03/07/2015

Πρόσκληση στην μετ’ αναβολή συνεδρίαση της 2ης Επαναλητικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση της 2ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού της 28/6/2015, με την οποία αναβλήθηκε η συνεδρίαση αυτής για την 19η Ιουλίου 2015 την ίδα ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, καλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 του άρθρου 22 του Καταστατικού, στην ως άνω μετ’ αναβολή συνεδρίαση της 2ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015, την Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής, δηλαδή:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 21η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2014.

2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 21η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 – 31/12/2014.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2014.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού για τη χρήση 2014.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2015.

7. Αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

8. Απόφαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

9. Λήψη απόφασης για την ένταξη της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει (οι οποίες διατάξεις αφορούν στην προαιρετική μετατροπή των αναβαλλομένων απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

10. Προέγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένων εταιρειών.

11. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην ως άνω μετ’ αναβολή συνεδρίαση της 2ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ