Μέλη | Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (uhc.gr) θα βρείτε λίστα των Επιμελητηρίων της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.