Ενισχύστε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας που πλήττεται από τον COVID-19

Ποσό δανείου έως 500.000€

Δάνεια τακτής λήξης, με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, με δυνατότητα εκταμίευσης εφάπαξ ή τμηματικά.  Εκταμίευση εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων ορίζεται έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης (με σειρά προτεραιότητας).

Χαρακτηριστικά
 • Ποσό δανείου: έως 500.000€ λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα χορήγησης:

Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
Έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους
– Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
– Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

 • Διάρκεια: από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος 6-12 μήνες.
 • Επιτόκιο: Για τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 0% (αφορά το 40% του δανείου), για τα κεφάλαια της Τράπεζας (το υπόλοιπο 60%) κυμαινόμενο επιτόκιο, σταθερό για τα δύο πρώτα έτη, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 8%. Μετά τη λήξη της διετίας, το επιτόκιο για τα κεφάλαια της τράπεζας αναπροσαρμόζεται σε κυμαινόμενο. Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται για τα δύο (2) πρώτα έτη από την εκταμίευση. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.
 • Εισφορά Ν.128/75: Μόνο για το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα (60% συνολικού δανείου), σήμερα 0,60%.
Προϋποθέσεις Λήψης της Επιχορήγησης / Επιδότησης Τόκων
 • Διατήρηση από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη.
 • Πραγματοποίηση ελέγχου από ΕΑΤ τον Ιανουάριο του 2021 και 2022 μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 • Μη εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άνω των 90 ημερών), κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων από την ΕΑΤ.

Εφόσον διαπιστωθεί μη τήρηση μίας από τις παραπάνω προϋποθέσεις διακοπή της επιδότησης των τόκων.

Σημείωση:
Στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 δύναται να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση σε αυτό το Υποπρόγραμμα, δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (έως 250 εργαζόμενοι και 50 εκ. € κύκλος εργασιών ή 43 εκ. € ενεργητικό).
 • Επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της πρώην ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες η έγκριση του δανείου δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενισχύσεων (de minimis έως 200.000€ ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών).
 • Επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1991/20.03.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει.
 • Δέσμευση Διατήρησης θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.
Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 de minimis και συγκεκριμένα στους τομείς: της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, του άνθρακα, του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ), του κλάδου των οπλικών συστημάτων
 • Έλαβαν ενισχύσεις που κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά,
 • Έχουν λάβει την εγγύηση της πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο,
 • Δραστηριοποιούνται στον Χρηματοπιστωτικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.),
 • Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Είναι προβληματικές σύμφωνα με τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ουκαι 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί,

Ενισχύσεις:

 • οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες
 • για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών.
 • ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του καθεστώτος του τελικού δικαιούχου.
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή,
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis),
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis),
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.
Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση του δανείου λαμβάνονται ενοχικές, εμπράγματες εξασφαλίσεις και λοιπές αποδεκτές μορφές εξασφάλισης.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται έως το 120% του ποσού του δανείου.

Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.

Διαχειριστικό Κόστος

Βαρύνει το δανειολήπτη & αφορά:

 • έξοδα εξέτασης αιτήματος, τα οποία ανέρχονται στο 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτερο ποσό 4.000€ και κατώτερο 100€,
 • έξοδα εγγραφής προσημείωσης (αμοιβή δικηγόρου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογίου κτλ.),
 • αμοιβή μηχανικού για διενέργεια τμηματικών πιστοποιήσεων/ εκτίμηση εξασφαλίσεων.
 • ετήσια έξοδα ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός & σεισμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον η χορήγηση εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.
Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.