Επιτόκια Καταθέσεων

 
 

Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 16 Μαρτίου 2016

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών 0,10%
Τρεχούμενος (ιδιωτών), με μπλοκ επιταγών 0,15%
Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο  Μισθοδοσίας 2,00% (έως € 5.000)
Παραγωγικός Λογαριασμός (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.1) Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου
Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο*
Ποσό (Ευρώ)Επιτόκιο (%)
0,01 - 15.000 0,30
15.001 - 30.000 0,35
30.001 - 60.000 0,40
60.001 - 150.000 0,50
150.001 - 300.000 0,55
300.001 - 500.000 0,65
> 500.000 0,75
*Το επιτόκιο της κατηγορίας θα διαμορφωθεί στις 3/05/2016
Καταθέσεις Προθεσμίας
Ποσό (Ευρώ)Επιτόκιο (%)
με βάση τη διάρκεια κατάθεσης
(σε ημέρες)
Μηνιαίο Εισόδημα 3 έως 12
Επιτόκιο (%)
3090180365
1.000 - 25.000 1,20 1,20 1,20 1,30 1,15
25.001 - 50.000 1,30 1,30 1,30 1,40 1,25
50.001 - 100.000 1,40 1,40 1,40 1,50 1,35
100.001- 500.000 1,50 1,50 1,50 1,60 1,45
500.001 - 1.000.000 1,60 1,60 1,60 1,70 1,55
> 1.000.000 1,70 1,70 1,70 1,80 1,65
Μηνιαίο Εισόδημα Διπλό
Ποσό (Ευρώ) Μήνας Επιτόκιο (%)Μήνας Επιτόκιο (%)

 

 

>10.000

1ος 0,80 7ος 1,10
2ος 0,85 8ος 1,15
3ος 0,90

9ος

1,20
4ος 0,95 10ος 1,25
5ος 1,00 11ος 1,30
6ος 1,05 Χ 2 = 2,10 12ος 1,35 Χ 2 = 2,70
Μέσο Ετήσιο Επιτόκιο: 1,28%
Τριμηνιαία Απόδοση
Ποσό (Ευρώ) Περίοδος Επιτόκιο (%)Περίοδος Επιτόκιο (%)

 

> 10.000

1o Tρίμηνο 1,25 3ο Τρίμηνο 1,35
2ο Τρίμηνο 1,30 4ο Τρίμηνο 1,40
Μέσο Ετήσιο Επιτόκιο: 1,325%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.
  • Η ημερομηνία τοκοφορίας ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης είναι η ημέρα λήξης της κατάθεσης. Σε περίπτωση πρόωρης απόδοσης της προθεσμιακής κατάθεσης, παρακρατείται τόκος ποινής με επιτόκιο 1,5% για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης ως την ημερομηνία της αρχικά συμφωνημένης λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης.

 

(1) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων