Επιτόκια Καταθέσεων

 
 

Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 16 Μαρτίου 2016

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών 0,10%
Τρεχούμενος (ιδιωτών), με μπλοκ επιταγών 0,15%
Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο  Μισθοδοσίας 2,00% (έως € 5.000)
Παραγωγικός Λογαριασμός (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.1) Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου
Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο*
Ποσό (Ευρώ)Επιτόκιο (%)
0,01 - 15.000 0,30
15.001 - 30.000 0,35
30.001 - 60.000 0,40
60.001 - 150.000 0,50
150.001 - 300.000 0,55
300.001 - 500.000 0,65
> 500.000 0,75
*Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 3/05/2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.

 

(1) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων