03/11/2015

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού και τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1667/1986, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενσωμάτωση στο Καταστατικό διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4340/2015 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και προσαρμογή του καταστατικού. Ενδεικτικώς:

– καθορισμός δικαιωμάτων ψήφου τα οποία δικαιούται να αποκτά και ασκεί συνέταιρος και καθορισμός προϋποθέσεων ασκήσεως αυτών,

– καθορισμός της τιμής διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων, και, σχετικών, τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού για την ονομαστική αξίας και τη σχέση πραγματικής αξίας και τιμής διάθεσης νέων συνεταιριστικών μερίδων,

-καθορισμός θεμάτων για τα οποία η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτεί διπλή πλειοψηφία τόσο του συνόλου των μελών της συνεταιριστικής τράπεζας, όσο και του συνόλου του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, και καθορισμός του απαιτούμενου ποσοστού πλειοψηφίας για τα θέματα αυτά,

– καθορισμός προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος ψήφου δι’ αντιπροσώπου,

– παροχή δικαιώματος ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεταίρους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 και καθορισμός α) προϋποθέσεων και κριτηρίων απονομής τέτοιου δικαιώματος, β) υποχρεώσεων που συνδέονται με την απονομή του, γ) διάρκειας ισχύος και λόγων απώλειας του δικαιώματος,

– καθορισμός της διαδικασίας ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου από συνεταίρο,

– καθορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παροχής δικαιωματος ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεταίρο.

2. Τροποποίηση άρθρων 1,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19 και 22 του Καταστατικού και τυχόν άλλων άρθρων, αν απαιτείται ενσωμάτωση στο Καταστατικό διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4340/2015 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010

3. Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 19/7/2015 για α) αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου και β) για έκδοση ομολόγων.

4. Έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε συνεταιριστικές μερίδες και άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης.

5. Μεταβίβαση στο διοικητικό συμβούλιο της αρμοδιότητας αύξησης κεφαλαίου με έκδοση συνεταιριστικών μερίδων και για έκδοση τίτλων που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια και, εν γένει, για ομόλογα μετατρέψιμα σε συνεταιριστικές μερίδες με δικαιώματα ψήφου ή σε άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζει την τελική τιμή διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων εντός των πλαισίων που θα θέσει η Γενική Συνέλευση ή για τον καθορισμό του ανώτερου ποσού κεφαλαίου της αυξήσεως που πρέπει να καλυφθεί και για τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού συνεταιριστικών μερίδων και της κατανομής τους.

6. Τροποποίηση απόφασης για αναβαλλόμενο φόρο.

7. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της 31/12/2014 και ενδιάμεσων της 30/6/2015 διαμορφωμένων βάσει ΔΠΧΠ.

8. Διορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν επιλεγεί από συνεταίρους.

9. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για θέματα ανακεφαλαιοποίησης και για υποβολή αιτήματος κεφαλαιακής ενίσχυσης στον Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

10. Έγκριση εγγραφής νέων μελών

11. Ανακοινώσεις – Προτάσεις – Λοιπά θέματα

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Έκτακη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/11/2015, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6. παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 19 Ιουλίου 2015.

Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δύναται να ασκείται και δι΄ αντιπροσώπου, που πρέπει να συνεταίρος, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των μελών και ψήφων που μπορεί να εκπροσωπεί ο αντιπρόσωπος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8β του ν. 1667/1986.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Νεα

Νέο
13/09/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
08/09/2022
Ενημέρωση προς τους Μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
26/07/2022
Αμετάβλητο το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
11/07/2022
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
16/06/2022
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
06/05/2022
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/05/2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
13/04/2022
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δελτίο Τύπου
22/12/2021
Η Τράπεζα Χανίων ενισχύει κοινωνικές δομές τις ημέρες των Χριστουγέννων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο
10/12/2021
Διπλή διάκριση για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ